WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

 • рахунок – фактура – видаткова накладна – банківська виписка ( в цьому випадку замовленням є рахунок-фактура);

 • рахунок-фатура – банківська виписка – видаткова накладна (замовленням також є рахунок-фактура);

 • договір – прибуткова накладна – банківська виписка (замовленням є договір);

 • видаткова накладна – банківська виписка (замовленням є видаткова накладна);

 • вхідний рахунок – банківська виписка – прибуткова накладна (замовленням є вхідний рахунок).

Документом, відповідно до якого проводяться розрахунки з покупцями на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" є „Счет-фактура".

Документ „Перезачет-бартер" призначений для взаємозаліку коштів покупця між різними замовленнями. Він дозволяє закривати зустрічні постачання (бартер) чи перерозподіляти суми між замовленнями покупця. Документ може використовуватися також для контролю сум ПДВ по замовленнях.

Для реєстрації факту взаємозаліку за бартерною угодою, документ „Перезачет-бартер" потрібно вводити попереднім числом щодо документа, що закриває бартерне постачання, з метою коректного визначення сум попереднього відвантаження при його проведенні.

В ряді випадків підприємства під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт (послуг), а також при оплаті продукції і робіт, прийнятих від замовників по частковій готовності, можуть видавати аванси.

Аванс представляє собою грошову суму або іншу майнову цінність, яка передається в рахунок виконання договірного зобов'язання. Це повний або частковий платежі. Здійснюючи авансовий платіж, покупець фінансує продаж за деякий час до надходження товару[20, с.444].

Авансові платежі постачальникам та іншим підприємствам оформлюються платіжними дорученнями, в яких міститься посилання на укладений договір. Підтвердженням проведених платежів є виписка банку. Зарахування оформлюється розрахунком (довідкою) бухгалтерії.

В процесі господарської діяльності у підприємства виникає необхідність видачі з каси готівки працівникам підприємства під звіт на господарські витрати і службові відрядження. В цьому випадку виникають розрахункові відносини з підзвітними особами.

Підзвітні особи – це працівники даного підприємства, які отримали грошові суми в підзвіт для майбутніх витрат згідно з наказом (розпорядженням) керівника підприємсва[20, с.445].

Направлення працівників підприємства у відрядження здійснюється керівником підприємства з оформленням наказу.

Наказ про направлення працівника у відрядження є підставою для видачі посвідчення на відрядження.

Для обліку розрахунків з підзвітними особами в програмі „1 С: Бухгалтерія 7.7" призначені наступні документи: „Приходная накладная", „Расходный кассовый ордер", „Приходный кассовый ордер", „Авансовый отчет".

Факт видачі коштів в під звіт реєструється документом „Расходный кассовый ордер", повернення невикористаних коштів підзвітною особою в касу підприємства оформлюється за допомогою документа „Приходный кассовый ордер".

Документом, що оформлює підзвітні кошти, є авансовий звіт, до якого повинні бути додані всі вмправдовуючі документи. Документ „Авансовый отчет" є багатофункціональним документом. За допомогою цього документу можна оформити як операцію по розрахунках з підзвітною особою, так і операцію оприбуткування матеріальних і нематеріальних активів придбаних підзвітною особою.

Документами при відображення розрахунків підприємства за належними до отримання відсотками, дивідендами, роялті й іншими доходами від вкладень (інвестицій) в інші підприємства, а також доходів від передачі в оренду майна є довідки та розрахунки бухгалтерії, договори тощо.

Роялті – платежі за використання нематеріальних активів підприємства (патентів, торгових марок, авторського права, програмних продуктів тощо).

Проценти – платежі за використання грошових коштів, їх еквівалентів або сум, що заборговані підприємству[20, с.452].

Дебіторською заборгованістю за нарахованими відсотками визначається і різниця між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів, яка виникла внаслідок відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги.

В процесі придбання (заготівлі) товарно-матеріальних цінностей і взаємодії з контрагентами підприємство може виявити порушення договірних умов. Підприємство, права якого порушені, звертається до порушника з письмовою претензією, яка підписується керівником і надсилається адресату рекомендованим (цінним) листом або вручається під розписку.

Претензія – вимога кредитора до боржника про добровільну сплату боргу, відшкодування збитків, сплату штрафу, усунення недоліків поставленої продукції або виконаної роботи.

Підставою для запису операцій по рахунку розрахунків по претензіям на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" є акти приймання вантажу, рішення судових органів (арбітражу), письмова згода постачальників на пред'явлені претензії, виписки установ банку на суми, що надійшли в порядку задоволення претензій.

Документи, які застосовуються при виявленні порушень та розбіжностей при розрахунках з дебіторами представлені в таблиці 2.2.

Таблиця 2.2. Документи, що застосовуються при виявленні порушень

Документи

Характеристика

Комерційні акти

Складають представники транспортної організації з метою виявлення обставин, які можуть бути підставою для встановлення вини за порушення договору перевезення вантажів і покладання матеріальної відповідальності на працівників транспорту, відправників та одержувачів вантажів

Претензія

Вимога щодо добровільного усунення порушень законодавства. Вона направляється рекомендованим або цінним листом, може бути вручена під розписку.

Претензійні листи

Листи, які обгрунтовують вимоги однієї організації до іншої стосовно порушення договірних зобов'язань

Позовна заява

Документ, який передається до арбітражу або суду з проханням про стягнення з відповідача в примусовому порядку претензійних сум або будь-якого майна

ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" на даний час не виставляв претензій, а також не було виставлено і претензій даному підприємству. Тому на практиці не застосовується облік розрахунків за претензіями.

Підприємства ведуть розрахунки зі своїми працівниками з відшкодуванням матеріальних збитків, завданих ними в результаті недостач і розкрадань грошових і товарно-матеріальних цінностей, виявлених втрат від псування майна і матеріалів, допущеного браку, а також інших видів шкоди.

Збитки – це виражена в грошовій формі шкода, завдана одній особі протиправними діями іншої. Збиток, завданий підприємству, належить до відшкодування особою, яка завдала збиток, в повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством [20, с.456].

Покриття працівниками шкоди у розрізі, що не перевищує середнього місячного заробітку, відбувається за розпорядженням власника як уповноваженої ним особи, а в інших випадках – шляхом подання власником позову до районного (міського) суду. Тому підставою запису на рахунку „Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" будуть наказ керівника або відповідне рішення суду, а їх зписання – документи, що підтверджують погашення заборгованості (ПКО, виписка банку, накладна тощо) або утримання сум із заробітної плати (розрахунково-платіжна відомість тощо).

При обліку розрахунків за відшкодуванням підприємству завданих збитків в результаті недостач і втрат від псування цінностей, недостач та розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено застосовують наступні документи:

  • інвентаризаційний опис або інвентаризаційний акт (залежно від об'єкту перевірки);

  • порівняльна відомість;

  • договір про повну матеріальну відповідальність;

  • розрахунково-платіжна відомість;

  • ПКО тощо.

Взаємовідносини між учасниками спільної діяльності регулюються договором; оприбуткування членських внесків фіксується у відповідних документах - ПКО, виписці банку; повернення коштів в разі виходу учасника зі складу спілки - у ВКО, платіжному дорученні.

У відповідності до цивільного законодавства спільна діяльність без створення юридичної особи здійснюється на підставі договору між її учасниками. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються шляхом об'єднання майна та зусиль спільно діяти для досягнення загальної господарської або іншої мети, щоб не суперечити діючому законодавству.

Підтвердженням отримання внесків по спільній діяльності для учасників є авізо про оприбуткування майна учасником, який веде спільні справи, або первинний документ про отримання майна (копія накладної, квитанція до прибуткового ордеру тощо) [57, с.360 ].

Характеристика рахунків дебіторської заборгованості та аналітичний облік.

Довгострокову дебіторську заборгованість фізичних або юридичних осіб обліковують на рахунку 16 „Довгострокова дебіторська заборгованість", яка має такі субрахунки:


 
 

Цікаве

Загрузка...