WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Висновки та пропозиції

Метою написання дипломної роботи є ознайомлення студента з практичними та теоретичними питаннями бухгалтерського обліку. За допомогою цієї роботи розкриваються питання обліку операцій з дебіторською заборгованістю та його практичне застосування на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат". Ця робота є своєрідним підсумком здобутих знань та комплексного дослідження обліку заборгованості з різними дебіторами. Це є підсумком знань з теорії бухгалтерського обліку, фінансового бухгалтерського обліку, управлінського та податкового обліку, економічного аналізу та організації бухгалтерського обліку.

Дослідивши питання обліку операцій з дебіторської заборгованості можна зробити висновки, щодо актуальності цієї теми. На нашу думку, цьому питанню приділяється надто мала увага порівняно з проблемними питаннями у цій сфері.

Актуальність даної теми заключається у тому, що на сьогодні в Україні вітчизняні товаровиробники зіштовхулися з проблемами неплатежів. При цьому перед ними постає питання: зберегти обсяги виробництва, збільшуючи при цьому дебіторську заборгованість, або знизити обсяги виробництва контролюючи розміри дебіторської заборгованості на певному рівні. Як вирішуються ці питання ми розглянули на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат".

Дане підприємство має великі обсяги дебіторської заборгованості, більшу частину яких складає заборгованість за реалізовану продукцію. Для вирішення даної проблеми на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" нами було запропоновано:

– вирішення питань простроченої заборгованості за допомогою управлінського обліку. Нами було розроблено декілька видів внуртішньої звітності, за допомогою, яких можна контролювати строки погашення заборгованості, та виявляти безнадійних дебіторів;

– для безнадійних боргів, на нашу думку, доцільно здійснювати нарахування резерву сумнівних боргів, що значно спрошує списання та покриття боргів підприємству;

– також запропоновано розробити графік документообігу.

З переходом України до ринкових відносин настала потреба у реформуванні бухгалтерського обліку. Діючий план рахунків та фінансова звітність суттєво відрізняються від міжнародних стандартів.

З переходом України на міжнародні стандарти є необхідним пристосування обліку до міжнародних умов, що не завжди є доречним у нашій країні та є неможливим у застосуванні у нашій сьогоденній практиці.

Дослідивши організацію бухгалтерського обліку на підприємстві можливо зробити висновок, що з науковим розвитком стало можливо застосування комп'ютерної техніки при веденні бухгалтерського обліку, що є більш ефективним та практичним. Це дозволяє скоротити витрати часу бухгалтерів та полегшити їх роботу.

Дослідження податкового законодавства показало його недосконалість. Сьогодні підприємства сплачують непомірні податки, які не дозволяють у нашій країні розвиватись ринковим відносинам. Більшість підприємств приховують свої доходи з метою зменшити податковий тягар. Також суперечливість податкового законодавства породжує саму невідповідностей.

З реформування обліку в окрему галузь виділився управлінський бухгалтерський облік. Управлінський облік стає механізмом управління бізнесом, орієнтованим на отримання прибутку і досягнення цілей на ринку товарів і послуг.

Неможливо також ефективно здійснювати господарювання не вивчивши результати діяльності попередніх років. Це здійснюється за допомогою економічного аналізу. Економіст будь-якого профілю повинен володіти навичками аналітичної роботи на підприємстві. Це допоможе його розібратись з результатами попередніх років та удосконалити роботу в майбутньому.

Актуальність організації обліку та контролю операцій з дебіторською заборгованістю на підприємстві висвітлюється дипломною роботою, тому що метою діяльності будь-якого підприємства є прибуток. Це головна мета, яка необхідно досягнути.

Список літературних джерел

 1. Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. – 398 с.

 2. Баран В.П. Бухгалтерський облік: історичні витоки, мета і завдання // Розвиток науки про бухгалтерський облік. – 2000. – частина 2. С.9.

 3. Береза С.Л. Класифікація дебіторської заборгованості :нові підходи // Вісник ЖІТІ. – 2001. - №14. – С.54

 4. Береза С.Л. Класифікація дебіторської заборгованості для цілей бухгалтерського обліку // Вісник ЖДТУ. – 2004. – №3(29). – С.21

 5. Береза С.Л. Проблеми оцінки та списання дебіторської заборгованості: вітчизняний та міжнародний досвід. // Вісник ЖІТІ. – 2002. - №18. – С.24

 6. Береза С.Л. Побудова облікової політики відображення грошових активів та дебіторської заборгованості. // Вісник ЖДТУ. – 2003. - №1(23). – С.35

 7. Богатко Н. Продаж дебіторської заборгованості: визначення, оцінка, облік. // Бухгалтерія. – 2004. - №22. – С.57

 8. Бодаренко Е. Дебиторская задолженность у плательщика единого налога // Бухалтерія. – 2005. – №34. – С.77

 9. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004.- 300с.

 10. Борзенко О.П. Шляхи оптимізації дебіторської заборгованості. // Майбутне – аудит: Матеріали першої спільної науково-практичної спілки аудиторів України і ВУЗів. – 2004. С.155

 11. Бухгалтерський облік у громадському харчуванні: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець та ін.; За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута", 2202. – 440с.

 12. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит" вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута", 2002. – 672 с.

 13. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит" вищих закладів. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута", 2002. – 480 с

 14. Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит". / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Івахненков, Т.В. Давидюк, Т.В. Шахрайчук. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута", 2002. – 544с.

 15. Бутинець Ф.Ф. Історія розвитку бухгалтерського обліку. Ч.I. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит". Житомир: ЖІТІ, 1999. – 928с.

 16. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута", 2003. – 444 с.

 17. Бухгалтерський облік в Україні. Навч. посібник. Нормативно-практичні матеріали. За ред. Р.Л.Хом'яка. – Львів: Національний університет „Львівська політехніка", „Інтелект-Захід", 2001. – 728с.

 18. Бухгалтерський податковий облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит"/ За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. С.Л. Берези. – 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – 384 с.

 19. Бухгалтерський словник. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця.– Житомир: ПП „Рута",2001. – 224с.

 20. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит" вищих навчальних закладів / за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. І перероб. – Житомир: ПП „Рута", 2003. – 726с.

 21. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку./ Пер. з англ. О. Мілін, О.Ткач – К.: Основи, 1999. – 943с.

 22. Владко І. Безнадійна заборгованість за опротестованим векселем: облік у векселедавця та у держателя.// Все про бухгалтерський облік. – 2005. - № 30(1063). – С.11.

 23. Глушков Н.Е. Бухгалтерский учет на современном предприятии. Эффективное пособие по бухгалтерскому учету. – Новосибирск, фирма "ЭКОР", 1996. – 670с.

 24. Горецька Л.Л. Питання відображення в обліку грошових коштів та дебіторської заборгованості в практиці зарубіжних країн // Вісник ЖІТІ. – 2001. – №17. – С.15

 25. Губін І. Інвентаризація резерву сумнівних боргів. // Бухгалтерія. – 2004. - №38. – С.75

 26. Гура Н. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами на прикладі житлово-комунального господарства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №4. – С.29

 27. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2001. – 840с.

 28. Давидов Г.М. Аудит: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб і доп. – К.: Т-во „Знання", КОО, 2001.– 363 с.

 29. Дубенко Н.В. Облік грошових коштів і розрахунків: проблеми сьогодення // Вісник ЖДТУ. – 2004. – №4(30). – С.62.

 30. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во „Знання", КОО, 2001. – 402 с.

 31. Дячек С.М. Критична оцінка методів нарахування резерву сумнівних боргів. // Збірник тез та текстів виступів на Другій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н. проф. П.П. Німчинову, - Житомир: ЖДТУ, 2004. – С.38

 32. Єфімов О. Заборгованість: звичайна – сумнівна – безнадійна. // Бухгалтерія. – 2004. - №17. – С.30

 33. Економічна енциклопедія: Утрьох томах. Т.1 / Редкол.: ... С.В.Мочерний (відн.ред.) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія", 2000. – 864с.

 34. Економічний аналіз господарської діяльності. / Іващенко В.І., Болюх М,А., - К.: ЗАТ „НІЧЛАВА", 2001. – 204с.

 35. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит". / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута", 2003. – 680 с.

 36. Жук М.Г. Проблеми та шляхи удосконалення обліку й аудиту дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів. // Майбутне – аудит: Матеріали першої спільної науково – практичної спілки аудиторів України і ВУЗів. – 2004. – С.168

 37. Господарський кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – 208с.

 38. Закон України „Про аудиторську діяльність" //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 23. – стаття 243.

 39. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України" // Офіційний вісник України. – 1999. – №33. – С.71.

 40. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств"// Відомості Верховної Ради України. – 1997. – №4. – Ст.28.

 41. Закон України „Про податок на додану вартість" // Відомість Верховної Ради України. – 1992. – №14. – Ст.184.

 42. Закон України „Про систему оподаткування" // Відомість Верховної Ради України. – 1997. – №16. Ст.119.

 43. Загородній А., Сліпушко О., Вознюк Г,, Словженко Т. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник.– Київ: Видавництво „Аконії", 2000. – 608 с.

 44. Завгородній В.П. Бухгалтерський учет в Украине (С использ. Нац. стандартов): Учеб. пособие для студентов вузов. – 5-е изд., доп. и перераб. – К.: А.С.К., 2001. – 848с.

 45. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2000. – 207с.

 46. Ільяшенко С., Лобза І. Якщо боржник або кредитор ліквідувався... Податковий і бухгалтерський облік // Все про бухгалтерський облік. – 2005 - № 3(1036). – С.105

 47. Кірейцев Г.Г., Виговська Н.Г., Петрук О.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій – Житомир: ЖІТІ, 2002. – 272с.

 48. Кисельов А.П. Основи бізнесу : Підручник. – К.: Вища шк., 1998. – 191 с.

 49. Кузнецова С.А. Проблеми класифікації дебіторської заборгованості в Україні // Вісник ЖІТІ. – 2001. – №15. – С.144

 50. Кузнецова С.А. Шляхи здійснення оцінки якості бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості // Вісник ЖІТІ. – №17. – С.85

 51. Кузьмінський А.М. та ін. Організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: Підручник / А.М. кузьмінський, В.В. Сопко, В.П.Завгородній. За ред. А.М. Кузьмінського – К.: Вища шк., 1993. – 223с.

 52. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во „Центральної літератури", 2003. – 524 с.

 53. Лукінова О. Резерв сумнівних боргів: завершуємо фінансовий рік. // Баланс. – 2004. – №49(539). – С.56

 54. Матицина Н. Фінансова політика підприємства як інструмент управління дебіторською заборгованістю // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №7. – С.25

 55. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Перекл. з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272с.

 56. На підприємстві рахується величезна дебіторська заборгованість. Яка відповідальність для бухгалтерів?// Бухгалтерія. – 2004. - №5. – С.76

 57. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит" / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; 2-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 576с.

 58. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал", 2004. – 624 с.

 59. Павлова Л.Н. Финансы предприятий: Учебник для вузов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 639с.

 60. Пальчикова С.В. Забезпечення використання на підприємстві сучасних форм рефінансування дебіторської заборгованості.// Збірник наукових праць. – 2001.-Випуск 24 Ч.1.- С.194

 61. Пархоменко В. Інвентаризація як інструмент достовірності фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – №1.– С.32

 62. пархоменко В. Облік резерву сумнівних боргів // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - №6. – С.8

 63. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: затв. Мінфіном України // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №79(746).

 64. Податкове право: Навч. посіб. / Г.В.Бех, О.О.Дмитрик, Д.А.Кобильнік та ін.; За ред. проф. М.П.Кучерявенка. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

 65. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість": затв. Міністерством фінансів України // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №84 (751). – С.33.

 66. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов'язання": затв. Міністерством фінансів України // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – №84 (751). – С.35

 67. Положення „Про результати суцільної інвентаризації дебіторської та кредиторської заборгованості і заходи щодо її скорочення": Постанова Кабінету Міністрів України // www.kmu.gov.ua

 68. Про затвердження форми державної статистичної звітності №1-Б термінова (місячна) „Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" та Інструкція щодо її заповнення: наказ Держкомстату України // Офіційний вісник України. – 2000. – № 34. – С. 194.

 69. Про порядок віднесення та відшкодування безнадійної заборгованості : лист ДПАУ // www. zakon.gov.ua

 70. Про порядок оформлення векселями дебіторської заборгованості перед банком: лист НБУ // www.bank.gov.ua

 71. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628с.

 72. Робертсон Дж. Аудит. Перев. с англ. – М.: KPMG, Аудиторська фірма „Контакт", 1993. – 496 с

 73. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : Навч.посіб – К.: Знання, 2004. – 654с.

 74. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней: Учебное пособие для вузов. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с.

 75. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. - 578с.

 76. Суков Г.С. Історія розвитку обліку оборотних активів.// Вісник ЖДТУ. – 2005. – №1(31). – С.216

 77. Сурніна К.С. Автоматизація розрахунків з дебіторами і кредиторами. // Вісник ЖІТІ. – 2001. - №16. – С.126

 78. Сурніна К.С. Резерв сумнівних боргів: порівняння українських, російських та міжнародних стандартів обліку // Збірник тез та текстів виступів на Другій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н. проф. П.П. Німчинову, - Житомир: ЖДТУ, 2004.– С.100

 79. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-те вид. – К.: А.С.К., 2001. – 784с.

 80. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002. – 384с.

 81. Финансы предприятий: Учебник для вузов / Н.В.Колчина, Г.Б.Палек, Л.П.Павлова и др.; Под ред.проф. Н.В.Колчиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 447с.

 82. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.: Видавничий центр „Академія", 2002. – 672 с.

 83. Чернелевський Л.М., Осадча Г.Г. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості. Навчальний посібник. – К., 2005. – 364с.

 84. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посіб. – К.: т-во „Знання", КОО, 1999. – 359с.


 
 

Цікаве

Загрузка...