WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Відображенням бази даних програми „1 С: Бухгалтерія 7.7" на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" є журнал операцій, що має вигляд списку господарських операцій, які відбулись на підприємстві. „Журнал операцій" безпосередньо пов'язаний з „Журналом проводок", що містить проводки, які відповідають операціям.

„Журнал проводок" – це таблиця, кожен рядок якої є кореспонденцією рахунків [13 с.252].

Журнал проводок є засобом перегляду введених господарських операцій у вигляді списку бухгалтерських проводок.

Основні бухгалтерські проводки по операціям з дебіторською заборгованістю відображено у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3. Відображення операцій з обліку дебіторської заборгованості

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображено дохід від передачі основних засобів у фінансову оренду строком на 5 років

161 „ Заборгованість за майно, що передачо у фінансову оренду"

742 „Дохід від реалізації необоротних активів"

2

Відображено суму ПДВ

742 „Дохід від реалізації необоротних активів"

641 „Розрахунки за податками"

3

Одержано довгостроковий вексель від дебітора в забезпечення заборгованості

162 „Довгострокові векселі одержані"

377 „Розрахунки з іншими дебіторами"

4

Відображено різницю між номінальною та реальною вартістю отриманого довгострокового векселя

162 „Довгострокові векселі одержані"

69 „Доходи майбутніх періодів"

5

Передано довгостроковий вексель в погашення кредиторської заборгованості

685 „розрахунки з іншими кредиторами"

162 „Довгострокові векселі одержані"

6

Погашено готівкою довгострокову заборгованість

30 „Каса"

16 „Довгострокова дебіторська заборгованість"

7

Відображено дохід від реалізації продукції

36 „Розрахунки з покупцями та замовниками"

70 „Дохід від реалізації"

8

Відображено суму ПДВ

70 „Дохід від реалізації"

64 „Розрахунки за податками й платежами"

9

Списано безнадійну дебіторську заборгованість, визнану безнадійною:

– в частині резерву

38 „Резерв сумнівних боргів"

36 „Розрахунки з покупцями та замовниками"

– в сумі, що перевищує резерв

944 „Сумнівні та безнадійні борги"

36 „Розрахунки з покупцями та замовниками"

Одночасно: відрображено суму списаної заборгованості на позабалансовий рахунок

071 „Списана дебіторська заборгованість"

10

Погашено покупцем заборгованість за товари

30 „Каса"

31 „Рахунки в банках"

36 „Розрахунки з покупцями та замовниками"

11

Відображено суму авансу, виданого працівнику на відрядження або на гоподарські потреби

372 „Розрахунки з підзвітними особами"

30 „Каса"

12

Придбано підзвітною особою виробничі запаси, МШП, ТОвари

20 „Виробничі запаси"

22 „МШП"

28 „Товари"

372 „Розрахунки з підзвітними особами"

13

Відображено перевитрачання підзвітною особою сум понад встановленої норми

949 „Інші витрати операційної діяльності"

372 „Розрахунки з підзвітними особами"

14

Нараховано доходи від передачі активів в операційну оренду

373 „Розрахунки за нарахованими доходами"

713 „Дохід від операційної діяльності"

15

Отримано доходи у вигляді грошових коштів"

30 „Каса"

373 „Розрахунки за нарахованими доходами"

16

Віднесено на винну особу фактичну недостачу, що підлягає відшкодуванню

375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"

716 „Відшкодування раніше списаних активів"

17

Отримано грошові кошти в рахунок погашення заборгованості за претензію

30 „Каса"

31 „рахунки в банках"

374 „Розрахунки за претензіями"

18

Відображено заборгованість з фінансування компенсаційних виплат

377 „Розрахунки з іншими дебіторами"

48 „Цільове фінансування та цільові надходження"

19

Прийнято на баланс кредиторську заборгованість придбаного підприємства

377 „Розрахунки з іншими дебіторами"

63 „Розрахунки з постачальниками й підрядниками"

20

Відображено зарахування заборгованостей

631 „Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

377 „Розрахунки з іншими дебіторами"

Синтетичний облік дебіторської заборгованості ведеться:

Таблиця 2.4. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у регістрах обліку

Шифр та назва рахунку

Регістри обліку

Відомості

16 „Довгострокова дебіторська заборгованість"

Журнал 3

Відомість 3.2

34 „Короткострокові векселі одержані"

Журнал 3

Відомість 3.1

36 „Розрахунки з покупцями та замовниками"

Журнал 3

Відомість 3.1.

37 „ Розрахунки з різними дебіторами"

Журнал 3

Відомість 3.2.

38 „Резерв сумнівних боргів"

Журнал 3

Відомість 3.2

Відображення у звітності. Згідно із Законом України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" фінансова звітність підприємства включає п'ять річних форм:

1) Баланс (ф. №1);

2) Звіт про фінансові результати (ф. №2);

3) Звіт про рух грошових коштів (ф. №3);

4) Звіт про власний капітал (ф. №4);

5) Примітки до річної фінансової звітності (ф. №5).

У Балансі на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" суми дебіторської заборгованості відображаються в різних рядках залежно від її видів. Основні види дебіторської заборгованості та їх відображення на рахунках бухгалтерського обліку й у фінансовій звітності подані далі в таблиці.

Таблиця 2.5. Відображення дебіторської заборгованості у „Балансі"

Вид дебіторської заборгованості

Бухгалтерський рахунок

Рядок Балансу

1

2

3

Довгострокова:

- за майно, що знаходиться у фінансовій оренді

161

050

- довгострокові векселі отримані

162

050

- розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позичками та ін.

163

050

Поточна:

- короткострокові векселі отримані

34

150

- за продукцію, товари, роботи і послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем)

36, 38

160, 161, 162

- за виданими авансами

371

180

- за розрахунками з підзвітними особами

372

210

- за нарахованими дивідендами, відсотками, роялті та ін., що підлягають надходженню

373

190

- за претензіями, пред'явленими постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим

374

210

Організаціям, за пред'явленими їм і визнаними штрафами, пенею, неустойками

- з відшкодування нанесених збитків у результаті недостач і втрат від псування цінностей,

375

210

недостач і розкрадання грошових коштів, якщо винуватець виявлений

- за позиками членам кредитних спілок

376

210

- за операціями, пов'язаними зі спільною діяльністю, за іншими розрахунками з

377

210

працівниками та іншими розрахунками з іншими дебіторами

- за розрахунками з бюджетом

377, 64

170

- за внутрішніми розрахунками і за розрахунками з пов'язаними сторонами

377, 682, 683

200


 
 

Цікаве

Загрузка...