WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

3.8 Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

3.9 Товариство має право у встановленому діючим законодавством порядку:

 • випускати цінні папери;

 • засновувати суб'єкти господарської діяльності та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

 • створювати на території України та за її межами філії та представництва, інші відокремлені структурні підрозділи, а також дочірні підприємства;

 • здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.10 Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть користуватися основними фондами та оборотними коштами, які є власністю Товариства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються Правлінням Товариства.

3.11 Права та обов'язки дочірніх підприємств визначаються Статутами, а відокремлених структурних підрозділів Положеннями, що затверджуються загальними зборами акціонерів.

3.12 Дочірні підприємства Товариства мають права юридичної особи.

4. Засновники і акціонери Товариства

4.1 Засновниками Товариства є юридичні особи – ВАТ „Житомирський м'ясокомбінат" та ЗАТ „РИФ", згідно з установчим договором про створення Товариства від 01 серпня 2002 року.

4.2 Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які придбали акції Товариства, сплатили їх повну вартість і внесені в Реєстр акціонерів.

  1. Акціонери мають право:

 • брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;

 • брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку /дивіденди/;

 • одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів;

 • одержувати в першочерговому порядку додаткові акції та облігації, які випускаються Товариством;

 • вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному цим Статутом;

 • вийти в установленому порядку з Товариства;

 • отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру своєї частки у Статутному фонді Товариства.

  1. Акціонери Товариства зобов'язані:

 • додержуватись установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів Товариства;

 • повсякчасно сприяти Товариству в його діяльності;

 • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

 • нести інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством України та установчими документами.

4.5 Акціонери відповідають по зобов'язанням Товариства тільки в межах належних їм акцій.

5. Статутний фонд Товариства

5.1 Статутний фонд Товариства становить 6437000 (шість мільйонів чотириста тридцять сім тисяч) гривень.

5.2 Статутний фонд розділений на 1000 простих іменних акцій номінальною вартістю 6437 гривень.

5.3 Товариство має право змінювати /збільшувати або зменшувати/ розмір Статутного фонду.

5.4 Розмір Статутного фонду може бути збільшений після повної сплати всіх раніше випущених акцій шляхом:

 • випуску нових акцій;

 • обміну облігацій на акції;

 • збільшення номінальної вартості випущених акцій.

5.5 Після реєстрації Товариства рішення про збільшення Статутного фонду приймається

5.5.1 При зміні його не більше, як на 1/3 – Правлінням Товариства за погодженням із Спостережною радою.

5.5.2 При зміні його понад 1/3 – загальними зборами акціонерів Товариства.

5.6 Розмір Статутного фонду може бути зменшений шляхом зменшення:

 • номінальної вартості акцій;

 • кількості акцій через їх викуп Товариством у акціонерів з наступним анулюванням цих акцій.

Рішення про зменшення Статутного фонду Товариства приймається в тому ж порядку, що і про його збільшення. Зменшення Статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

5.7 Рішення, пов'язані із зміною розміру Статутного фонду набирають чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

5.8 Загальні збори акціонерів встановлюють термін для здійснення акціонерами належного їм пільгового права на придбання додаткових акцій та прийняття рішення в разі придбання їх акціонерами.

5.9 Оплата акцій, які випускаються додатково, майном, майновими і особистими немайновими права можлива тільки по рішенню загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Акції Товариства

6.1 Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір Статутного фонду і проводить їх реєстрацію в порядку визначеному Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Випуск акцій може здійснюватися, як у документарній так і у бездокументарній формі /у вигляді записів в електронних базах даних/ за рішенням Спостережної ради.

6.2 Не пізніше ніж через 6 місяців після реєстрації випуску акцій Товариство зобов'язане видати акціонерам акції / сертифікати акцій/. Акції Товариства можуть бути видані учасникам Товариства тільки після повної сплати їх вартості.

6.3 Товариство забезпечує ведення реєстру акціонерів, згідно з порядком, який встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.4 Акціонери Товариства мають право без обмежень розпоряджатись акціями Товариства, зокрема продавати або іншим способом відчужувати їх на користь юридичних і фізичних осіб. Засновники мають пріоритетне право на придбання акцій у акціонерів.

6.5 Акції Товариства передаються тільки шляхом повного індосаменту, перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

6.6 У випадку збільшення Статутного фонду Товариства шляхом випуску нових акцій, акціонери мають переважне право на підписку на акції пропорційно їх частці у Статутному фонді. Товариство повинно повідомити акціонерів про наступний випуск акцій та про термін, протягом якого можна скористатись переважним правом на придбання акцій.

6.7 Акції, що знаходяться в розпорядженні Товариства по рішенню Спостережної ради, можуть бути передані працівникам Товариства, акціонерам, третій особам за ціною, що встановлюється сторонами. Акції можуть передаватись безкоштовно або продані з відстрочкою оплати.

6.8 За рішенням загальних зборів Товариство може випускати привілейовані акції. Привілейовані акції не можуть бути випущені на суму, що перевищує 10 відсотків Статутного фонду Товариства. Умови застосування привілейованих акцій вирішується при їх випуску за рішенням загальних зборів акціонерів.

6.9 Акція неподільна. В разі коли одна і та ж акція належить декільком власникам всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером і реалізують свої права через одного з них або спільного представника. Співвласники акцій солідарно відповідають по обов'язках, що лежать на акціонерах.

6.10 Акціонерне товариство має право викупати у акціонера сплаченні ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують Статутний фонд Товариства, для їх наступного розповсюдження серед своїх працівників, акціонерів та третіх осіб або анулювання в разі перевищення Статутного фонду Товариства. Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані в термін не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборів акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

6.11 За рішенням загальних зборів акціонерів Товариство після повної сплати Статутного фонду акціонерами може робити позики шляхом випуску іменних облігацій та облігацій на пред'явника, передбачаючи зобов'язання Товариства відшкодувати власнику облігації у відповідний термін вказану в ній суму разом з фіксованим відсотком.

6.12 Товариство може випускати облігації на суму не більше 25 відсотків від розміру Статутного фонду.

6.13 Випуск облігацій проводиться по рішенню Загальних зборів, які визначають мету, вартість і термін позики, число належних до випуску облігацій, номінальну і випускну ціну, розмір відсотків і терміни їх сплати, а також і спосіб погашення облігацій.

6.14 Власники облігацій кожного попереднього випуску мають переважне право перед власниками облігацій послідуючих випусків на задоволення вимог, що виникли по борговим зобов'язанням Товариства.

6.15 Наявність облігацій не дає її власнику права участі в управлінні Товариством і права голосу на зборах Товариства.

7. Порядок розподілу прибутків та збитків

7.1 Прибуток Товариства, одержаний з надходжень від господарської діяльності залишається у повному його розпорядженні після:

 • покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці;

 • сплати процентів за кредитами банків та за облігаціями;

 • сплачених передбачених законодавством України податків та інших обов'язкових платежів.


 
 

Цікаве

Загрузка...