WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку запасів на підприємствах - Курсова робота

Організація обліку запасів на підприємствах - Курсова робота

На ЗАО "ХПЗ" оформлюються такі документи:

 • Акт отримання [Додаток А]

 • Лімітно-заборна картка [Додаток Б]

 • Накладна на отпуск ТМЦ [Додаток В]

 • Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) [Додаток Г]

 • Податкова накладна [Додаток Д]

 • Приходний ордер [Додаток Ж]

 • Рахунок-фактура [Додаток З]

 • Товарно-транспортна накладна [Додаток І]

 • Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів [Додаток К]

Основні документи, якими ЗАО "ХПЗ" оформлюють операції з відпуску виробничих запасів, наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2.

Документи з відпуску виробничих запасів

Форма документу

Назва документу

Призначення документу

М-8, 9, 28, 28а

Лімітно-забірна картка [Додаток Б]

Використовується для систематичного відпуску у виробництво лімітованих матеріалів, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів їх відпуску. Зазначається місячний ліміт відпуску цеху

М-10

Акт-вимога на заміну (додатковий відпуск) матеріалів

Оформлюється при разовому відпуску запасів для виробничих і господарських потреб

М-11

Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів [Додаток К]

Використовується для разового відпуску запасів всередині підприємства

М-18

Сигнальна довідка про відхилення фактичного залишку матеріалів від встановлених норм запасу

Складається завскладом (комірником) у разі виявлення відхилень фактичного залишку виробничих запасів від встановлених норм

М-19

Матеріальний звіт

Складається МВО і передається до бухгалтерії; відображає рух запасів на складі за певний період

У ряді випадків для разового відпуску запасів у виробництво використовуються галузеві форми.

Залежно від напряму витрачання виробничих запасів у документах заповнюються наступні реквізити (табл. 2.3).

Таблиця 2.3

Реквізити документів, що характеризують операції з відпуску запасів

№ з/п

Операції з відпуску виробничих запасів

Основні реквізити, що характеризують відпуск

1

Відпуск виробничих запасів до цехів основного і допоміжного виробництва на виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг

Дата відпуску, вид господарської операції, склад, одержувач (цех, відділ)

2

Відпуск виробничих запасів на утримання та експлуатацію обладнання

Призначення, шифр витрат, найменування, сорт, розмір

3

Відпуск виробничих запасів для загальновиробничих і адміністративних потреб

Номенклатурний номер, одиниця виміру

4

Відпуск виробничих запасів на потреби непромислових виробництв і господарств

Кількість, ціна

5

Відпуск виробничих запасів на сторону та у переробку

Сума транспортно-заготівельних витрат чи відхилень від облікової ціни

На ЗАО "ХПЗ" документи, призначені для оформлення операцій з надходження, внутрішнього переміщення та відпуску запасів, є підставою для ведення бухгалтерського й оперативного (складського) обліку. Документи надходять до бухгалтерії, де вони підлягають перевірці за змістом господарських операцій і правильністю їх оформлення (перевіряється наявність реквізитів, підписів, правильність арифметичних підрахунків), щодо законності операцій.

На документи з оприбуткування товарно-виробничих запасів складається реєстр прибуткових документів, а на документи, які підтверджують витрачання, реєстр видаткових документів. У реєстрах наводяться наступні дані:

♦ період, за який складено реєстр (тиждень, декада, місяць);

♦ назва документів, за якими складено реєстр;

♦ номери документів та їх загальна кількість;

♦ підписи завідувача складу та бухгалтера, який приймає реєстри. Реєстри складаються у двох примірниках: один залишається на складі, а другий, з прикладеними до нього документами, передається до бухгалтерії.

Приймаючи реєстри, бухгалтер перевіряє правильність записів у картках складського обліку, всіх документів і виведення залишків у натуральних одиницях. Виконана робота підтверджується підписом у графі картки "контроль". Завдяки кількісному обліку запасів, який ведеться на складах за допомогою карток складського обліку бухгалтер відображає запаси в грошовому вимірнику, тобто веде вартісний облік.

Документи групуються за видами запасів, після чого за кожною з груп документів підраховується загальна сума, яка записується на зворотному боці реєстру. Дані оброблених реєстрів заносяться до накопичувальної відомості руху запасів, яка складається бухгалтером ЗАО "ХПЗ".

2.2. Визнання та оцінка запасів

Значну частку в активі балансу ЗАО "ХПЗ" активами займають запаси, від правильної оцінки та відображення в обліку яких залежать показники фінансового стану, на підставі яких приймаються управлінські рішення.

Запаси визнаються активами, якщо:

♦ існує імовірність того, що підприємство одержить в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням (майбутня економічна вигода, втілена в активі, є потенціалом, який може сприяти надходженню грошових коштів або їх еквівалентів на підприємство);

♦ їх вартість може бути достовірно визначена.

Таким чином, на ЗАО "ХПЗ" не всі товарно-виробничі запаси визнаються активами, а отже, можуть обліковуватись у складі запасів і повинні відображатись у складі активів при складанні фінансової звітності [5, стор. 334-347]. Це можуть бути товарно-виробничі запаси, придбані для благодійної діяльності або для задоволення особистих потреб працівників підприємства (наприклад, подарунки) тощо. Такі запаси обліковуються як витрати, що виникають в процесі звичайної Діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною Діяльністю ЗАО "ХПЗ".

Оцінка запасів відіграє значну роль при формуванні облікової політики ЗАО "ХПЗ". Важливим в оцінці запасів є принцип обачності, який передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки запасів, що повинні запобігати завищенню оцінки активів.

Завдяки дії принципу безперервності оцінка запасів ЗАО "ХПЗ" здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме й надалі. Оцінка запасів на ЗАО "ХПЗ", враховуючи вимоги П(С)БО 9 "Запаси", здійснюється на трьох етапах їх руху:

♦ при надходженні запасів;

♦ при вибутті запасів;

♦ на дату складання балансу.

Основою визначення вартості запасів є вартість їхпридбання або собівартість. Первісна вартість запасів визначається залежно від способу їх надходження на ЗАО "ХПЗ". Запаси можуть надходити на підприємство в результаті:

 • придбання за грошові кошти та їх еквіваленти;

 • виготовлення;

 • передачі засновниками (учасниками) підприємства в якості внеску до статутного капіталу;

 • безоплатної передачі;

 • обміну на інші запаси.

При надходженні запасів на ЗАО "ХПЗ" їх первісна вартість формується наступним чином (рис. 2.3)

Рис. 2.3. Оцінка запасів при їх надходженні на ЗАО "ХПЗ"

Завдяки дії принципу історичної (фактичної) собівартості пріоритетною є оцінка запасів ЗАО "ХПЗ", виходячи з витрат на їх виробництво та придбання [1, стор. 177-191].

Для правильного визначення первісної вартості придбаних запасів необхідно враховувати, що не всі витрати, пов'язані з надходженням запасів, включаються до їх первісної вартості (див. Табл. 2.4).

Табл. 2.4. Витрати, що виникають при надходженні запасів

Суми, що сплачуються

згідно 3 договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків

Суми ввізного мита

Суми непрямих податків у зв'язку 3 придбанням запасів, які не відшкодовуються ЗАО "ХПЗ"

Транспортно-заготівельні

витрати за вантажно-розвантажувальні роботи, транспортування запасів до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів

Інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і

доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях

Витрати, що включаються до первісної вартості запасів

Первісна вартість (собівартість) придбаних запасів

Витрати, які не включаються до первісної вартості запасів

Понаднормові втрати і недостачі запасів

Відсотки за користування позиками

Витрати на збут

Адміністративні та інші витрати, не пов'язані безпосередньо з придбанням і доставкою запасів

та приведенням їх до стану, в якому вони придатні до використання у запланованих цілях


 
 

Цікаве

Загрузка...