WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

161 „Заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду";

162 „Довгострокові векселі видані";

163 „Інша дебіторська заборгованість".

По дебету рахунку 16 відображається виникнення (збільшення) довгострокової дебіторської заборгованост, по кредиту – її погашення (списання) або переведення до складу поточної.

На субрахунку 161 відображаються чисті інвестиції орендодавця у фінансову оренду, визначені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 14 „Оренда".

Субрахунок 162 призначений для обліку векселів, одержаних у забезпечення довгострокової дебіторської заборгованості.

Призначення субрахунку 163 – облік довгострокової дебіторської заборгованості, яка не відображається на інших субрахунках рахунку 16 „Довгострокова дебіторська заборгованість", зокрема розрахунки з працівниками за виданими довгостроковими позиками тощо, інші види розрахунків.

Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг і оцінюється за первісною вартістю. Таку заборгованість включають до підсумків балансів за чистою реалізаційною вартістю, яку обчислюють як суму поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.

До розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю належать:

  • розрахунки з покупцями;

  • розрахунки за векселями одержаними;

  • розрахунки з іншими дебіторами [82, с.169].

Облік розрахунків з покупцями на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат здійснюється на рахунку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками. На цьому рахунку узагальнюють інформацію про розрахунки з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, виконанні роботи й послуги, окрім заборгованості, що забезпечена векселем.

Рахунок 36 має такі субрахунки:

361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями "

362 „Розрахунки з іноземними покупцями ".

На дебеті субрахунків відображають вартість продажу реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), яка охоплює податок на додану вартість (ПДВ), акцизи та інші обов'язкові платежі, що підлягають перерахуванню до бюджетних і позабюджетних фондів і включені у вартість реалізації; на кредиті – сума платежів, що надійшли на рахунки підприємства до банківських установ, та інші види розрахунків. Сальдо рахунка відображає заборгованість покупців і замовників за одержану продукцію (роботи, послуги).

На субрахунку 362 ведеться облік по кожному дебітору в гривнях і у валюті, обумовленій договором.

Побудова аналітичного обліку по рахунку 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками " повинна забезпечити отримання даних про заборгованість, строк сплати по якій ще не настав, а також заборгованість, не сплачену в строк.

Аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками ведеться за кожним покупцем та замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком.

На субрахунку 362 „Розрахунки з іноземними покупцями ", крім того, аналітичний облік ведеться в гривнях та валюті, обумовленій договором.

На рахунку 34 „Короткострокові векселі одержані " ведеться облік заборгованості покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи, надані послуги та за іншими операціями, яка забезпечена векселями.

Рахунок 34 „Короткострокові векселі одержані " має такі субрахунки "

341 „Короткострокові векселі, одержані в національній валюті ";

342 „Короткострокові векселі, одержані в іноземній валюті ".

На рахунку 34 за дебітом відображається отримання векселя за продані товари (роботи, послуги) та за іншими операціями, за кредитом – отримання коштів у погашення векселів, погашення отриманим векселем кредиторської заборгованості, продаж векселя третій стороні тощо.

Аналітичний облік ведеться за кожним одержаним векселем.

На рахунку 37 „Розрахунки з різними дебіторами " ведеться облік розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами. Рахунок 37 має такі субрахунки:

371 „Розрахунки за виданими авансами ";

372 „Розрахунки з підзвітними особами ";

373 „Розрахунки за нарахованими доходами ";

374 „Розрахунки за претензіями ";

375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків ";

376 „Розрахунки за позиками членам кредитних спілок ";

377 „Розрахунки з іншими дебіторами ".

За дебетом рахунку 37 „Розрахунки з різними дебіторами відображається виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання.

Для обліку розрахунків за виданими авансами під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також по оплаті продукції та робіт, прийнятих замовником по частоків готовності, передбачений рахунок 371 „Розрахунки за авансами виданими ".

Для обліку розрахунків з підзвітними особами призначено рахунок 372 „Розрахунки з підзвітними особами ". По дебету рахунку в кореспонденції з рахунками грошових коштів відображається видача коштів в підзвіт, по кредиту – списання затверджених сум на відповідні рахунки. Сальдо може бути як дебетовим, так і кредитовим.

Для відображення розрахунків підприємства за належними до отримання відсотками, дивідендами, роялті й іншими доходами від вкладень (інвестицій) в інші підприємства, а також доходів від передачі в оренду майна призначений рахунок 373 „Розрахунки за нарахованими доходами ".

Облік розрахунків за претензіями, які пред'явлені постачальникам, підрядникам, транспортним та іншим організаціям, а також за пред'явленими їм та визнаними штрафами, пенею, неустойками ведеться на рахунку 374 „Розрахунки за претензіями ".

Для обліку розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків у результаті недостач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено, призначено рахунок 375 „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків".

На рахунку 376 „Розрахунки за позиками членам кредитних спілок" ведеться облік розрахунків за позиками у кредитних спілках.

На субрахунку 377 „Розрахунки з іншими дебіторами" ведеться облік розрахунків за іншими операціями, облік яких не відображається на інших субрахунках, зокрема розрахунки за операціями, пов'язаними зі здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), інші розрахунки.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термін її виникнення й погашення.

На рахунку 38 „Резерв сумнівних боргів" ведеться облік резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

За кредитом рахунка 38 відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат, за дебітом – списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

Аналітичний облік на рахунку 38 „Резерв сумнівних боргів" ведеться в розрізі боржників чи за строками непогашення дебіторської заборгованості.

Використання комп'ютерної форми обліку дозволяє здійснювати аналітичний облік за кожним покупцем та кожним дебітором, при цьому не витрачаючи багато часу.

Для отримання детальнішої інформації про наявність та рух дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" ведеться аналітичний облік. В програмі „1 С: Бухгалтерія 7.7" існує можливість в межах одного синтетичного рахунку одержувати кілька різних систем аналітичних рахунків, які, в свою чергу, різнобічно відображають первинну інформацію.

Синтетичний облік. Облік, який здійснюється за допомогою синтетичних рахунків, називається синтетичним (зведеним). Його дані використовуються для складання бухгалтерської звітності.

Для автоматизації бухгалтерського обліку діяльність підприємства зручно представляти у вигляді послідовності окремих господарських операцій. Задача бухгалтера на початковому етапі полягає в тому, щоб із всієї сукупності характеристик господарської операції виділити необхідні параметри і ввести їх в програму. Для цього можуть бути використанні діалогові форми „Операція" або „Документ".

Програма „1 С: Бухгалтерія 7.7" дозволяє виконувати реєстрацію облікової інформації кількома способами [13 с. 248]:

  • введення проводок вручну;

  • використання механізму типових операцій;

  • введення документів з наступним формуванням проводок.

ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" використовує найбільш ефективний засіб введення проводок за фактами господарської діяльності – складання кореспонденції рахунків за документами.


 
 

Цікаве

Загрузка...