WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку запасів на підприємствах - Курсова робота

Організація обліку запасів на підприємствах - Курсова робота

Таблиця 1.4

Порівняння міжнародного та національного стандартів з обліку запасів

Ознака

П(С)БО 9 "Запаси"

МСФЗ2 "Запаси"

Оцінка запасів

При надходженні

Собівартість формується з таких витрат:

При придбанні у постачальника Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків; суми ввізного мита; суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству; транспортно-заготівельні витрати; інші витрати При виготовленні власними силами Витрати, що утворюють виробничу собівартість, визначену за П(С)БО 16 "Витрати" При внесенні до статутного капіталу

Собівартість формується з таких витрат:

Витрати на придбання Ціни придбання; мита на ввезення та інших податків; витрат на транспортування, вартості робіт з навантаження та розвантаження й інших витрат. В окремих випадках вони можуть включати й різницю курсів іноземних валют, що виникає при придбанні запасів за валюту Витрати на переробку Витрати, безпосередньо пов'язані з одиницею виробництва; систематичний розподіл постійних і змінних виробничих накладних витрат

Справедливої вартості, погодженої із засновниками підприємства з урахуванням витрат, що включаються до первісної вартості запасів, придбаних у постачальника При безоплатному отриманні Справедливої вартості При отриманні у результаті обміну на подібні активи

Балансової вартості переданих запасів При отриманні в результаті обміну на неподібні активи Справедливої вартості отриманих запасів

До собівартості не включаються витрати: понаднормові втрати і нестачі запасів; проценти за користування позиками; витрати на збут; загальногосподарські та інші подібні витрати

Інші витрати

Інші витрати, якщо вони відбулися при доставці запасів до їх теперішнього місця розташування та приведення до теперішнього стану До собівартості не включаються витрати: понаднормативні суми відходів матеріалів, оплата праці або інші виробничі витрати; витрати на зберігання, крім тих витрат, які зумовлені виробничим процесом і є необхідними для наступного етапу виробництва; адміністративні накладні витрати, не пов'язані з доставкою запасів до 'їх теперішнього місця розташування та приведення у теперішній стан; витрати на продаж

При витрачанні

Собівартість перших за часом надходження запасів (ФІФО), ідентифікована собівартість та середньозважена собівартість

Нормативні затрати; ціни продаж

-

На дату балансу

Найменша з двох оцінок: первісна вартість або чиста вартість реалізації

Чиста вартість реалізації

Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності

Методи оцінки запасів; балансова (облікова) вартість запасів у розрізі окремих класифікаційних груп; балансова (облікова) вартість запасів, відображених за чистою вартістю реалізації

Балансова (облікова) вартість запасів, переданих у переробку, на комісію, в заставу; сума збільшення чистої вартості реалізації, за якою проведена оцінка запасів

Сума будь-якого сторнування будь-якого часткового списання, яка визнається як дохід певного періоду; обставини або події, що спричинили сторнування списання запасів; балансова вартість запасів, переданих як застава для гарантії зобов' язань

В МСФЗ увага приділяється переважно основним проблемам обліку запасів, оскільки створення більш детальних стандартів зробило б неможливим їх застосування всіма країнами.

2. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ЗАПАСІВ НА ЗАО "ХПЗ"

2.1. Документування господарських операцій з руху виробничих запасів

Суцільна та безперервна реєстрація у документах даних про всі господарські операції, що здійснюються, є важливим засобом контролю за об'єктами господарської діяльності, та, зокрема, правильним і раціональним використанням запасів підприємства ЗАО "ХПЗ". Значну роль при цьому відіграє принцип превалювання сутності над формою, який передбачає, що всі господарські операції, пов'язані з наявністю та рухом запасів, обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми.

На підприємстві ЗАО "ХПЗ" бухгалтерський облік виробничих запасів організовують наступним чином (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема організації бухгалтерського обліку запасів

Тобто, для забезпечення документування виробничих запасів передбачено використання ряду типових форм документів.

Дані, відображені в документах, систематизуються на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку за допомогою подвійного запису. Крім того, для забезпечення своєчасного відображення господарських операцій у регістрах бухгалтерського обліку, на ЗАО "ХПЗ" повинні бути чітко визначені терміни передачі документів з обліку запасів до бухгалтери [1, с. 207-212].

Нижче наведено основні операції з надходження виробничих запасів реквізитів документів, які при цьому заповнюються (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Реквізити документів, що характеризують операції з надходження виробничих запасів

№ з/п

Операції з надходження виробничих запасів

Основні реквізити, що характеризують надходження виробничих запасів

1

Придбання виробничих запасів у постачальника

Дата надходження, постачальник, склад, вид господарської операції

2

Придбання виробничих запасів підзвітними особами в порядку закупівлі дрібних партій за готівку

Вид господарської операції, склад, постачальник (найменування, код), дата надходження

3

Оприбуткування виробничих запасів, виготовлених власними силами

Найменування, сорт. розмір, номенклатурний номер

4

Оприбуткування виробничих запасів, отриманих внаслідок ліквідації основних засобів

Кількість (за документом, фактично), ціна (облікова) за одиницю, найменування

5

Внутрішнє переміщення (зі складу на склад)

Одиниця виміру (найменування, код)

6

Оприбуткування виробничих запасів у результаті перетворення малоцінних засобів праці на непридатні

Вартість (за обліковими цінами)

7

Оприбуткування лишків, виявлених під час інвентаризації

Сума транспортно-заготівельних витрат або відхилень від облікових цін

Запаси приймаються матеріально відповідальною особою як за кількістю, так і за якістю. Тому порядок відображення запасів в бухгалтерському обліку пов'язаний з моментом настання матеріальної відповідальності. Якщо приймання за кількістю співпадає з прийманням за якістю, то настає матеріальна відповідальність у повному обсязі.

Надходження виробничих запасів на підприємство ЗАО "ХПЗ" є, як правило, часто повторюваною операцією. Тому бухгалтеру важливо знати порядок документального оформлення таких операцій з метою своєчасного здійснення заходів контролю для забезпечення достовірності облікової інформації.

Порядок документування операцій з оприбуткування виробничих запасів на ЗАО "ХПЗ" можна представити у вигляді алгоритму дій (рис. 2.2).

Виробничі запаси зі складів ЗАО "ХПЗ" відпускаються в цехи для виготовлення продукції, на господарські потреби, а також на сторону для переробки чи реалізації як надлишкові чи непотрібні.

Відпуск виробничих запасів до комор цехів вважається внутрішнім переміщенням запасів. Під відпуском у виробництво на ЗАО "ХПЗ" розуміють відпуск виробничих запасів для виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг.

При відпуску запасів у виробництво необхідно дотримуватись наступних вимог:

1) запаси повинні обліковуватись за вагою, обсягом, масою відповідно до нормативів витрат на визначений обсяг виробництва;

2) відпуск запасів, як правило, повинен здійснюватися у межах попередньо встановлених лімітів. Лімітування здійснюється відділом матеріально-технічного постачання чи плановим відділом;

3) з головним бухгалтером повинні узгоджуватися списки осіб, яким надано право отримувати зі складів запаси, а також отримуються зразки їх підписів. Ці дані повинні бути доведені до працівників складів (комор). Запаси у виробництво передаються зі складів тільки представникам цехів, господарств, відділів тощо, які офіційно визначені для їх отримання.

Рис. 2.2. Алгоритм порядку документування операцій з надходження запасів

Порядок документального оформлення операцій з відпуску запасів зі складів підприємства залежить від того, для яких потреб вони відпускаються: систематично на виробничі потреби або епізодично в цехи та відділи для адміністративних чи інших потреб.


 
 

Цікаве

Загрузка...