WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Трудові відносини, що виникають між робітником і Товариством на підставі трудового договору /контракту, угоди/, регулюються трудовим законодавством України.

9.2 Штатні працівники Товариства підлягають соціальному та медичному страхуванню та соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством

9.3 Інтереси трудового колективу Товариства представляє профспілковий комітет або інший уповноважений трудовим колективом орган

9.4 Трудовий колектив /уповноважений ним орган/:

 • надає пропозиції з питань соціального розвитку підприємства;

 • розглядає та затверджує проект колективного договору;

 • розробляє пропозиції по наданню працівникам Товариства соціальних пільг.

9.5 При укладанні трудового договору /контракту, угоди/ Товариство забезпечує належні умови праці, її оплату не нижче встановленого законом України мінімального рівня

9.6 Відповідно до трудового договору /контракту, угоди/ на працівника може бути покладено виконання таких зобов'язань

9.6.1 При наймі на роботу подати про себе об'єктивні відомості.

9.6.2 Дотримуватись норм трудового законодавства України та положень цього Статуту.

9.6.3 Сумлінно виконувати службові інструкції, накази, розпорядження і вказівки керівництва Товариства.

9.6.4 Берегти і збагачувати власність Товариства, економно витрачати матеріальні та інші ресурси. За свій власний рахунок відшкодовувати збитки, завдані Товариству.

9.6.5 Виконувати вимоги по охороні праці, техніці безпеки і виробничій санітарії.

9.6.6 Не розголошувати комерційну таємницю. Комерційну таємницю становить інформація, яка має важливе значення для забезпечення переваги перед конкурентами в отриманні прибутку.

9.7 В необхідних випадках для виконання конкретних робіт та послуг Товариство має право залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, фахівців науково-дослідних та вищих учбових закладів, підприємств та організацій /поза робочим часом на основній роботі/ на підставі індивідуальних договорів та інших форм угод, передбачених цивільним законодавством з оплатою праці на договірній основі.

10. Облік та звітність про діяльність Товариства

10.1 Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність та подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства та затверджується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки відповідають календарним.

10.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.4. Не пізніше 2-х місяців після закінчення року Правління передає в Ревізійну комісію для перевірки і висновків річний звіт, до якого повинні входити річний баланс, розрахунок прибутків і збитків, звіт про стан основних та оборотних засобів, а також, письмова доповідь Правління про діяльність за звітний рік і стан на початок нового року.

11. Порядок внесення змін до Статуту Товариства

11.1 Внесення змін в Статут Товариства є компетенцією Загальних Зборів Товариства.

11.2 Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що приймають участь у зборах.

11.3 Зміни внесені у Статут Товариства набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

12. Припинення діяльності Товариства.

12.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації /за умови приєднання, поділу, виділення, перетворення/ або ліквідації. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.2 При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить його правонаступнику.

12.3 Товариство може бути ліквідовано:

 • за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;

 • на підставі рішення суду;

 • на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

12.4 Ліквідація Товариства провадиться призначеною загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду – ліквідаційною комісією, яка призначена цим органом. У разі визнання товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Товариства по управлінню його справами.

Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам.

Про початок ліквідації Товариства і строки подання заяв про претензії до нього, ліквідаційна комісія повідомляє в пресі.

12.5 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів, дебіторів, розраховується з ними вживає заходів для оплати боргів Товариства Третім особам, також його акціонерів, складає ліквідаційний баланс та подає його загальним зборам акціонерів Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

Належні Товариству грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна після розрахунків з бюджетом, кредиторами, а також по оплаті праці працівників Товариства розподіляється ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно загальному номіналу вартості належних їм акцій.

12.6 Після розпуску Товариства ліквідаційна комісія упевнюється в тому, що всі книги обліку та облікові документи Товариства передані на надійне зберігання на період передбачений законом.

12.7 Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення про це запису до державного реєстру.

Від ЗАТ „РИФ"

Голова правління _______________ С.М.Гречко

Від ВАТ Житомирський м'ясокомбінат

Керуючий санацією ______________В.О.Пономаренко

Додаток Б

Установчий договір ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат".

Установчий договір

про створення закритого акціонерного товариства

„Житомирський м'ясокомбінат"

м. Житомир 01 серпня 2002 р.

Засновниками закритого акціонерного товариства виступають:

1. Юридичні особи:

1.1. ВАТ „Житомирський м'ясокомбінат" (м. Житомир, вул. Баранова, 127, код ЄДРПОУ 00443401);

1.2. ЗАТ „РИФ" (м. Київ, вул. Ш.Руставелі, 17, код ЄДРПОУ 20742270).

Стаття 1.

1.1 Засновники добровільно об'єднують своє майно та підприємницьку діяльність для створення відкритого акціонерного товариства (надалі Товариства), з метою насичення ринку товарами та послугами по предмету його діяльності та одержання прибутку і задоволення економічних інтересів його акціонерів та соціальні потреби працівників Товариства.

1.2 Найменування Товариства:

1.2.1 Повне:

Українською мовою: закрите акціонерне товариство „Житомирський м'ясокомбінат"

Російською мовою: закрытое акционерное общество "Житомирский мясокомбинат"

Англійською мовою: Closed joint stock company "Zhutomir meat producing company"

1.2.2 Скорочене:

Українською мовою: ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

Російською мовою: ЗАО "Житомирский мясокомбинат"

Англійською мовою: CJ-SC "Zhutomir meat producing company"

1.3 Місце знаходження Товариства: Україна, 10025, м. Житомир, вул. Баранова, 127.

1.4 Предметом діяльності Товариства є:

 • вирощування і відгодівля великої рогатої худоби (ВРХ) і свиней;

 • закупка свиней, коней, ВРХ, іншої худоби та м'яса і сала, як у населення так і у сільськогосподарських підприємств і товаровиробників сільськогосподарської продукції, як за готівку так і по безготівкових розрахунках та їх переробка;

 • виготовлення та постачання м'ясних виробів та напівфабрикатів;

 • переробка ВРХ, коней і свинини власного виробництва і закуплених у сільськогосподарських підприємств і населення та реалізація продукції по готівковому і безготівковому розрахунках;

 • виробництво ковбасних виробів, м'яса, м'ясокопченої продукції, напівфабрикатів, м'ясних консервів, м'ясокостної муки;

 • виробництво пральних порошків;

 • виробництво медичних препаратів;

 • виробництво будівельних матеріалів та конструкцій;

 • виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних та проектних робіт;

 • будівництво житлових будинків та об'єктів промислового і соціально-культурного призначення;

 • виробництво різноманітної сільськогосподарської продукції: молока, вирощення зернових культур, овочем, фруктів та інше;

 • переробка сільськогосподарської продукції: овочем, фруктів, зернових, молока та інше;

 • оптова, роздрібна і фірмова торгівля продукцією власного виробництва та товарами народного споживання інших виробників, в тому числі продовольчими та промислового призначення товарами, алкогольними напоями, тютюновими виробами, нафтопродуктами, запчастинами та інше;

 • організація та експлуатація об'єктів громадського харчування (їдалень, кав'ярень, барів, ресторанів);

 • надання транспортних, транспортно-експедиційних та складських послуг, як в Україні, так і за її межами;

 • торгівельно-закупівельна, комерційно-посередницька діяльність;

 • маркетинг (вивчення кон'юнктури ринку на товари і організація реклами по предмету діяльності Товариства);

 • надання послуг населенню по предмету діяльності Товариства та інших послуг, що не заборонені чинним законодавством України;

 • зовнішньоекономічна діяльність по експортно-імпортному постачанню, в тому числі на бартерній основі, продовольчих та промислових товарів, напівфабрикатів, виробничого устаткування, прогресивних технологій виробництва м'ясопродуктів та переробки сільськогосподарської продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...