WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Завдання економічного аналізу залежать від соціально-економічного устрою, в умовах якого функціонує підприємство. В одержавленій адміністративно-командній економіці головними в економічному аналізі були оцінка виконання підприємствами планових завдань (головним чином, кількісних показників виробництва та реалізації продукції), що централізовано затверджувалися, та визначення відповідності господарської діяльності підприємств економічній стратегії панівної політичної партії. В ринковій економіці завдання аналізу докорінно змінюються адекватно змінам, які відбуваються у характері та цілях господарської діяльності підприємств – суб'єктів підприємницької діяльності будь-якої форми власності та організаційно-правової форми функціонування.

Основними завданнями економічного аналізу є:

1. Підвищення науково-економічної обгрунтованості цільових програм, бізнес-планів, нормативних планів, прогнозів і нормативів (в процесі їх розробки); сприяння покращенню системи планування, менеджменту. Дане завдання досягається здійсненням детального ретроспективного економічного аналізу; побудова тимчасових рядів за значний період дозволяє встановити певні економічні закономірності в господарському розвитку. Ретроспективний і поточний аналіз завершуються перспективним (прогнозним) аналізом, що є основою для розрахунку прогнозних показників. Отже, бізнес-плани, прогнози докладно обгрунтовуються необхідними економічними розрахунками.

2. Об'єктивне та всебічне дослідження та оцінка виконання планів і дотримання нормативів. За даними обліку і звітності здійснюється контроль виконання встановлених бізнес-планів і дотримання нормативів. На промислових підприємствах, наприклад, досліджуються виконання виробничої програми за кількістю й асортиментом випуску, якістю, реалізацією продукції тощо. В торгівлі основну увагу звертають на обсяг оптового і роздрібного товарообігу, його асортиментну структуру.

3. Визначення економічної ефективності використання ресурсного потенціалу (окремо та в сукупності); сприяння впровадженню в практику роботи підприємства науково-технічних розробок і провідних методів господарювання. Окремо досліджується ефективність використання засобів і предметів праці, робочої сили, фінансових ресурсів у їх сукупності.

4. Об'єктивна і всебічна оцінка роботи підприємства і його підрозділів за певні проміжки часу. Проводиться виявлення позитивних і негативних чинників, що впливають на роботу об'єкту, який аналізується, визначення кількісного розміру їх дії; підготовка даних щодо перспективи розвитку на наступні періоди. У цьому виявляється органічний зв'язок економічного аналізу діяльності підприємства з реальним і обґрунтованим плануванням його роботи.

5. Виявлення і вимірювання внутрішніх резервів. Економічний аналіз як прикладна наука виправдовує себе повною мірою тільки тоді, коли приносить реальну користь. Дійсна користь полягає у виявленні невикористаних резервів на всіх стадіях виробничого процесу; в порівнянні з досягнутим рівнем, збільшення випуску продукції та підвищення її якості, поліпшення використання виробничих ресурсів і зниження собівартості продукції, підвищенням рентабельності та збільшенням прибутку підприємства; розробці заходів щодо їх використання. Реалізація даного традиційного завдання в сучасній економічній ситуації ускладнюється необхідністю враховувати невизначеність і комерційні ризики, імовірнісний характер подій та їх оцінок, інфляційні процеси тощо.

6. Обґрунтування оптимальності управлінських рішень. Успіх господарської діяльності на всіх рівнях управління залежить від своєчасно прийнятих ефективних рішень. Прийняти правильне управлінське рішення, виявити його раціональність і ефективність можна на підставі попереднього економічного аналізу.

Економічний і соціальний розвиток підприємства, перехід до ринкових відносин, комп'ютерізація менеджменту ставлять перед наукою і практикою економічного аналізу нові, більш складні завдання щодо оптимізації функціонування суб'єктів господарювання, успішна реалізація яких сприяє поліпшенню управління виробництвом, зміцненню його економіки і підвищенню ефективності діяльності кожного підприємства.

Основним джерелом інформації для аналізу фінансового стану підприємства є фінансова звітність. Фінансова звітність – це сукупність форм бухгалтерської звітності, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Джерела інформації, що використовуються при проведенні аналізу розрахунків з різними дебіторами наведені у таблиці 2.17.

Таблиця 2.17. Інформаційна база для аналізу дебіторської заборгованості

№ з/п

Група

Джерела інформації

1

Первинні документи

Накладні, рахунки-фактури, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, ПКО, ВКО,

2

Дані рахунків бухгалтерського обліку

16 „Довгострокова дебіторська заборгованість", 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 „Розрахунки з різними дебіторами", 38 „Резерв сумнівних боргів"

3

Облікові регістри

Журнал 3, 4

4

Фінансова звітність

Ф.№1 „Баланс", ф.№3 „Звіт про рух грошових коштів", ф.№5 „Примітки до річної фінансової звітності"

5

Статистична звітність

Ф.№1 – підприємництво „Звіт про основні показники діяльності підприємства", ф.№1-Б „Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість", ф.№1-П (термінова) „Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг)".

6

Інші джерела

Фінансовий план, поточні матеріали фінансового відділу, інші необлікові матеріали.

Перераховані джерела інформації використовуються для проведення ретроспективного аналізу. Оперативний аналіз проводиться за даними первинного обліку (за інформацією на рахунках 16, 36, 37 тощо). Прогнозний аналіз дебіторської заборгованості застосовується при оцінці відповідних альтернативних управлінських рішень.

Дані фінансової звітності виступають не лише основою аналізу та оцінки результатів звітного періоду, а є підставою для їх прогнозування. Майно знаходиться у русі, а рух утворює майно, формуючи джерело його утворення – дохід, прибуток.

Економічний аналіз фінансового стану базується, по-перше, на повному розумінні бухгалтерського обліку, його мови, значення, важливості та обмеженості фінансової інформації, що міститься у звітності, по-друге, на спеціальних методичних прийомах аналізу, за допомогою яких вивчаються найважливіші питання для отримання обґрунтування висновків.

Методика аналізу фінансового стану, деталізація її процедурної сторони залежить від поставлених цілей, а також різноманітних факторів інформаційного, часового, методичного, кадрового та технічного забезпечення. Передусім, аналітик дослідним шляхом визначає пріоритетні напрями дослідження, а після цього їх послідовність. Аналітична робота може проводитися у два етапи:

  • попередня оцінка або експрес-аналіз фінансового стану;

  • деталізований аналіз фінансового стану.

Завдання експрес-аналізу полягає у простій і наочній оцінці фінансового стану господарюючого суб'єкту. Деталізований аналіз фінансового стану – більш детальна характеристика майнового та фінансового стану підприємства, результатів його діяльності у звітному періоді, а також прогнозування розвитку на перспективу. Він конкретизує, доповнює і розширює окремі процедури експрес-аналізу.

Фінансова діяльність підприємства становить систему грошових відносин у процесі утворення, розподілу та використання різних фондів коштів. Фінанси підприємства насамперед мають забезпечить грошовими ресурсами безперервний виробничий процес через своєчасну і повну сплату необхідних для підприємства засобів виробництва [45, с.117].

Між фінансовою і виробничо-збутовою сторонами діяльності підприємства існує тісний зв'язок і взаємозалежність. Так, фінансовий успіх дуже часто є наслідком добрих виробничих показників. Зростання обсягів виробництва, поліпшення якості і асортименту продукції, ритмічне виробництво і відвантаження продукції сприяє своєчасному, а інколи і достроковому одержанню грошових коштів на розрахунковий рахунок.

Нормальна фінансова діяльність, в свою чергу, створює належні умови для виробництва продукції, забезпечує додаткові можливості для понадпланового його збільшення.

Під час аналізу потрібно вирішити такі основні завдання [45, с118]:

1. Виконати оцінку виконання фінансового плану і фінансового стану підприємства.

2. Визначити вплив факторів на фінансові показники платоспроможності підприємства.

3. Знайти, визначити резерви і розробити спеціальні заходи щодо їх реалізації.


 
 

Цікаве

Загрузка...