WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Також облік дебіторської заборгованості знаходить відображення у Звіті про рух грошових коштів та у Примітках до річної фінансової звітності.

1. Звіт про рух грошових коштів. Дебіторська заборгованість відображається у рядках:

– 080 „Зменшення (збільшення) оборотних активів;

– 180 „Реалізація фінансових інвестицій";

– 190 „Реалізація необоротних активів".

   1. У Примітках до річної фінансової звітності це такі рядки:

 • 775 „Резерв сумнівних боргів";

 • 940 „Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги";

 • 950 „Інша поточна дебіторська заборгованість;

 • 970 „Визнано заборгованість винних осіб у звітному році.

2.2.2 Облік розрахунків з різними дебіторами для цілей управління

Сьогодні в більшості країн світу бухгалтерський облік поділяють на фінансовий та управлінський. Кінцевою метою фінансового обліку є складання фінансової звітності. На сьогодні управлінський облік – це не лише облік витрат підприємтва, а, передусім, добре організований аналітичний облік і не лише витрат, а й таких об'єктів як основні засоби, нематеріальні активи, запаси, грошові кошти, кошти в розрахунках, капітал, зобов'язання тощо.

Бухгалтерський облік – це процес збору, ідентифікації облікової інформації, розрахунку і оцінки показників виробничо-господарської діяльності та задоволення інформаційних потреб в обліковій інформації зовнішніх та внутрішніх користувачів.

Зовнішні користувачі не входять до складу підприємства. Ними можуть бути інвестори, кредитори, акціонери, державні, податкові, статистичні органи тощо. Інвесторів і кредиторів цікавить інформація про можливість підприємства виконати взяті фінансові зобов'язання. Акціонери зацікавлені в визначенні вартості своїх капіталовкладень та одержанні частини прибутку в вигляді дивідендів. Державні, податкові та статистичні органи збирають інформацію про виробничу, збутову діяльність, капіталовкладення, прибутки та суми прибутків, що підлягають оподаткуванню тощо.

Внутрішні користувачі входять до спискового складу підприємства. Менеджери використовують інформацію, що допомагає їм при прийнятті ефективних управлінських рішень про витрати на виробництво, прибутковість окремих виробництв, рентабельність продукції і виробництва, встановлення цін продажу тощо [83, с.14].

Управлінський облік – це система обробки та підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством, установою, організацією.

Управлінський облік ведеться підприємствами, фірмами для забезпечення внутрішніх інформаційних потреб керівництва даного підприємства, фірми. Головним при цьому є своєчасне одержання докладної, достовірної інформації про доходи і витрати як на підприємстві в цілому, так і на його окремих ланках.

Важливу частину управлінського обліку становить вирішення таких завдань:

 • визначення очікуваного прибутку від того чи іншого економічного заходу (купівлі та продажу майна, короткострокової чи довгострокової інвестиції, кредитів);

 • складання прогнозу про рентабельність випуску нових видів продукції на основі результатів дослідження ринку збуту;

 • складання прогнозу про фінансовий стан підприємства, фірми на перспективу, фінансової оцінки альтернативних варіантів її розвитку та інше.

Підприємства самостійно обирають форму організації управлінського обліку виходячи з особливостей діяльності, структури і розмірів підприємства, вимог управління.

Підприємства самостійно розробляють склад і зміст внутрішньої звітності з метою забезпечення всіх рівнів управління необхідною інформацією для контролю діяльності, прогнозування виробництва й управління.

Інформація управлінського обліку є комерційною таємницею, і тільки з дозволу адміністрації підприємства або за рішенням органів суду чи прокуратури можливе ознайомлення з даними регістрів та внутрішньої звітності управлінського обліку.

Комерційну таємницю стосовно змісту цієї інформації зобов'язані зберігати службовці підприємства та аудитори [79, с.151].

Досягнення більших прибутків за рахунок регулювання товарообігу визначається не тільки політикою ціноутворення, а й політикою реалізації товарів у кредит. Обгрунтоване управлінське рішення щодо доцільності надання товарного кредиту та його розмір повинно базуватися на визначенні оптимальної дебіторської заборгованості.

Управління дебіторською заборгованістю – суттєвий елемент системи бухгалтерського управлінського обліку. Специфічний характер завдань управління дебіторською заборгованістю знаходить відповідне відображення в організаційній системі, яка передбачає аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства, господарське планування, продаж і контроль за реалізацією товарів (робіт, послуг).

Управління дебіторською заборгованістю також передбачає контроль за оборотністю коштів в розрахунках. Прискорення оборотності в динаміці розглядається як позитивна тенденція.

Отже, управління дебіторською заборгованістю передбачає визначення наступних основних моментів:

  1. визначення середнього розміру фінансових активів, які знаходяться у формі дебіторської заборгованості, їх питомої ваги в загальній сумі оборотності активів підприємства;

  2. визначення середнього періоду інкасації дебіторської заборгованості в днях;

  3. поділ дебіторської заборгованості за окремими її видами та строками погашення.

Основними завданнями управління дебіторською заборгованістю є:

 • систематизація і аналіз інформації про покупців, замовників та інших дебіторів підприємства;

 • моніторинг заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, забезпеченими векселями;

 • контроль за заборгованістю, строк сплати по якій ще не настав, а також заборгованістю, не сплаченою в строк;

 • розрахунок прогнозного розміру резерву сумнівних боргів;

 • сприяння зростанню обсягу продаж шляхом надання комерційногокредиту і тим самим - зростанню прибутку;

 • підвищення конкурентоздатності за допомогою відстрочення платежів;

 • визначення ступеня ризику несплати рахунків покупцями;

 • надання рекомендацій щодо зменшення кількості фактично абопотенційно неплатоспроможних покупців.

Для управління дебіторською заборгованістю підприємство повинно сформувати кредитну політику, яка включає в себе такі елементи:

 1. стандарти кредитоспроможності покупців;

 2. період кредитування;

 3. політику стягнення заборгованості;

 4. різноманітні пільги, що надаються за більш швидкі платежі.

Управління дебіторською заборгованістю вимагає від кожного підприємства виведення природного рівня дебіторської заборгованості (у днях) по кожному виду товарів (робіт, послуг), виходячи з власного досвіду і специфічних умов господарювання. Природний рівень дебіторської заборгованості розраховується з тих міркувань, що він не повинен впливати на нормальне функціонування підприємства, бути природним у тому плані, що менший рівень не можливий, а більший – економічно недоцільний. Розраховується природний рівень дебіторської заборгованості згідно з формулою:

ДЗпр = П.в. / К.дн. * Р.д.;

де ДЗпр – природний рівень дебіторської заборгованості, грн;

П.в. – прибуток за відвантажені товари;

К.дн – кількість днів у звітному періоді;

Р.д. – рівень дебіторської заборгованості.

Для визначення характеру, причин і терміну дебіторської заборгованості ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" використовує матеріали аналітичного обліку:

 • по рахунку 36 „Розрахунки з покупцями і замовниками". Аналітичний облік ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком. Дані аналітичного обліку забезпечують отримання даних про заборгованість, строк сплати по якій ще не настав, а також заборгованість, не сплачену в строк;

 • по рахунку 37 „Розрахунки з різними дебіторами". Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, видом заборгованості, терміном її виникнення та погашення. Аналітичний облік розрахунків з підзвітною особою поділяється на розрахунки з підзвітними особами в національній валюті та розрахунки з підзвітними особами по дотації і ведеться за кожною підзвітною особою; з працівниками – за кожним працівником.


 
 

Цікаве

Загрузка...