WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку доходів - Курсова робота

Організація обліку доходів - Курсова робота

Висновок

В 1 розділі моєї роботи я розглянула сутність, класифікацію та роль такої економічної категорії, як доходи підприємств. Нагадаю, що всі вхідні грошові потоки підприємства позначає термін "грошові надходження". Доходи бувають такі:

 1. Доходи від звичайної діяльності:

  • від операційної;

  • від фінансової;

  • від інвестиційної.

 1. Доходи від незвичайної діяльності.

Основними нормативними документами, які визначають методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та фінансові результати діяльності, а також порядок їх розкриття у фінансовій звітності є Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" та П(с)БО 3 "Звіт про фінансові результати".

Роблячи висновок про класифікацію доходів можна сказати, що вони діляться за наступними групами:

— дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

 • інші операційні доходи;

 • фінансові доходи;

 • інші доходи;

 • надзвичайні доходи.

При здійсненні вищезгаданих операцій використовуються як первинні так і синтетичні документи, дані яких потім заносяться до головної книги за показаною раніше схемою.

Суттєво використовувати на підприємстві комп'ютерні технології, які прискорюють ведення обліку і більш наглядніше надають користувацьку інформацію. В даний час найпопулярнішою з них є 1С бухгалтерія.

Завдання, що ставить перед собою підприємство щодо правильної, достовірної оцінки доходів показується на формулі чистого доходу. Важливо також правильно, ретельно здійснювати документальне оформлення, адже помилка в первинній документації може призвести до ряду інших в регістрах синтетичного обліку. Тому бухгалтер повинен перепровірити сам себе два рази.

Фінансовий результат діяльності підприємства є його загальнодоступною інформацією (без конфіденційності), тому правильне його визначення є дуже вагомим для підприємства. На основі даної звітності зовнішні користувачі можуть оцінювати фінансовий стан підприємства і вирішувати чи:

 • вкласти гроші;

 • надати кредити;

 • здійснити довготривалі інвестиції.

Держава як головний діяч фінансових відносин повинна своєчасно повідомляти про зміни у законодавстві, щоб запобігти так званим порушенням у зв'язку з необізнаністю підприємств і організацій.

Список використаної літератури:

1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p., №996-XІV.

2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" N 335/94-вр від 28.12.94. В редакції Закону N 440-ІV від 16.01.2003.

3. Указ Президента України "Про Концепцію амортизаційної політики" від 7 березня 2001 року N 169/2001.// Урядовий кур'єр. -2001. -№55.

4. Наказ Мінфіну „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування" N 291 від 30.11.99.

5. Норматив N 3 "Мета та загальні принципи аудиту фінансової звітності.// Затверджено рішенням Аудиторської палати України від 18 грудня 1998 р. N 73.

6. Норматив аудиту № 12 Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та ризику, пов'язаного з ефективністю її функціонування.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. N 87.

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 87 від 31.03.99

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 137 від 28.05.99

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затверджене Наказом Міністерства фінансів України N 92 від 27.04.2000.

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року №24615. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

15 "Дохід" Затверджено Наказом Міністерства фінансів України N 290 від 29.11.199916. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку

16 "Витрати", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318.

17. Анализ затрат и результатов// http://www.consultіng.ru/maіn/іas/іndex.htm18. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. Киев, МП „ИТЕМ лтд", СП „АДЕФ-Украина", 1996. – 534 с.

19. Бухгалтерський облік в торгівлі. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 „Облік і аудит"./ За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги. -2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП „Рута", 2002. – 576 с. 20. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник. – К.: Лібра, 2004. -880 с.

21. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник. /За ред. Ф.Ф. Бутинця. – 5-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП. „Рута", 2003. - 726 с.

22. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.:Лібра, 2003. -704 с.

23. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.:ВД "ІНЖЕК", 2003 р. – 240 с.

24. Гордієнко Н.Г. Автоматизоване робоче місце ревізора. Навчальний посібник. К: КНТЕУ, 2002. – 132 с.

25. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: практическое пособие. – К.: ООО Редакция газеты "Бухгалтерия. Налоги. Бизнес", 2001. – 288 с.

26. Горицька Н. Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методів нарахування амортизації згідно з П(С)БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародною практикою.// Дебет-Кредит. -2000. -№25.

27. Грабова Н.Н. Добровский В.Н. Бухгалтерський учет в производственных и торговых предприятиях, 2000./ Под ред. Н.В. Кужельного. – К.:А.С.К., 2001. – 624 с.

28. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту. Навчальний посібник. К: Знання-Прес, 2003. – 349 с.

29. Ковбасюк М.Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств. / Навчальний посібник. – К: Видавничий дім "Скарби", 2001. – 336 с.

30. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічний аналіз: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни- X.: ВД "ІНЖЕК", 2003. -208 с.

31. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Переклад Т.Шарашидзе.К:.,2002, - 730 с.

32. Облік та аудит доходів підприємств (на матеріалах підприємств харчової промисловості Чернігівської області): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.А. Гоголь; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 19 с.

33. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс лекцій. Навчальний посібник / За ред. Проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. Н.М. Малюги – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 608 с.

34. Панасюк В.М. Ковальчук Є.К. Бобрівець С.В. Податковий облік: Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 260 с.

35. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал", 2004. – 624 с.

36. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. Навч. посіб. – К.:"Каравела", 2003. – 432 с.

37. Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського фінансового обліку. К:"А.С.К.", 2001. – 348 с.

38. Фінансовий аналіз: Навчальний посіб. / Г.В. Митрофанов, Г.О. Кравченко, Н.С. Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. – К.: Київ нац. торг.-екон. ун-т.: 2002, - 301 с.

39. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. К:"Академія", 2002. - 672 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...