WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Планування, стадії і процедури аудиту - Реферат

Планування, стадії і процедури аудиту - Реферат

фінансового обліку і внутрішнього контролю;
o робота внутрішніх аудиторів і масштаби їх залучення;
o сутність і обсяг аудиторських доказів;
o умови, що вимагають особливої уваги (можливість помилки, обману тощо);
o аудиторський ризик;
o залучення експертів. Об'єктами аудиту можуть бути:
o засновницькі (установчі) документи (статут, ліцензія, патент тощо);
o формування і зміни статутного (пайового) капіталу;
o наявність і використання кредитних ресурсів;
o необоротні активи(основні засоби, нематеріальні активи, інвестиції);
o запаси (виробничі запаси, готова продукція, товари);
o кошти (каса, рахунки в банках, короткострокові векселі, інші активи);
o власний капітал (статутний, пайовий, додатковий, резервний, не-оплачений капітал);
o довгострокові й поточні зобов'язання;
o витрати, доходи, фінансові результати.
Нижче подано план аудиторської перевірки господарсько-фінансової діяльності фірми "Маяк".
План аудиторської перевірки господарсько-фінансової діяльності фірми "Маяк"
Найменування виконаних робіт Термін виконання Тривалість, днів Контрольні процедури Виконавці
Аудит основних засобів і нематеріаль-них активів 25.06-27.06 3 Вибіркова перевірка Аудитор О.Л. Яківчук
Аудит касових операцій 28.06-29.06 2 Суцільна перевірка Аудитор О.Л. Яківчук
Аудит операцій на рахунках у банку
30.06-01.07 2 Суцільна перевірка Аудитор О.Л. Яківчук
Аудит товарно-матеріальних цінностей 02.07-06.07 5 Вибіркова перевірка Аудитор О.Л. Яківчук
Аудит власного капіталу 07.07-10.07 4 Суцільна перевірка Аудитор О.Л. Яківчук
Аудит довго-строкових і поточних зобов'язань 11.07-13.07 3 Вибіркова перевірка Аудитор О.Л. Яківчук
Аудит витрат, доходів і фінансових ре-зультатів 13.07-15.07 3 Суцільна перевірка Аудитор О.Л. Яківчук
і т. ін. Аудитор О.Л. Яківчук
Крім того, складається програма аудиту господарсько-фінансової діяльності фірми "Маяк".
Програма аудиту господарсько-фінансової діяльності фірми "Маяк"
№ з/п Показник Контрольні процедури
1 Стан бухгалтерського фінансового обліку та фінансової звітності
Вибірково
2 Реальність оцінки основних засобів і нематеріальних активів
Вибірково
3 Аудит касових операцій Суцільно
4 Аудит операцій на рахунках у банку Суцільно
5 Аудит використання трудових ресурсів і розрахунків з оплати праці
Вибірково
6 Аудит власного капіталу Суцільно
7 Аудит витрат і результатів діяльності Суцільно
Аудитор О.Л. Яківчук
Складені плани аудитор погоджує з керівництвом фірми "Маяк" для координації взаємних дій.
2. Стадії, етапи і процедури аудиту
За умов ринку ніхто в діловому світі не сприймає всерйоз підприємців, звітні дані яких не підтверджені аудиторським висновком. Висновки незалежних аудиторів мають відповідати загальноприйнятим стандартам, що можуть опиратися на економічні нормативи.
Сукупність організаційних, методичних і технічних процедур становить аудиторський процес.
Аудиторська діяльність спрямована на дослідження фінансово-гос-подарської діяльності підприємства з метою виявлення резервів зниження витрат та підвищення рентабельності відповідно до замовлень, виданих за договорами між аудиторськими організаціями і суб'єктами господарювання. Основне завдання аудиторських служб - перевірка дотримання законодавства, що регулює фінансово-господарську діяльність підприємств, ведення бухгалтерського фінансового обліку, складання фінансової звітності та забезпечення державних органів і власників інформацією про фінансовий стан суб'єкта підприємницької діяльності.
Аудиторські служби на договірних засадах надають також консультації, розробляють рекомендації щодо ведення і організації обліку, збільшення прибутків, оздоровлення фінансового стану. Залучені до аудиту висококваліфіковані зовнішні консультанти найбільш об'єктивно і фахово вирішують досліджувані питання.
Основними структурними ланками, які безпосередньо займаються аудиторською діяльністю, є аудиторські фірми і фізичні особи (підприємці), що мають право на здійснення аудиторської діяльності. Аудиторські фірми здійснюють свою діяльність згідно зі статутними документами, затвердженими і зареєстрованими у встановленому порядку.
На підставі замовлень і відповідно до укладених договорів між підприємствами й аудиторськими фірмами формується портфель замовлень. Портфель замовлень служить підставою для складання планів діяльності аудиторської фірми на календарний рік із розбиванням на квартали.
Аудиторський процес складається з таких стадій: початкова, дослідна і завершальна.
Початкова стадія включає визначення об'єкта аудиту й організаційно-методичну підготовку. При виборі об'єктів аудиторська фірма використовує складений план своєї діяльності. Для здійснення аудиту формується бригада або підбирається окремий аудитор, після чого видається наказ або розпорядження керівника аудиторської організації, в якому зазначаються найменування підприємства, що підлягає перевірці, період, за який воно обстежується, прізвище, ім'я, по батькові членів бригади (окремого аудитора), призначається керівник, котрий має кваліфікаційний сертифікат.
До виїзду на перевірку бригада вивчає економічний стан об'єкта аудиту, знайомиться з планами виробничої і фінансово-господарської діяльності підприємства та їх виконанням, з річною і періодичною фінансовою звітністю, актом (висновком) попередньої аудиторської перевірки, аналізує фінансовий стан, вивчає акти (довідки) перевірок з боку банків, податкових та інших державних органів, після чого керівник бригади складає програму аудиту, яку затверджує директор аудиторської фірми. У програмі вказуються об'єкт аудиту, зміст перевірки, періоди суцільного та вибіркового контролю. Конкретизується аудит у плані-графіку, де відображено строки перевірки кожного розділу теми і виконавців робіт. Завершується початкова стадія процесу аудиту складанням робочого плану аудитора, де передбачено об'єкт контролю, обсяг роботи і час її виконання (початок і закінчення).
Дослідна стадія аудиту проходить безпосередньо на підприємстві. Для здійснення якісної та своєчасної аудиторської перевірки мають бути створені відповідні умови, аудиторам надані засоби обчислювальної техніки тощо.
Завершальна стадія аудиту включає узагальнення і реалізацію результатів аудиту. На цій стадії аудиту слід згрупувати виявлені

 
 

Цікаве

Загрузка...