WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

2.3 Товариство є власником:

 • майна, переданого йому Засновниками,

 • майна, одержаного в результаті його фінансово-господарської діяльності, а також іншого, набутого на підставах не заборонених законодавством.

2.4 Товариство може створювати на території України, а також за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва відповідно до чинного законодавства України та держави за місцем реєстрації

2.5 Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань

2.6 Товариство має право без обмежень приймати рішення щодо напрямів своєї діяльності

2.7 Товариство здійснює свою діяльність на всій території України та за її межами

2.8 Товариство може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в суді, господарському суді та третейському суді

Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях в межах майна, яке йому належить та на яке може бути накладене стягнення у відповідності з чинним законодавством.

Акціонери не відповідають по зобов'язаннях Товариства, так само як Товариство не відповідає по зобов'язаннях своїх акціонерів за межами цього договору.

Держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства, так само як і Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави.

2.9 Права та обов'язки учасників Товариства визначаються його Статутом

Стаття 3

3.1 Для створення Товариства і забезпечення його діяльності за рахунок реалізації випущених акцій формується Статутний фонд Товариства. Статутний фонд Товариства складає 6 437 000 (шість мільйонів чотириста тридцять сім тисяч) гривень.

3.2 Статутний фонд розподілений на 1000 простих іменних акцій вартістю 6437 грн. кожна. Форма випуску акцій документарна

3.3 В обмін на акції Товариства засновники вносять до Статутного фонду Товариства:

3.3.1 ВАТ „Житомирський м'ясокомбінат" 3 154 130 (три мільйони сто п'ятдесят чотири тисячі сто тридцять) гривень, що складає 490 акцій, або 49% в Статутному фонді Товариства.

3.3.2 ЗАТ „РИФ", 3 282 870 (три мільйони двісті вісімдесят дві тисячі вісімсот сімдесят )гривень, що складає 510 акцій, або 51% в Статутному фонді Товариства.

3.4 В рахунок сплати акцій акціонери вносять до Статутного фонду:

3.4.1 Відкрите акціонерне товариство „Житомирський м'ясокомбінат"

 • майно на загальну суму 3 154 130 (три мільйони сто п'ятдесят чотири тисячі сто тридцять) гривень, вартість якого визначена експертною оцінкою Житомирської торгівельно-промислової палати (Звіт про експертну оцінку станом на 31.03.02р.) .

3.4.2 Закрите акціонерне товариство „РИФ"

 • грошові кошти та майно на загальну суму 3 282 870 (три мільйони двісті вісімдесят дві тисячі вісімсот сімдесят )гривень, з яких грошові кошти складають 2 649 826 гривень, майно складає 633 044 гривень, з якого:

а) будівлі, споруди та технологічне обладнання основного виробничого призначення становлять 318 037 грн., вартістю визначеною експертною оцінкою Житомирської торгівельно-промислової палатою (Звіт про експертну оцінку станом на 15.03.02р.),

б) обладнання двох котелень, та транспортні засоби становить 315 007 грн., що були придбані в 2001-2002 роках, та відповідає ринковій вартості на даний час.

3.5 Акціонери у строк одного року з дня реєстрації Товариства зобов'язанні оплатити повну вартість акцій. У разі несплати у встановлений строк акціонер сплачує за час прос рочки 10% річних від суми простроченого платежу

3.6 Правління Товариства в 6-ти місячний строк з моменту реєстрації випуску акцій Товариства забезпечує видачу акціонерам сертифікатів акцій

3.7 Акції наступних випусків поширюються шляхом розміщення серед учасників Товариства в порядку встановленому діючим законодавством та Статутом Товариства

Стаття 4

4.1 Органами управління Товариства є:

 • Загальні збори акціонерів.

 • Спостережна рада.

 • Правління.

 • Ревізійна комісія.

4.2 Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів

4.3 Загальні збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють більш як 60% голосів

4.4 Голосування на зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос

4.5 Порядок утворення, склад та компетенція органів управління Товариства регламентується діючим законодавством та Статутом Товариства

Стаття 5

5.1 Засновники беруть на себе цим договором слідуючи зобов'язання:

а) дотримуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення зборів та інших органів управління товариством;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю, а також вносити внески в розмірі, порядку та засобами передбаченими установчими документами;

в) засновники – відкрите акціонерне товариство „Житомирський м'ясокомбінат" (далі ВАТ „ЖМК") та закрите акціонерне товариство „РИФ" дійсною угодою покладають зобов'язання на Товариство по погашенню кредиторської заборгованості ВАТ „ЖМК", погашення якої передбачено Планом Санації, та що залишилась несплаченою на дату закінчення виконання Плану Санації ВАТ „ЖМК", за рахунок прибутку отриманого від господарської діяльності Товариства, власних коштів, майна, та інших активів. Строк та порядок погашення заборгованості буде передбачено мировою угодою, укладеною між ВАТ „ЖМК", Кредиторами та Товариством, як третьою особою. Умови укладання мирової угоди повинні відповідати положенням Статті 37 Закону України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та бути схвалені комітетом кредиторів ВАТ „ЖМК". Мирова угода підлягає затвердженню господарським судом Житомирської області;

г) засновник – відкрите акціонерне товариство „Житомирський м'ясокомбінат" дійсним установчим договором зобов'язується:

– передати права на користування земельною ділянкою на якій розташовані об'єкти, що вносяться як внесок до Статутного фонду ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат",

– за рахунок належного йому майна погашати борг перед Товариством, який виникає при сплаті кредиторам за ВАТ „ЖМК" кредиторської заборгованості згідно з п.п в) в п. 5.1. цього договору, перелік та вартість майна визначається за домовленістю сторін. Передача такого майна підтверджується актом прийому – передачі або іншими бухгалтерськими документами;

д) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.2 У питаннях, не урегульованих цим Договором, засновники керуються чинним законодавством та Статутом Товариства

5.3 Усі спори, що можуть виникнути з умов цього договору або у зв'язку з ним, підлягають по можливості розв'язанню шляхом переговорів між засновниками

5.4 У разі, коли спори неможливо розв'язати шляхом переговорів, вони розглядаються у порядку, передбаченому чинним законодавством

Стаття 6

6.1 Порядок ліквідації або реорганізації Товариства визначається його Статутом відповідно до чинного законодавства

Стаття 7

7.1 Цей Договір набуває чинності з дати його підписання усіма засновниками і діє необмежений строк до припинення діяльності Товариства

7.2 Установчими документами Товариства є цей Договір та Статут, на основі і у відповідності з якими здійснюється діяльність Товариства

7.3 Положення цього Договору поширюються на правонаступників засновників

7.4 Найменування статей в Договорі наводяться винятково для зручності користування його текстом і в іншій якості (наприклад при тлумаченні) не повинні прийматися до уваги

7.5 Зміни та доповнення у Договір приймаються окремим рішенням Засновників, набувають чинності з моменту підписання і стають невідємною частиною цього Договору

7.6 Договір укладено та посвідчено в 3-х примірниках, один з яких знаходиться у справах нотаріальної контори, а інші знаходяться в учасників

Підписи:

Керуючий діяльністю ЗАТ Голова Правління ЗАТ

„Житомирський м'ясокомбінат" „РИФ"

____________ В.О.Пономаренко ____________ С.М.Гречко

М.П. М.П.

Додаток В

Схема технологічного процесу ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

I. ЕТАП. Підготовча стадія

Підготовка сировини

Розробка, обвалка, жиловка

Посол сировина

Підготовка наповнювачів

Підготовка оболонок

Виготовлення фаршу

Додаток Ж

Посадова інструкція бухгалтера.

ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" Флюр М.В.

____________

Посадова інструкція

бухгалтера

   1. № 123

 1. Загальні положення

1.1 Бухгалтер відноситься до категорії фахівців, приймається і звільняється з роботи наказом директора Товариства за представленням головного бухгалтера.

1.2. На посаду бухгалтера відповідального за облік дебіторської заборгованості призначається особа, що має вищу професійну освіту та стаж роботи на посаді бухгалтера.


 
 

Цікаве

Загрузка...