WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

З даної таблиці ми можемо зробити висновок, що облік резерв сумнівних боргів в Україні має свої переваги та недоліки. Це свідчить про особливість ведення обліку в Україні, який орієнтованим на національні традиції та менталітет української нації.

Висновки до 1-го розділу

Метою написання першого розділу дипломної роботи є ознайомлення з теоретичними основами обліку операцій з дебіторською заборгованістю.

Ознайомившись з першим розділом дипломної роботи можна зробити висновок, що дебіторська заборгованість це не тільки сума заборгованості боржників на певну дату, але і частина оборотного капіталу підприємства. Тому в роботі розглянута економічна сутніть поняття дебіторської заборгованості яка допомогає більше зрозуміни вплив заборгованості на процес господарювання підприємства.

Дебіторська заборгованість завжди відволякає засоби із кругооберту підприємства, тим самим перешкоджає їх ефективному використання. Підприємства повинні сплачувати зобов'язання за реалізовану продукцію, коли вони ще не отримали оплату. Різке збільшення рівня дебіторської заборгованості призведе до кризового фінансового стану підприємства.

Неможливо вивчати будь-який об'єкт і його вплив на господарську діяльність підприємства не дослідивши його історію і не ознайомившись з сучасний етапом розвитку даного об'єкта. Тому ми вважаємо за необхідне розглянути у першому розділі дипломної роботи ці питання. Тим самим виявити проблемні питання, які на сьогодня не досить розкриті, на нашу думку, у літературі.

У дипломній роботі було розглянуто етапи розвитку обліку дебіторської заборгованості від античного світу до сьогодення, процеси становлення та удосконалення понять заборгованості. У VIII ст. н.е. почали розглядати дебіторську заборгованість як один із показників, що характеризує фінансовий стан підприємств, – показник кредитоспороможності, платоспроможності й виконання зобов'язань перед державою та іншими підприємствами, що є досить суттевим. З цього моменту виникає сучасне трактування поняття „дебіторська заборгованість". За ці роки поняття дебіторської заборгованості значно змінюється але як і раніше воно має суттєвий вплив на фінансовий стан підприємств. Метою розгляду історичного аспекту обліку дебіторської заборгованості є дослідження розвитку бухгалтерського обліку та встановити найоптимальніші варіанти на сьогоднішній день. З досвіду того часу зробити висновки та виправити помилки, що допоможе пристосувати сучасний облік до ринкових відносин.

Також нами розглянуті проблеми, які на нашу думку, мають суттєве значення для, і які багато авторів розгялдають у своїх працях. Авторами багатьох наукових робіт на статей викладено проблемні питання, які наводяться в навчально-практичній літературі та періодичних виданнях.

У процесі написання дипломної роботи було виявленно багато аспектів класифікації дебіторської заборгованості. Різні автори по різному класифікують дане поняття. Від того, наскільки правильно здійснено поділ та класифікацію об'єктів обліку, а також від того, наскільки правильно обрано класифікаційні ознаки, може залежити і сам порядок обліку як групи, так і окремого об'єкта. Поділ повинен бути заснований на економічному критерії і виходячи з економічного та цільового призначення речей. В Україні дебіторська заборгованість класифікується згідно з П(С)БО 10 і чітко регламентується законодавством.

Останнім часом різко виросла несвоєчасність оплати рахунків за відвантажену продукцію, виконанні роботи та надані послуги. Це призводить до того, що підприємству – виробнику необхідно велику частку оборотних засобів відволікати із кругооберту на невизначиний час.

У зв'язку з цим великого значення набуває резерв сумнівних боргів, який формується за рахунок балансового прибутку. Створений резерв сумнівних боргів є джерелом поповнення оборотних засобів, які авансуються в операції по реалізації товарів робіт та послуг. Резерви створюються за результатами проведеної інвентаризації дебіторської заборгованості. Таким чином за допомогою резерву сумнівних боргів підприємствам вдається частково вирішити питання з великими обсягами непогашеної дебіторської заборгованості.

Розділ 2. Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

  1. Особливості організації бухгалтерського обліку на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат"

Коло застосування інформації, яка надається бухгалтерським обліком надзвичайно широке, але в будь-якому випадку його можна назвати одним словом – бізнес. Структурною одиницею бізнесу є підприємство, в межах якого і будується бухгалтерський облік як структуризована система.

Підприємство – це самостійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну і комерційну діяльність з метою одержання прибутку. Воно володіє майном, може від свого імені придбати майнові та власні немайнові права, виконувати зобов'язання, бути позивачем і відповідачем в суді та арбітражі, а також несе самостійну майнову відповідальність за свої борги [48, с.78].

Відповідно до встановлених в Україні форм власності можуть діяти підприємства наступних видів [48, с.80]:

 • приватне підприємство, засноване на власності фізичної особи;

 • колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу;

 • підприємство засноване на власності об'єднання громадян;

 • комунальне підприємство, засноване на власності відповідної територіальної громади;

 • державне підприємство, в тому числі казенне;

 • господарське товариство.

Корпоративне підприємство пов'язано в основному з акціонерними товариствами, які визначаються Господарським кодексом України (стаття 80 п.3), як товариства, що мають статутний фонд, розділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості, і несуть відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями тільки в межах акцій, що їм належать. Корпоративні підприємства поділяють на закриті та відкриті акціонерні товариства [37, с.156].

Закрите акціонерне товариство „Житомирський м'ясокомбінат" засновано відповідно Господарського Кодексу України за рішенням засновників згідно з установчим договором від 01 серпня 2002 р.(Додаток Б)

Закрите акціонерне товариство „Житомирський м'ясокомбінат" створене з метою насичення ринку товарами і послугами по предмету діяльності та реалізації, на основі отриманого прибутку інтересів учасників закритого акціонерного товариства „Житомирський м'ясокомбінат", а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

Органами управління ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" є (Додаткок А):

 • Загальні збори акціонерів;

 • Спостережна рада;

 • Правління;

 • Ревізійна комісія.

В умовах ринкової виробничої орієнтації підприємства Голова Правління призначає комерційного директора, якій контролює питання маркетингу та реклами продукції. Головний бухгалтер здійснює діяльність по організації обліку на підприємстві. Йому підзвітні відділи які відповідають за різні етапи обробки бухгалтерської інформації. Розподіл облікової роботи між окремими виконавцями вимагає від Головного бухгалтеру уважного підходу, врахування індивідуальних особливостей та рівня знань виконавців. Головний інженер здійснює керівництво діяльністю відділами по випуску та реалізації продукції.

Організація бухгалтерського обліку на ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" регулюється Законом України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. №996 – XIV, а також наказом Про організацію бухгалтерського обліку на підприємстві.

При організації і ведені бухгалтерського обліку ЗАТ „Житомирський м'ясокомбінат" в своїй роботі керується Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, які передставляють собою нормативно-правові акти, затверджені Міністерством фінансів України, що визначають принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що не суперечить міжнародним стандартам.


 
 

Цікаве

Загрузка...