WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку власного капіталу підприємства України - Курсова робота

Організація обліку власного капіталу підприємства України - Курсова робота

Розглянемо порядок формування і бухгалтерський облік додаткового капіталу. До складу додаткового капіталу включається сума безкоштовно одержаних необоротних активів. Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" безоплатно одержані активи первісно оцінюються по справедливій вартості. В бухгалтерському обліку операція по безкоштовному надходженню необоротних активів призводить до збільшення суму відповідних активів і власного капіталу (Додаток Ж) [15, с.59].

Таблиця 2.4. Бухгалтерські записи по обліку додаткового капіталу

№п/п

Господарська операція

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано додаткові вкладення засновників (учасників), які внесені:

422

- грошовими коштами;

30,31

- основини засобами, іншими необоротними матеріальними активами;

10,11

- нематеріальними активами;

12

- іншими видами майна.

20,22,26,28

2

Відображено емісійний дохід, отриманий при реалізації акцій за вартістю вище номінальної

30,31

421

3

Відображено результат дооцінки основних засобів (або інших видів необоротних активів):

- на різницю первісної вартості об'єктів до й після дооцінки;

10,12

423

- одночасно на різницю суми зношування.

423

13

4

Оприбутковані безкоштовно отримані необоротні активи (по справедливій вартості)

10,11,12

424

5

Списано емісійний дохід за анульованими акціями

421

451

6

Використано додатковий капітал на збільшення:

42

- статутного капіталу;

40

- пайового капіталу

41

- резервного капіталу.

43

7

Списано непокриті збитки за рахунок додаткового капіталу

42

442

8

Відображено уцінку раніше дооцінених необоротних активів

423

10,11,12

9

Включена в дохід підприємства сума амортизації безкоштовно отриманих необоротних активів

424

745

Викуплені власні акції - це прості або привілейовані акції, що були продані, а потім викуплені емітентом (акціонерним товариством, що їх випустило) та не були повторно випущені ним в обіг або анульовані.

Згідно із чинним законодавством акціонерне товариство може викуповувати в акціонера акції, що належать йому, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Ці акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів провадиться без урахування придбаних акціонерним товариством власних акцій [20, 519].

Акціонерне товариство має право викупити в акціонера оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал. Вирішення питань про викуп товариством акцій власного випуску здійснюється загальними зборами акціонерного товариства, якщо ці повноваження не були передані зборами іншим органам товариства (Спостережній раді або правлінню).

Операції товариства з продажу, зворотного викупу і перепродажу його акцій безпосередньо не впливають на рівень чистого прибутку за обліковий період Будь-яка різниця між сумою сплачених та отриманих коштів при здійсненні операції зі зворотного викупу та перепродажу акцій повинна відображатися коригувальною проводкою по рахунку додатково оплаченого (внесеного) капіталу.

Таблиця 2.5. Бухгалтерські записи по обліку вилученого капіталу

№п/п

Господарські операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Відображено викуп акцій у акціонерів

45

672

2

Відображення витрат, понесених АТ при здійсненні викупу акцій

45

685

3

Здійснення розрахунків з акціонером:

31

- викуплені акції;

672

- оплата за здійснення процедури викупу акцій.

685

2.3 Організація обліку нерозподіленого прибутку

Власний капітал підприємства збільшується на суму нерозподіленого прибутку і зменшується на суму непокритих збитків. Фінансовий результат звітного періоду – чистий прибуток чи збиток відображається у Звіт про фінансові результати, а в Балансі наводиться сума нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) як прибуток (збиток), накопичений за рішенням власників на: поповнення резервного капіталу; збільшення статутного капіталу; виплату дивідендів. Розподіл прибутку здійснюється у порядку; виплати дивідендів. Розподіл прибутку здійснюється у порядок, передбаченому установчим договором чи статутом.

Залежно від результату діяльності підприємства за поточний і минулі звітні періоди сальдо на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" може бути кредитовим — нерозподілений прибуток чи дебетовим — непокритий збиток. Кожний із цих показників по-різному впливає на суму власного капіталу, зокрема: сума нерозподіленого прибутку збільшує суму власного капіталу, а сума непокритих збитків зменшує суму власного капіталу. Якщо в результаті зменшення сума власного капіталу є від'ємною, це свідчить про те, що зобов'язання перевищують активи підприємства [16, с.9].

При складанні квартальних звітів порівнюються залишки по рахунках 441 і 443, і, якщо по рахунку 441 буде кредитове сальдо, то підприємство на цю суму різниці має нерозподілений прибуток поточного року, який відображається в рядку 350 пасиву Балансу (форма № 1), а якщо сума прибутку, використаного у звітному році, перевищує суму нерозподіленого прибутку, то цю різницю відображають на рахунку 442 і відображають в балансі в рядку 350.

Розглянемо порядок відображення в обліку нерозподіленого прибутку.

Закриття рахунків фінансових результатів звітного року за видами діяльності залежить від результату діяльності за звітний період:

а) якщо фінансовий результат звітного періоду — чистий прибуток, то бухгалтерські проводки наступні:

Дебет 791 "Результат фінансової діяльності"

Кредит 441 "Прибуток нерозподілений "

Дебет 792 "Результат фінансових операцій "

Кредит 441 "Прибуток нерозподілений "

Дебет 793 "Результат від іншої звичайної діяльності"

Кредит 441 "Прибуток нерозподілений "

Дебет 794 "Результат надзвичайних подій "

Кредит 441 "Прибуток нерозподілений ".

Якщо результатом діяльності є збитки, то суми, відображені на рахунку 79 "Результат діяльності", списуються в дебет 442 "Непокриті збитки".

Чистий прибуток звітного періоду, розподілений на підставі рішення зборів акціонерів чи згідно з нормами, встановленими установчими документами, в бухгалтерському обліку відображається такими записами:

а) на формування резервного капіталу:

Дебет 443 "Прибуток, використаний у звітному році"

Кредит 43 "Резервний капітал";

б) на виплату дивідендів:

Дебет 443 "Прибуток, використаний у звітному році"

Кредит 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами ";

в) на збільшення статутного капіталу:

Дебет 443 "Прибуток, використаний у звітному році"

Кредит 40 "Статутний капітал ";

г) виправлення помилок минулих звітних періодів:

Дебет 443 "Прибуток, використаний у звітному році"

Кредит Рахунків активів чи зобов 'язань або

Дебет Рахунків активів чи зобов 'язань

Кредит 443 "Прибуток, використаний у звітному році" [5, с.51].

Таблиця 2.6. Бухгалтерські записи по обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку)

№ п/п

Господарські операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

По закінченні звітного періоду списані:

- прибуток звітного періоду;

79

44

- збитки звітного періоду

442

79

2

Списано збитки минулих років за рахунок:

- нерозподіленого прибутку;

441

442

- власного капіталу.

41,42,43

442

3

Нараховані:

- дивіденди власникам

443

671

- відсотки за облігаціями

443

672

- списано суму прибутку, використаного у звітному періоді.

441

443

4

Спрямовано нерозподілений прибуток на збільшення резервного капіталу

441

43

5

Спрямовано нерозподілений прибуток на збільшення:

- статутного капіталу;

441

40

- пайового капіталу.

441

41


 
 

Цікаве

Загрузка...