WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Під формою ведення бухгалтерського обліку розуміють сукупність облікових регістрів, які використовуються в певній послідовності та взаємодії для ведення обліку із застосуванням принципу подвійного запису.

На підприємствах, установах та в організаціях України сьогодні набули широкого поширення такі паперові форми ведення бухгалтерського обліку, як меморіально-ордерна, журнально-ордерна, спрощена та комп'ютеризована.

Використання сучасних комп'ютерів зумовило появу діалогово-автоматизованої (комп'ютерної) форми обліку, яка передбачає застосування персональних комп'ютерів для автоматизації фінансового та управлінського обліку і створення робочих місць (АРМ) бухгалтера, директора спеціаліста та інших.

Житомирський м'ясокомбінат використовує комп'ютеризовану форму введення бухгалтерського обліку.

Використання цієї форми обліку обумовлено рядом переваг:

 • автоматизованою фіксацією усієї облікової інформації на машинних носіях;

 • автоматизація документування;

 • систематизація, узагальнення та відображення даних обліку;

 • забезпечення по запиту користувача роз'яснення будь-якого результативного показника з відміткою порядку проведення в машині розрахунку та всієї вхідної інформації, яка використовується для розрахунків;

 • автоматичний контроль вихідної інформації;

 • забезпечення збереження, виявлення та недопущення несанкціонованого доступу до облікової інформації, яка зберігається на машинних носіях;

 • проведення аналізу даних по мірі їх введення.

Працюючи на персональному комп'ютері у діалоговому режимі, бухгалтер на робочому місці один раз вводить інформацію про здійснювані господарські операції для наступного використання, для вирішення не лише облікових, а й інших управлінських завдань у результаті створення єдиної бази даних на виділеному сервері.

Результативна інформація у вигляді аналітичних таблиць, реєстрів синтетичного обліку або форм звітності в регламентному режимі чи на запит бухгалтера виводиться на екран монітора або друкується на паперових носіях інформації.

Використання діалогово-автоматизованої форми обліку на основі сучасних комп'ютерних технологій уперше вивільнило бухгалтера від виконання другорядних функцій реєстратора господарських операцій, дало йому змогу ввійти до вищого управлінського персоналу підприємства.

Діалогово-автоматизована форма є новою інформаційною системою, яка все більше застосовується на підприємствах, а в подальшому стане однією із голових форм бухгалтерського обліку.

Організаційна побідова апарату бухгалтерської служби – це форма поділу та кооперування праці, яка передбачає розподіл усього комплексу облікових, контрольних і аналітичних робіт між виконавцями. Є дві форми організаційної побідови апарату облікової служби: централізована і деценталізована.

При централізованій формі весь апарат облікової служби як методично, так і адміністративно підпорядкований одному керівнику – головному бухгалтеру (головному економісту). При децентралізованій формі організаційної побудови частина апарату з методичних питань підпорядкована одній особі – головному бухгалтеру, а з адміністративних – господарському керівникові (начальнику цеху, виробництва тощо). Організаційні структури повинні бути гнучкими, мати пристосовуваність, швидко реагувати на обставини, що змінюються. Практика функціонування підприємств бізнесу зафіксувала такі типи організаційних структур: лінійна, лінійно-штабна, функціональна, дивізійна, матрична та орієнтована на пошук нового [51, с.128].

Підвищення аналітичності та оперативності бухгалтерського обліку багато в чому залежить від раціональної організації облікового апарату.

До засад раціональної організації бухгалтерського обліку відносять: чітка структура бухгалтерського апарату; розподіл обов'язків між співробітниками; схема документообігу; вибір форми ведення бухгалтерського обліку; організація робочого місця тощо.

Розподіл облікової роботи між окремими виконавцями вимагає від головного бухгалтера уважного підходу, врахування індивідуальних особливостей та рівня знань виконавців.

Крім чіткої структури бухгалтерського апарату, до передумов раціональної організації обліку належить розподіл обов'язків між співробітниками бухгалтерії [57, с.109].

На житомирському м'ясокомбінату структура облікового апарату має наступний вигляд.

бухгалтер

бухгалтер

бухгалтер

бухгалтер

бухгалтер

Відділ оприбуткування та реалізації

Відділ зведеного обліку

бухгалтер

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Відділ з оплати праці

Каса

Відділ складання звітності

касир

бухгалтер

бухгалтер

бухгалтер

Бухгалтер

Рис. 2.1. Структура бухгалтерії ЗАТ „Житомирського м'ясокомбінату"

Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

Головний бухгалтер на якого покладено ведення обліку підприємства:

 • забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку;

 • організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;

 • бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачою та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;

 • забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку ЗАТ „Житомирського м'ясокомбінату".

Головний бухгалтер чітко регламентує обов'язки кожного відділу. На підставі затвердженої структури підприємства керівник затверджує штатний розклад.

На кожну посаду, передбачену штатним розкладом (крім, категорій робітників), керівником підприємства затверджується посадова інструкція.

Посадова інструкція – це документ, у якому зафіксовані завдання, функції, обов'язки, права і відповідальність посадової особи. Вона розробляється для кожної конкретної штатної посади (Додаток Ж)

Згідно посадових інструкцій бухгалтери кожного відділу виконують свої чітко визначенні обов'язки:

 1. Відділ оприбуткування та реалізації – відображає в бухгалтерському обліку операції, які пов'язані з рухом фондів, основних засобів, нематеріальних активів, реалізація продукції тощо. Складає звітні калькуляції собівартості продукції (робіт, послуг), виявляє джерела появи втрат і непродуктивних витрат, готує пропозиції щодо їх запобігання.

 2. Відділ зведеного обліку – виконує роботи за різними напрямами бухгалтерського обліку (облік основних засобів і коштів, товарно-матеріальних цінностей, витрат на виробництво, розрахунки з постачальниками і замовниками, а також за надані послуги тощо). Бере участь у розробленні і здійсненні заходів, які спрямовані на додержання дисципліни і зміцнення господарського розрахунку. Приймає і контролює первинну документацію за відповідними напрямами обліку і готує їх до лічильного опрацювання.

 3. Відділ з оплати праці – проводить нарахування і перерахування платежів до бюджету, внесків на соціальне страхування, коштів на фінансування капітальних вкладень, заробітної плати працівників, податків та інших платежів, а також перерахунку коштів до відповідних коштів.

 4. Каса – здійснює операції з грошовими коштами та цінними паперами, веде касову книгу, складає касову звітність.

 5. Відділ складання звітності – готує дані за напрямами обліку для складання звітності, стежить за зберіганням бухгалтерських документів, оформлює їх відповідно до заданого порядку з метою передання до архіву. Звітує перед посадовими особами та органами вищого рівня відповідно до форм, інструкцій і встановленої періодичної звітності. Постійно вивчає передовий досвід, впроваджує нові методи і форми організації і ведення бухгалтерської справи.

Формування ринкової економіки, наявність різних форм власності, розширення міжнародних економічних зв'язків українських підприємців є основою для впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство визначає самостійно.

Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з діючих нормативних актів і особливостей діяльності підприємства.


 
 

Цікаве

Загрузка...