WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

В сучасних умовах господарювання з урахуванням існуючих організаційно-правових форм організації підприємницької діяльності, питання організації бухгалтерського контролю є актуальним. При цьому дієвість контролю підвищується завдяки поєднанню різних форм, способів і прийомів контролю.

Традиційно серед основних форм контролю виділяють ревізію, контрольну перевірку, обстеження, інвентаризація, судово-бухгалтерська експертиза, аудит, аналіз.

Найбільш досконалим методом бухгалтерського контролю для підприємств є проведення внутрішніх ревізій.

Ревізія – це форма контролю фінансового-господарської діяльності підприємств, дотримання законодавства з фінансових питань, достовірності обліку і звітності, спосіб документального виявлення недостач, розтрат, привласнення і розкрадання грошових коштів і матеріальних цінностей, попередження фінансових зловживань.

Максимальний ефект в ревізійній діяльності досягається при правильному її плануванні. План ревізії – це документ, в якому вказується перелік контрольно-ревізійних робіт, які необхідно виконати, кількість часу, що відводиться для виконання запланованих контрольних процедур, спосіб ревізії, дата початку і закінчення конкретної роботи та виконавці.

Найбільш досконалим прийомом наступного господарського контролю, який часто застосовується як форма окремого контролю,є проведення інвентаризацій активів і фінансових зобов'язань.

Інвентаризація як метод наступного господарського контролю є основою внутрішньогосподарського контролю, регламентується діючим законодавством та проводиться незалежно від проведення ревізії, аудиту, судово-бухгалтерської експертизи.

Робота підприємств і організацій в умовах ринкових відносин та конкурентної боротьби зумовлює появу нової форми незалежного контролю – аудиту.

Відомий автор книги „Основи аудиту" Р. Адамс дав класичне визначення суті аудиту, за яким аудит – це процес, за допомогою якого компетентний незалежний працівник нагромаджує й оцінює свідчення про інформацію, яка піддається кількісній оцінці і стосується специфічної господарської системи, з тим щоб визначити і виразити у своєму висновку ступінь відповідності цієї інформації установленим стандартам [1, c. 25].

Сутність аудиту полягає у перевірці бухгалтерської звітності, обліку, первинних бухгалтерських документів та іншої інформації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб'єктів господарювання з метою встановлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах і відповідність вимогам законів України та національним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам згідно з вимогами її користувачів.

Згідно із Законом України „Про аудиторську діяльність" ст.3, поняття „аудиторська діяльність" містить в собі організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших аудиторських послуг [38 c.243].

Згідно з наказу про облікову політику річна фінансова звітність ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" підлягає обов'язковій аудиторській перевірці не пізніше 30 квітня і оприлюдненню до 1 червня згідно вимог чинного законодавства (Додаток К).

З усіх методів господарського контролю на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" здійснюється лише зовнішніх та внутрішній аудит та інвентаризація активів та зобов'язань. Ці методи ми розглянемо у дипломній роботі

Одним з найважливіших показників, які характеризують фінансовий стан підприємства, є стан розрахунків з дебіторами і кредиторами. Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №10 „Дебіторська заборгованість", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 237 від 8.10. 1999 р., визначаються методологічні основи формування бухгалтерського обліку і розкриття у фінансовій звітності підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних організацій) інформації про дебіторську заборгованість, яку аудитор повинен використати у своїй роботі.

Перш ніж здійснювати контроль на підприємстві аудитору необхідно розробити програму даної перевірки.

Таблиця 3.1. Програма аудиторської перевірки дебіторської заборгованості

№ з/п

Перелік аудиторських процедур за розділами аудиту

Період проведення процедури перевірки

Виконавець

Назва робочих документів аудитора

1

Отримати список дебіторів; зробити вибірку рахунків із цього переліку та звірити їх з даними обліку реалізації; провірити значення по списку кожного дебітора та упевнитись, що вони відповідають даним відповідного журналу реалізації; отримати пояснення з приводу усіх кредитових сальдо, звірити проводки, які до них відносяться; упевнитись, що усі кредитові сальдо відображені як короткострокові заборгованості.

1-3квітня

Михалчук Н.С.

відомість аудиту дебіторської заборгованості

2

Впевнитися, що процедури перевірки завершеності операцій були здійснені в кінці року належним чином шляхом звірки операцій по реалізації, відпуску, зберіганню, розрахункам з дебіторами.

3-8квітня

Паршикова О.В.

відомість аудиту дебіторської заборгованості

3

Здійснити перевірку наявності та сум дебіторської заборгованості шляхом проведення незалежного виморочного опитування.

8-11квітня

Михалчук Н.С.

4

Отримати перелік іншої дебіторської заборгованості та передоплат. Перевірити, чи є цей перелік повним та адекватним.

12 квітня

Паршикова О.В.

відомість аудиту дебіторської заборгованості за претензіями

5

Перевірити законність операцій, в результаті яких виникла заборгованість адміністрації, та інших керівних осіб та прослідкувати, щоб у фінансовій звітності були зроблені відповідні пояснення.

13-15квітня

Михалчук Н.С.

Завдання контролю дебіторської заборгованості :

  1. установлення реальності дебіторської заборгованості та простроченої заборгованості (за якою минув строк позовної давності);

  2. перевірка правильності списання заборгованості, строк позовної давності якої минув;

  3. перевірка достовірності відображення в обліку дебіторської заборгованості залежно від прийнятого методу визначення реалізації;

  4. перевірка правильності та обґрунтованості списання заборгованості;

  5. дослідження правильності оформлення і відображення в обліку заборгованості за виданими авансами, пред'явленими претензіями.

Одним із найбільших проблемних питань сьогодення є визначення впливу дебіторської заборгованості на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, так як це поняття тісно пов'язане з валовими витратами та податковими зобов'язаннями, які здійснюють суттєвий вплив на формування доходу підприємства. Різні підходи до визначення самої дебіторської заборгованості, її видів та складу займають важливе місце в системі аудиту діяльності підприємств.

На будь-якому підприємстві створюється система внутрішнього контролю для виконання поставлених перед нею завдань. Систему внутрішнього контролю можна визначити як політику і процедури підприємства, спрямовані на попередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок та відхилень від норм, які можуть з'явитись у фінансових звітах. При цьому основоположні концепції аудиту передбачають, що саме адміністрація, а не аудитор повинна встановити належну систему контролю і забезпечити її функціонування. Це відповідає загальному концептуальному підходу, згідно з яким адміністрація, а не аудитор несе відповідальність за підготовку фінансової звітності відповідно до прийнятих бухгалтерських принципів. У зв'язку з цим адміністрація підприємства повинна розробити таку систему внутрішнього контролю, яка б могла забезпечити достатню упевненість у тому, що фінансова звітність представлена об'єктивно.

При здійсненні перевірки на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" аудиторові необхідно досягнути такої обізнаності з системами обліку і внутрішнього контролю, яка дозволить ґрунтовно спланувати аудит.

Система бухгалтерського обліку – це заходи і записи підприємства, з допомогою яких бухгалтерські операції оформлюються в реєстрах бухгалтерського обліку. Така система збирає, аналізує, класифікує, записує, підсумовує і надає інформацію про операції [ 30 с.48].

Людина, яка здійснює контроль повинен орієнтуватися в системах бухгалтерського обліку настільки, щоб визначити і зрозуміти:

а) основні класи операцій, що здійснюються суб'єктом господарювання;

б) санкціонування таких операцій;

в) суттєві облікові записи, підтвердні документи і рахунки у фінансових звітах;


 
 

Цікаве

Загрузка...