WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

8.3.3 Спостережна рада має право:

 • отримувати інформацію про діяльність Товариства;

 • заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

 • залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

 • залучати незалежну аудиторську фірму для перевірки та надання висновків по фінансовому звіту, балансу та стану бухгалтерського обліку в Товаристві.

8.3.4 Спостережна рада не має права втручатись в оперативну діяльність Правління Товариства.

8.3.5 Засідання Спостережної ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 її членів. Рішення Спостережної ради приймаються більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

Позачергові засідання Спостережної ради скликаються на вимогу голови Спостережної ради, 2/3 її членів або Правління Товариства.

8.4 Правління Товариства

8.4.1 Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління.

8.4.2 До компетенції Правління відносять всі питання діяльності Товариства, крім тих, які законодавством, Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції іншого органу Товариства, зокрема Спостережної ради.

8.4.3 Члени Правління призначаються Спостережною радою у кількості 5-х осіб на строк 2 роки. Правління підзвітне у своїй діяльності вищому органу Товариства та Спостережній раді і організує виконання їх рішень.

8.4.4 До складу Правління входять:

 • голова Правління;

 • перший заступник голови Правління – головний інженер;

 • заступник голови Правління;

 • член Правління – головний бухгалтер;

 • член Правління.

8.4.5 Правління Товариства:

 • готує матеріали про результати діяльності Товариства за квартал та фінансовий рік;

 • вносить пропозиції щодо визначення основних напрямів діяльності Товариства;

 • вносить пропозиції щодо змін і доповнень Статуту Товариства;

 • визначає організаційну структуру Товариства;

 • затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи, необхідні для їх виконання;

 • розробляє плани перспективного розвитку підприємства /бізнес-плани/ та інші програми фінансово-господарської діяльності;

 • затверджує кваліфікаційні вимоги, умови праці, тривалість робочого дня, а також інші питання кадрової політики визначаються Правлінням у відповідності з визначеними цим Статутом напрямками діяльності Товариства і законодавством України;

 • готує пропозиції щодо створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв Товариства;

 • призначає керівника дочірніх підприємств та відокремлених структурних підрозділів за поданням Голови Правління;

 • розробляє порядок розподілу прибутку і покриття збитків;

 • узгоджує із Спостережною радою укладання господарських договорів (угод) на суму, що перевищує 100 тис. грн. (сто тисяч гривень);

 • продає, передає безкоштовно, обмінює, здає в оренду юридичними особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужує їх іншими способами, якщо їх вартість становить менше 10 тис. грн. (десяти тисяч гривень), крім об'єктів нерухомості незалежно від їх вартості.

За погодженням з Спостережною радою:

 • затверджує щорічні кошториси, штатний розпис, розмір заробітної плати та інших виплат;

 • приймає рішення про зміну Статутного фонду не більш, як на 1/3;

 • укладає договори /угоди/ на суму, що перевищує 100 тис. грн. ;

 • приймає рішення щодо використання коштів Резервного фонду;

 • продає, передає безкоштовно, обмінює, здає в оренду юридичним особам та громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, відчужує їх іншими способами, якщо їх вартість становить більше 10 тис. грн. , а об'єкти нерухомості незалежно від їх вартості.

8.4.6 Рішення Правління приймають колегіально або одноособово головою Правління у випадку делегування йому таких повноважень. Засідання проводяться в зв'язку з необхідністю але не менше одного разу на місяць. Правління Товариства правомочне розглядати питання відповідно до його компетенції лише за умови присутності кваліфікованої більшості (не менше 2/3 членів). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх членів Правління. У разі розподілу голосів порівну голос Голови є вирішальним.

8.4.7 Господарські договори та інші документи, які підлягають погодженню із Спостережною радою згідно з п. 8.4.5. цього Статуту підписуються з боку Правління тільки після відповідного погодження.

8.4.8 Правління Товариства не має права втручатись в оперативну діяльність дочірніх підприємств.

8.4.9 Роботою Правління керує Голова Правління /Президент/, який є найвищою посадовою особою Товариства і несе у межах своїх повноважень безпосередню відповідальність перед акціонерами за результати виробничої та фінансової діяльності Товариства.

8.4.10 Головою Правління і членами Правління можуть бути особи, які знаходяться з Товариством у трудових відносинах.

8.4.11 З головою Правління укладається письмовий трудовий догорів /контракт/ на управління Товариством, який з боку Товариства підписується головою Спостережної ради.

8.4.12 Голова Правління:

 • діє без довіреності від імені Товариства, представляє Товариство перед державними органами, вітчизняними та іноземними підприємствами, юридичними та фізичними особами;

 • забезпечує організацію виконання рішень Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради і Правління;

 • розпоряджається майном Товариства в межах прав передбачених Статутом;

 • здійснює оперативне розпорядження коштами Товариства у межах прав передбачених Статутом;

 • укладає на Україні та за її межами договори, здійснює інші юридичні дії;

 • укладає колективний договір з трудовим колективом Товариства та несе відповідальність за виконання його умов;

 • видає накази та розпорядження обов'язкові для всіх працівників Товариства.

8.4.13 Член Правління, призначений головою Правління /Презедентом/ на посаду першого заступника голови Правління /віце-Президент/, надає допомогу голові Правління в організації роботи Правління та виконує його Функції у період його відсутності.

8.4.14 Організація праці персоналу Товариства, штатна структура, кваліфікаційні вимоги, розмір заробітної плати та інших виплат, умови праці, тривалість робочого дня. А також інші питання кадрової політики визначаються Правлінням у відповідності з визначеними цим Статутом напрямками та принципами діяльності Товариства, а також законодавством України .

8.4.15 Правління та його уповноважені особи згідно з законодавством України мають повні і необмежені повноваження приймати персонал на роботу і звільняти його, укладати колективні чи інші трудові угоди, визначати термін та умови прийому до роботи, розмір премій та заохочувальних виплат.

8.4.16 Правління встановлює розмір та терміни видачі заробітної плати працівникам Товариства, згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

8.4.17 Порядок скликання і проведення чергових та позачергових засідань Правління регулюється „Положенням про Правління Товариства".

8.5 Ревізійна комісія

8.5.1 Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами з числа акціонерів Товариства строком на 2 роки. Члени Правління і Спостережної ради не можуть бути членами Ревізійної комісії.

8.5.2 Ревізійна комісія здійснює перевірки за дорученням Загальних зборів акціонерів або Спостережної ради, з власної ініціативи, а також за вимогою акціонерів, які володіють в сукупності більш як 10 відсотками акцій.

8.5.3 Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Матеріали з результатами перевірок комісія подає вищому органу Товариства та Спостережній раді.

Комісія складається з 3-х членів.

8.5.4 Члени Ревізійної комісії мають право приймати участь в засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

8.5.5 Ревізійна комісія засвідчує річний звіт та балансові документи. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затвердити баланс Товариства.

8.5.6 Ревізійна комісія повинна домагатися скликання позачергових загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені його посадовими особами.

9. Організація праці в Товаристві

9.1 Трудовий колектив Товариства становить усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору /контракту, угоди/, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.


 
 

Цікаве

Загрузка...