WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

"Організація обліку і контролю операцій з дебіторською заборгованостю (на прикладі діяльності ЗАТ „Житомирський м’ясокомбінат"")" - Курсова робота

Визнаючи свою продукцію, роботи та послуги реалізованими після їх відвантаження та пред'явлення рахунків до оплати, підприємство нараховує на цю продукцію прибуток, податок на додану вартість, суму акцизів, сплачує до бюджету податки тощо. Частково ці платежі здійснюються по продукції, яка ще не оплачена покупцями та замовниками. В цьому випадку платежі до бюджету проводяться з оборотних коштів підприємства. Інвестування деякої суми оборотних коштів на ці цілі є неминучою необхідністю, що примушує шукати спеціальне фінансове джерело для такого інвестування.

В Росії застосовують два способи розрахунків суми відрахувань до фонду ризику для погашення сумнівних боргів. Перший полягає в тому, що на підставі багаторічних спостережень визначається процент сумнівних боргів у загальній сумі дебіторської заборгованості покупців та замовників. Фонд ризику для погашення сумнівних боргів утворюється за рахунок прибутку, а неотримані з дебіторів борги протягом року відносять на рахунок резерву. В кінці кожного року сума резерву донараховується згідно прийнятого відсотка та суми дебіторської заборгованості покупців та замовників.

Другий спосіб рекомендований Мінфіном Росії передбачає відрахування в резерв по кожному боргу, визнаному сумнівним на дату звіту. Розрахунок резерву на погашення сумнівних боргів здійснюється щорічно при складанні річного бухгалтерського звіту. Резерв для погашення сумнівних боргів створюється за результатами інвентаризації дебіторської заборгованості підприємства, яка проводиться у кінці звітного року. Необхідна сума резерву визначається окремо по кожному сумнівному боргу залежно від фінансового стану та платоспроможності боржника, оцінки ймовірності погашення боргу у повній або частковій сумі.

В положенні про бухгалтерський облік і звітність в Російській Федерації зазначено, що підприємство може створювати резерви сумнівних боргів по розрахунках з іншими підприємствами, організаціями за продукцію, товари, роботи та послуги з віднесенням сум резервів на результати господарської діяльності. Сумнівним боргом визнається дебіторська заборгованость підприємства, яка не погашена в строки, встановлені договорами, і не забезпечена відповідними гарантіями. Гроиадянським кодексом Російської Федерації загальний строк позовної давності становит три роки.

На практиці російські підприємства резервування прибутку на покриття сумнівних доходів застосовується рідко. Більшість підприємств відображають доход від реалізації продукції з метою оподаткування в міру її оплати, не створююч дебіторської заборгованості. Резерв дозволяється нараховувати тільки на дебіторську заборгованость за продукцію, товари, роботи і послуги. Резерви сумнівних боргів дозволяється створювати тільки за результатами інвентаризації дебіторської заборгованості в кінці року, в той час як сумнівні борги виникають в ході торгових операцій протягом року. Потрібно розраховувати нарахування резерву протягом всього облікового періоду.

Процедура відрахування до резерву сумнівних боргів складна і трудомістка. Потрібно передбачити можливість проводити відрахування до резерву на підставі середніх статистичних даних.

Міжнародна практика дозволяє більш вільний підхід до обліку дебіторської заборгованості, її амортизації та списання порівняно з українською. Списання дебіторської заборгованості передбачає створення резерву через неавпевненість у майбутньому стані відповідних статей балансу суб'єкта. „Непередбачені події" - визначення, що завжди обмежується обставинами або ситуацією на дату складання балансу. Їх фінансовий вплив має визначатися майбутніми подіями, які можуть мати місце, або не можуть. Тому такі нарахування, відповідно до МСБО, слід відображати в складі нарахувань у фінансових звітах згідно з основоположною концепцією нарахування.

Резерв під проблемну дебіторську заборгованість – це заборгованость, щодо якої виникає невпевненість у її своєчасному та повному погашенні. Він формується на підставі нарахувань, що базуються на експертних оцінках фінансового менеджменту підприємства

З урахуванням вимог діючого законодавства окремо взятої країни. Аудиторські міжнародні компанії пропонують три групи класифікації заборгованості залежно від стану та перспектив її погашення, терміну заборгованості, фінансового стану дебітора.

Таблиця 1.13. Класифікація дебіторської заборгованості

Групи дебіторської заборгованості

Норми амортизації проблемної дебіторської заборгованості,%

Термін дебіторської заборгованості

Стан погашення дебіторської заборгованості та фінансовий стан дебітора

Перша

2

Нормальний

Нормальний

Друга

50

Від 30 до 90 днів

Періодичний, сумнівний (рішення про формування резерву під дебіторську заборгованість у розмірі 50% приймається шляхом переговорів з фінансовою службою підприємства. Підставою для нарахування половини резерву є можливість реанімувати заборгованість та можливість її подальшого погашення, а також, якщо дебітор визнає таку заборгованість та обіцяє погасити в майбутньому).

Третя

100

Понад 90 днів

Відсутній, безнадійний

У міжнародній практиці підприємства та аудиторські фірми пропонують нараховувати амортизацію дебіторської заборгованості шляхом віднесення на валові витрати частини дебіторської заборгованості, з погашенням якої є або можуть бути проблеми. Звичайно підприємство не амортизує більше 10% загального обсягу сукупних боргових вимог на валові витрати і решту (надлишок) не бере до уваги у податковому обліку. У фінансовому обліку резерв, як правило, нараховується на всю суму, яка цього потребує. Наближення реального значення дебіторської заборгованості, що потребує амортизації, до 10% свідчить про недосконалість та непрофесійність управління фінансами підприємства чи про загальну кризу розрахунків [78, с.103].

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку передбачають створення резерву сумнівних боргів на підставі професійної думки керівництва підприємства про питому вагу сумнівних і безнадійних боргів у валовій сумі дебіторської заборгованості минулих років (за методом періодизації дебіторської заборгованості).

В більшості країн виявлення безнадійної заборгованості проводиться в індивідуальному порядку, тобто при окремому розгляді кожного безнадійного до отримання рахунку. Не отримані від покупців векселі та рахунки, надходження яких визнано як безнадійне, списуються на витрати підприємства. На відміну від українського обліку, коли безнадійні борги списуються за рахунок резерву( якщо суми не вистачає, то на витрати по списанню сумнівних боргів), в окремих країнах, наприклад, в Естонії, не дивлячись на списання безнадійної заборгованості на витрати, вона продовжує обліковуватися в дебеті рахунків, на яких відображається короткострокова дебіторська заборгованість та показується в активі баласу в рядку „Не отримані від покупців рахунки" або в рядку „Векселі покупців" з одночасним відображенням безнадійної заборгованості в окремому рядку зі знаком мінус.

Двома найбільш розповсюдженими методами обліку безнадійної заборгованості в більшості країн є метод прямого списання і метод нарахування резерву[78, с.104].

Як бачимо резерв сумнівних боргів застосовується в багатьох країнах і на сьогодня набуває відповідного статусу і в Україні. А тому, на нашу думку, необхідно здійснити порівняння нарахування резерву сумнівних боргів відповідно П(С)БО та МСБО.

Таблиця 1.14. Порівняльна характеристика П(С)БО і МСБО щодо нарахування резерву сумнівних боргів

Ознака

П(С)БО

МСБО

Метод нарахування

Величина резерву сумнівних боргів визначається виходячи з платоспромодності окремих дебіторів;

питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної оплати ;

на основі класифікації дебіторської заборгованості.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку передбачають створення резерву сумнівних боргів на підставі професійної думки керівництва підприємства про питому вагу сумнівних і безнадійних боргів у валовій сумі дебіторської заборгованості минулих років (за методом періодизації дебіторської заборгованості).

Розрахунок суми резерву сумнівних боргів

Величина резерву сумнівних боргів визначається як сума добутків поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи та коефіцієнта сумнівності відповідної групи.

Сумою резерву є різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною діючою ставкою відсотка фінансового інструмента (сумою очікуваного відшкодування)

Відображення на рахунках

Створення резерву відображається бухгалтерським записом: дебет рахунку 944 „Сумнівні та безнадійні борги", кредит рахунку 38 „Резерв сумнівних боргів"

Резерв нараховується шляхом дебетування рахунку „Витрати на покриття безнадійних боргів" та кредитування рахунку „Резерв на покриття безнадійних боргів".

Відображення у звітності

Нарахування суми резерву сумнівних боргів за звітний період відображається у звіті про фінансовий результат у складі інших операційних витрат

Сума резурву відображається в баласі в активів наступним рядком після рахунків дебіторської аборгованості, відповідно має кредитове сальдо.


 
 

Цікаве

Загрузка...