WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

7.2 Порядок розподілу чистого прибутку /доходів/ та покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

7.3 Товариство утворює цільові фонди, призначенні для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю:

 • резервний фонд;

 • цільовий фонд;

 • інші фонди за рішенням загальних зборів акціонерів.

8. Органи управління Товариством

8.1 Органами управління Товариства є:

 • загальні збори акціонерів;

 • спостережна рада;

 • правління;

 • ревізійна комісія.

8.2 Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

8.2.2 Повноваження Товариства:

а) прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів протилежному Реєстратору;

б) прийняття рішення про додаткову емісію акцій на суму, що перевищує 1/3 розміру статутного фонду;

в) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Повноваження, передбачені пунктами „а", „б", „в" належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Загальні збори акціонерів можуть розглядати й інші питання, що стосуються діяльності Товариства. Будь-який з акціонерів вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного загальних зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Правлінням Товариства. Пропозиції акціонерів, що володіють більше як 10 відсотків голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 днів до проведення зборів одним із способів: по телефону, поштою, телефаксом, особисто під розпис.

8.2.3 Загальні збори визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють більше як 60% голосів.

Право на участь у Загальних зборах акціонерів має особи які є власниками простих акцій на день проведення Загальних зборів. Брати участь у Загальних зборах акціонерів з правом дорадчого голосу можуть члени Правління компанії, які не є акціонерами.

8.2.4 Будь-який акціонер може бути представлений на зборах особою, якій довірено голосувати від його імені за умови, що всі призначення таких осіб мають письмове підтвердження з боку акціонера, з визначеним терміном дії такого доручення. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена Реєстратором або Правлінням Товариства. Акціонери, які є юридичними особами можуть реалізувати своє право голосу через будь-який статутний орган, уповноважений діяти від їх імені.

Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника для участі в зборах, повідомивши про це Правління.

8.2.5 Рішення, які прийняті Загальними зборами акціонерів, обов'язкові для всіх акціонерів і посадових осіб органів управління Товариством.

Загальні збори не вправі приймати рішення, не включеного до порядку денного.

8.2.6 Щорічно проводиться не менше одних Загальних зборів акціонерів. Щорічні збори визначаються Правлінням і проводяться не пізніше, ніж через 4 місяці після закінчення балансового року.

8.2.7 Позачергові збори акціонерів скликаються Правлінням у випадках, якщо скликання таких зборів в інтересах Товариства, а також на письмову вимогу Спостережної ради або Ревізійної комісії. Правління Товариства зобов'язане протягом 20 днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів з порядком денним запропонованим Спостережною радою або Ревізійною комісією.

Акціонери, які володіють у сукупності більше, ніж 10 відсотками голосів мають право вимагати скликання позачергових зборів з запропонованим ними порядком денним. Якщо протягом 20 днів Правління не виконало зазначеної вимоги, вони мають право самі скликати збори. В цьому випадку Реєстратор за їх вимогою зобов'язаний направити повідомлення акціонерам іменних акцій про скликання зборів /за додатковою угодою/.

8.2.8 До скликання Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами пов'язаними з порядком денним зборів. Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, їх дату, місце проведення та порядок денний повідомляється у місцевій пресі і в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, не менш як за 45 днів до скликання і на протязі цього часу дата не змінювалась. В разі проведення позачергових зборів, або коли загальні збори призначені на друге число, всі акціонери повинні бути проінформовані про дату, місце і порядок денний.

Акціонери вважаються проінформованими, якщо Товариство опублікувало всю інформацію за 45 днів до початку зборів і направило цю інформацію поштою, кур'єром, по телефону, або по телефаксу кожному власнику іменної акції особисто.

Загальні збори не вправі приймати рішення з питань не включених до порядку денного.

8.2.9. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.

8.2.10. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у голосів з таких питань:

 • прийняття змін та доповнень до Статуту;

 • створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв;

 • прийняття рішення про припинення діяльності Товариства.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів або їх представників, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів.

8.2.11. Підставою для внесення до порядку денного загальних зборів акціонерів питання про недовіру голові Правління (прийняття рішення про відкликання) є:

 • виникнення загрози банкрутства Товариства в результаті дій /бездіяльності/ або рішень Правління Товариства;

 • притягнення до майнової відповідальності за рішенням суду, в зв'язку з порушенням чинного законодавства України;

 • встановлення фактів зловживання службовим положенням в особистих інтересах, що завдало шкоди майновим інтересам Товариства;

 • встановлення фактів фінансових порушень на користь фізичних або юридичних осіб, що завдало шкоди майновим інтересам Товариства;

 • у випадках передбачених контрактом.

8.2.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Спостережної ради або Правління Товариства.

8.2.13. Порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів регламентується „Положенням про загальні збори акціонерів", яке затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.3 Спостережна рада.

8.3.1 Спостережна рада Товариства обирається Загальними зборами із числа акціонерів в кількості 3 осіб, терміном на 2 роки, яка здійснює контроль. Регулює діяльність Голови Правління /Президента/ і Правління Товариства.

До складу Спостережної ради не можуть бути обрані або призначені члени Правління та Ревізійної комісії Товариства.

8.3.2 Спостережна рада:

 • затверджує порядок діяльності Ревізійної комісії;

 • контролює використання резервного фонду;

 • призначає і відкликає Голову /Президента/ та членів Правління Товариства;

 • приймає рішення про форму випуску акцій;

 • затверджує рішення Правління про створення цільових фондів;

 • розглядає та затверджує звіти, які подає Правління і Ревізійна комісія за квартал;

 • затверджує організаційну структуру Товариства за поданням Правління;

 • затверджує внутрішні нормативні документи Товариства;

 • приймає рішення засновувати та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

 • приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб, органів управління Товариства – голови Правління, членів Правління та голови Ревізійної комісії;

 • визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

 • узгоджує укладання господарських договорів (угод) на суму, що перевищує 100 тис. грн. (сто тисяч гривень);

 • узгоджує рішення Правління про відчуження основних засобів Товариства, їх обмін, передачу безкоштовно або в оренду, якщо їх вартість перевищує 10 тис. грн. (десять тисяч гривень), а об'єкти нерухомості незалежно від їх вартості;

 • вирішує питання щодо придбання Товариством власних акцій;

 • узгоджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;

 • аналізує дії Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури виробництва продукції, послуг;

 • одноособово приймає рішення щодо отримання банківських кредитів, позик незалежно від суми таких кредитів або позик;

 • одноособово приймає рішення щодо передачі майна Товариства у заставу;

 • виступає у разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

 • здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Правління Товариства.


 
 

Цікаве

Загрузка...