WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

4. Охорона праці на підприємстві

4.1 Загальні положення

Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів і засобів спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. Головними об'єктами дослідження охорони праці – є людина в процесі праці, виробниче середовище, організація праці на виробництві.

Першим обов'язком власника, керівника підприємства, менеджера є створення такої організації виробництва, за якої досягатиметься найбільший прибуток. Кожний нещасний випадок на виробництві або випадок професійного захворювання означатиме для підприємства серйозну моральну й економічну втрату.

Другим завданням є забезпечення високої якості продукції або послуг, їх конкурентноздатності. Закон захищає споживача від недоброякісної продукції. Якість праці і якість продукції прямо залежать від якості умов праці, від санітарно-гігієнічного та енергометричного комфорту на робочих місцях.

Отже, забезпечення здорових, безпечних і високопродуктивних умов праці стане важливим фактором існування підприємства в умовах ринкової конкуренції. Керівники мають зберігати цінних кваліфікованих робітників, створювати їм здорові умови праці, забезпечувати гуманний моральний клімат у трудовому колективі, що сприятиме підвищенню продуктивності праці і поліпшенню якості продукції.

Керівник має постійно намагатись забезпечувати технологічну та організаційну перевагу свого підприємства перед іншими. Гостро поставити питання використання наукових досягнень і серед них – системи наукової організації охорони праці, системного підходу до проблем запобігання нещасним випадкам та захворюванням на виробництві.

Повністю безпечних і нешкідливих виробництв не існує. Задача охорони праці – звести до мінімальної ймовірності ураження або захворювання працюючого з одночасним забезпеченням комфорту при максимальній продуктивності праці.

У статті 43-46 Конституції України вказані права громадянина на безпечні та здорові умови праці і на забезпечення у разі втрати працездатності.

Закон України "Про охорону праці" від 14.10.92р. проголошує основні принципи державної політики в галузі охорони праці та гарантії прав громадян на охорону праці, встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні, закріплює заходи економічного стимулювання роботи з охорони праці, встановлює компетенцію і повноваження державних органів управління охороною праці, повноваження і права органів державного нагляду і громадського контролю, регулює відносини між власником або уповноваженим ним органом і працівником з питань безпеки та стану виробничого середовища, визначає відповідальність за порушення законодавства про охорону праці.

Основними законодавчими актами, що визначають основні положення з охорони праці та якими керується Житомирський м'ясокомбінат в своїй діяльності, є – Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України "Про охорону праці", Закони: "Про пожежну безпеку", "Про дорожній рух", "Про цивільну оборону". В них визначаються засади реалізації конституційного права громадян на охорону їх життя і здоров'я в процесі трудової діяльності, встановлюється єдиний порядок організації охорони праці на підприємстві, регулюються відносини між роботодавцями та працівниками в сфері охорони праці.

Нормативні акти Житомирського м'ясокомбінату спрямовані на побудову чіткої системи управління охороною праці та забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, робочих місцях.

Також у ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" діють правила внутрішнього трудового розпорядку яких всі працюючі мають дотримуватися. Важливі питання і заходи щодо охорони праці включаються також у колективні договори та в угоди з охорони праці, які щорічно укладаються між адміністрацією і трудовим колективом.

З метою виконання вимог нормативних актів про охорону праці керівництво Житомирського м'ясокомбінату забезпечує функціонування системи управління охороною праці. Управління охороною праці на підприємстві здійснюється у відповідності з рекомендаціями "Управління охороною праці".

4. 2 Особливості охорони праці на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

На Житомирському м'ясокомбінаті існує служба охорони праці (СОП), як одна з основних виробничо-технічних служб. Ліквідація її допускається тільки у разі ліквідації підприємства. СОП підпорядковується безпосередньо керівникові ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" і працює під керівництвом головного інженера.

Служба охорони праці ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" підпорядковується безпосередньо директору підприємства, та виконує такі основні функції:

– проводить оперативно-методичну роботу по управлінню охороною праці на підприємстві;

– проводить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці;

– забезпечує працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці;

– бере участь у розслідуванні нещасних випадків і аварій, роботі комісії з питань охорони праці підприємства, розробці положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах підприємства, роботі комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці;

– контролює дотримання чинного законодавства, міжгалузевих та інших нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці; забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, надання працівникам передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних з важкими та шкідливими умовами праці; виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій, які визначені в актах розслідування та інше.

Розрахунок чисельності СОП на підприємстві здійснюється за формулою:

М1=2+Рср*Кв/Ф,

де М1 - чисельний склад СОП на підприємстві;

Рср - середньосписочна чисельність працюючих на підприємстві;

Ф – ефективний річний фонд робочого часу спеціаліста з охорони праці, що дорівнює 1820 годин;

Кв – коефіціент, що враховує шкщливістьта небезпечність виробництва.

За даною формуло розрахумо чисельний склад СОП на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" :

Кв = 1+ (Рв+Ра)/Рср,
де Рв - чисельність працюючих з шкідливими речовинами незалежно від рівня їх концентрації;
Ра - чисельність працюючих на роботах підвищеної небезпеки.

Кв -.максимально може дорівнювати 3, у разі коли всі робітники працюють з шкідливими речовинами, тобто Рв+Ра = 2 Рср.

Стан охорони праці та ефективність роботи служби охорони праці на Житомирському м'ясокомбінаті можна охарактеризувати, за допомогою наступних коефіцієнтів:

1. Коефіцієнт частоти травматизму Кч - визначає число нещасних випадків, що припадають на 1000 працюючих за певний період:

Кч = (п/П)* 1000,

де п - кількість нещасних випадків за звітний період;

П – середньооблікова кількість працюючих.

Коефіцієнт травмвтизму на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" у 2003 році дорівнює 7,23, а у 2004 році він знизився до 5,09, у 2005 році він взагалі дорівнює 0.

2. Коефіцієнт важкості травматизму Кв характеризує середню тривалість непрацездатності, яка припадає на один нещасний випадок:

Кв=Д/п,

де Д - загальна кількість днів непрацездатності за всіма нещасними випадками за звітний період;

п – кількість нещасних випадків за звітний період.

Цей показник також з кожним роком зменшується, так у 2003 році він становив 30,33, а у 2004 – 26,50, у 2005 році – 0. .

3. Коефіцієнт загального травматизму Кзаг характеризується і кількістю днів непрацездатності за звітний період, що припадає на 1000 працюючих:

Кзаг =Кч* Кв = (Д /П) *1000

З розрахунків зролених за даною формулою, на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" цей показник у 2003 році становив 219,28, у 2004 році 134,86, а у 2005 році він дорівнює 0.

З метою кількісної характеристики рівня захворювань на виробництві розраховують:

4. Коефіцієнт частоти випадків захворювань Кз в розрахунку на 100 працюючих:

Кз = (З*100)/П;

де З - кількість випадків захворювань.

Частота випадків захворювань на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" у 2003 році дорівню 53, у 2004 році цей показник знизився до 50,90, а у 2005 році до 43,50.

5. Коефіцієнт важкості захворювань Квз:

Квз = Дз/З

де Дз - сумарна кількість днів непрацездатності за звітний період.

На ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" коефіцієнт важкості захворвань у 2003 році – 4,14, у 2004 році – 2,65, ау 2005 році він дорівнює 0.

З метою оцінки умов праці на підприємстві розраховують:

6. Коефіцієнт небезпеки робочих місць Крм:


 
 

Цікаве

Загрузка...