WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

У зв'язку з цим великого значення набуває резерв сумнівних боргів, який формується за рахунок балансового прибутку. При списанні з балансу підприємства незатребуваних боргів, які раніше були визнані сумнівними, відповідно зменшується сума створеного резерву у кореспонденції з рахунками обліку розрахунків з дебіторами. Створений резерв сумнівних боргів є джерелом поповнення оборотних засобів, які авансуються в операції по реалізації товарів робіт та послуг. Сумнівними боргами вважають ті види дебіторської заборгованості, які не погашені в сроки і не забезпечени юридичними гарантіями.

Фінансова служба аналізує дебіторську заборгованість по кожному сумнівному боргу з розрахунком платоспроможності боржника і його фінансового стану. Величина резервного фонду розраховується, або у вигляді встановленого проценту від розміру заборгованості відповідно частці сумнівних боргів, або у формі відрахувань по кожному боргу. За формуванням резерву сумнівних боргів необхідний контроль у зв'язку з тим, що у фонд направляється прибуток до оподаткування [59, с. 438]. Ця необхідність обумовлена тим, що у ряді випадків відволікання коштів у дебіторську заборгованість, яка виникає по розрахунках за відвантажену продукцію призводить до несвоєчасної оплати податків та платежів до бюджету.

Безнадійна дебіторська заборгованість – це не тільки результат невмілого управління реалізацією продукції (робіт, послуг), а і прорахунків виробничих і фінансових менеджерів підприємства. Її зростання стимульоване непродуманою політикою державної підтримки неефективних підприємств. Так, з боку підприємств і держави неодноразово впроваджувались різноманітні схеми проведення взаєморозрахунків, прощення боргів, що являє собою викорінювання наслідків, але не причин утворення безнадійної дебіторської заборгованості, оскільки реструктуризація самих неефективних підприємств не проводилася і не стимулювалася.

Підприємства безсилі ефективно працювати самостійно з безнадійними боржниками доти, поки не буде можливості обміну боргів на майно боржника, що, в свою чергу, пов'язано з двома дуже складними проблемами: приватизацією і оцінкою майна. Ці проблеми, можливо, вирішить чіткий механізм банкрутства підприємства.

Прострочена дебіторська заборгованість – це область застосування фінансового управління підприємством. Тут доцільно розподіляти прострочену дебіторську заборгованість за термінами її виникнення і застосовувати різні методи її зменшення: використання різних форм рефінансування дебіторської заборгованості, переклад її в не грошові високоліквідні оборотні активи, продаж боргів на борговому ринку, оформлення векселів і їх продаж, застосування також факторингових операцій [60, с. 195].

Дебіторська заборгованість визначається як сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату. Дебіторами можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які заборгували підприємству грошові кошти, їх еквіваленти або інші активи. За даними бухгалтерського обліку можна визначити суму заборгованості на будь-яку дату, але звичайно така сума визначається на дату балансу. Оскільки відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства подають також проміжну (квартальну) звітність, то суму дебіторської заборгованості підприємства слід визначати щоквартально.

Порядок бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості та її відображення у фінансовій звітності регулюються П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Дія П(С)БО 10 не поширюється тільки на бюджетні установи, всі інші юридичні особи зобов'язані керуватися його вимогами [65, с.33].

На сьогодні в Україні відбувається реформування бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів. У світ вийшли праці таких авторів як В.Сопко, О.В.Лишиленко, Ф.Ф.Бутинець та інших. Розглянемо визначення поняття дебіторської заборгованості деяких в різних літературних джерелах за допомогою таблиці 1.1

Таблиця 1.1 Аналіз визначення дебіторської заборгованості.

№ з/п

Джерело

Визначення

1

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. / 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута", 2003. – 444 с.

Дебіторська заборгованість – це заборгованість інших підприємств чи окремих осіб з платежів даному підприємству. Дебіторська заборгованість означає, що кошти даного підприємства тимчасово знаходяться у інших підприємств (організацій) чи осіб, але підлягають обов'язвокому поверненню при закінченні певного строку. Кошти, які заборгували підприємству інші господарюючі суб'єкти, не беруть участі у господарському обороті підприємства, і тому наявність великої дебіторської заборгованості негативно впливає на його фінансовий стан (с.38)

2

Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП „Рута", 2001. – 224с.

Дебіторська заборгованість – 1) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату балансу; 2) частина оборотного капіталу, а також вимоги на його отримання у вигляді готівки, матеріальних та інших ресурсів від суб'єктів господарювання; 3) заборгованість інших підприємств або окремих осіб за платежами даному підприємству (с.66)

3

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності „Облік і аудит" вищих навчальних закладів / за ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. І перероб. – Житомир: ПП „Рута", 2003. – 726с.

Дебіторська заборгованість – сума заборговаості дебіторів підприємству на певну дату ( с.265)

4

Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку./ Пер. з англ. О. Мілін, О.Ткач – К.: Основи, 1999. – 943.

Дебіторська заборгованість включає в себе усі вимоги підприємства до інщих юридичних чи фізичних осіб щодо грошей, товарів чи послуг. У більшості випадків можна визначити два головних види дебіторської заборгованості : торговельну та особливу (неопераційну). Кожен з цих видів може складатися з короткострокової чи довгострокової дебіторської заборгованості (с.377)

5

Глушков Н.Е. Бухгалтерский учет на современном предприятии. Эффективное пособие по бухгалтерскому учету. – Новосибирск, фирма "ЭКОР", 1996. – 670с.

Дебиторская задолженность – сумма, причитающаяся к возврату на расчетный счет предприятия от юридических или физических лиц в итоге их взаимоотношений (с. 354)

6

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.1. / Редкол.:... С.В.Мочерний (відп.ред) та ін. – К.: Видавничий центр „Академія", 2000. – 864с.

Дебіторська заборгованість – частина оборотного капіталу підприємства, компанії; сума, яку заборгували підприємству, організації, компанії інші юридичні особи і компанії, а також громадяни, що є їх боржниками за поставку товарів, виконання робіт надання послуг тощо (с.529)

7

Загородній А., Сліпушко О., Вознюк Г,, Словженко Т. Словник банківських термінів. Банківська справа: термінологічний словник.– Київ: Видавництво „Аконії", 2000. – 608 с.

Дебіторська заборгованість – сума заборгованостей підприємству (організації) від юридичних або фізичних осіб (дебіторів). Виникає внаслідок господарських стосунків між ними (с.176)

8

Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Навчальний посібник. – Київ: Вид-во „Центральної літератури", 2003. – 524 с.

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату (с.220)

9

Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628с.

Дебіторською вважається заборгованість, яка виникає в ході взаємовідносин підприємства з економічними агентами (юридичними і фізичними) і належить даному підприємству на певну дату (с.122)

10

Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. Посібник. – 3-те вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. - 578с.

Дебіторська заборгованість є сумою боргових вимог, які утворилися у різних юридичних та фізичних осіб перед підприємством у процесі господарської діяльності (с.261)

11

Фінансова діяльність підприємства: Підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. І доп. – К.: Либідь, 2002. – 384с.

Дебіторська заборгованість – сума боргів на користь підприємства від юридичних або фізичних осіб у результаті господарьких взаємовідносин (с.308)


 
 

Цікаве

Загрузка...