WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Стосовно даної теми можна запропонувати такі пропозиції по удосконаленню обліку витрат та виходу продукції рослинництва:

  1. Виходячи з особливостей галузевого виробництва, необхідно розробити єдині типові внутрішньо-галузеві аспекти обліку, які за потреби можливо адаптувати до конкретних умов і особливостей кожного окремого суб'єкта господарювання;

  2. З метою поглиблення обліку та підвищення його значимості необхідно створити облік за центрами відповідальності , метою якого є самоконтроль за споживанням виробничих ресурсів та, в розрізі потреби, виявлення причин відхилень від нормативів;

  3. Будь-яка ланка облікового процесу повинна мати конкретну мету та зміст, інакше суть обліку як такого буде розкрита;

  4. Удосконалити систему управління витратами не тільки на рівні підприємства, а й в підрозділах, що сприятиме створенню системи обліку та управління виробництвом відповідно до вимог ринкового середовища;

  5. Збільшити обсяг інформації про попит на продукцію, можливості збуту її за певних умов зумовлює потребу оперативному визначенні витрат виробництва та формуванні цін на сільськогосподарську продукцію, оскільки для агровиробника дуже важливим є систематичне зіставлення собівартості виробленої продукції з ціною, яка склалася на ринку;

  6. При побудові обліку необхідно поєднати методологічні й організаційні його аспекти в цілому по галузі. Виходячи з галузевих принципів важливо, щоб облік враховував специфічні особливості технології та організації конкретного виробництва;

  7. Фінансовий облік як функція управління для сільського господарства, крім загальної основи, повинен мати й галузеву, визначену на державному рівні, що передбачатиме розкриття методологічних функцій, організаційної структури, методів, інструментів і методичної бази. Тобто, в сільському господарстві фінансовий облік повинен бути спрямований не тільки на вивчення попиту і вимог ринку, а й прийняття оптимальних управлінських рішень;

  8. Сьогодні, як ніколи важливий аналіз статей за елементами, що дає можливість в кінцевому результаті знати собівартість одиниці продукції виробленої та реалізованої, таким чином повнота включення витрат є критерієм точності обчислення собівартості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-14 // Вісник податкової служби України, - №35, - 1999.

  2. Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від 22 травня 1997 р. № 283-ВР та зі змінами від 24 грудня 2002 р. № 349-4.

  3. Про охорону праці. Закон України від 8 лютого 1995 р.// Збірник "Закони України". ТІ., - с.333-367.

  4. Про екологічну експертизу. Закон України від 2 жовтня 1992 р.// Збірник "Закони України". ТІ., - с.367-370.

  5. Про аудиторську діяльність. Закон України від 14 вересня 2006 р. № 3125-12// "Баланс" № 43, с.814.

  6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" (зі змінами і доповненнями). Затверджено Наказом міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318.// Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання: Навч. посібник. – 2-ге вид. / М.Г. Михайлов, О.А. Мельник, В.М. Теслюк та ін.: за ред. М.Г. Михайлова. – К.; Вища освіта, 2002. 400с.

  7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи" // "Все для бухгалтера в торгівлі", № 29, - 127с.

  8. Інструкція № 291 – інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 99 р. № 291.

  9. Наказ міністерства аграрної політики України від 18 травня 2002 р. № 132 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МАП України від 6 грудня 2001 р. № 355) "Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств".

  10. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. – К.: ФПБАУ, 1998р.

  11. Фінансова звітність за національними П(С)БО. – К.: Лібра, 1999р.

  12. План рахунків бухгалтерського обліку та інструкція по його застосуванню. Мінфін України, 2000р.

  13. Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. – К.: "Мета", 2002. - 235с.

  14. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 628с.

  15. Білуха Н.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: КДТЕУ, 2000, - 692с.

  16. Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – Житомир: "Рута", 2000. – 672с.

  17. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: "Рута", 2005. – 756с.

  18. Бутинець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: "Рута", 2002. – 544с.

  19. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку: Підручник. – Житомир: "Рута", 2002. – 592с.

  20. Верба Н. Програмні продукти для автоматизації бухгалтерського обліку на сільськогосподарських підприємствах // Вісник аграрної науки Причорномор'я – 2005 – ВНП №4 – с.132-135.

  21. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. Практичний посібник, - К.:Лібра, 2004. – 880с.

  22. Гуцайлюк З.В. Аудит. – Тернопіль, "Економічна думка", 2002, - 189с.

  23. Давидов Г.М. Аудит. – К.: "Знання", 2001, - 363с.

  24. Дубій О. 12 уроків з 1С:Бухгалтерії. 2-ге оновлене видання. – Львів: Бак, 2002. – 232с.

  25. Жук В.М. Нові методологічні засади обліку сільськогосподарської діяльності та проблеми практичного застосування П(С)БО 30 "Біологічні активи" // Облік і фінанси АПК – 2006 - №6 – с.34-42.

  26. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 440с.

  27. Канцуров О.О. Облік сільськогосподарської діяльності відповідно до П(С)БО 30 "Біологічні активи" // Облік і фінанси АПК – 2006 - №11- с.90-91.

  28. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Навч. посібник. – К.: Каравела, 2004. – 568с.

  29. Лаврінко Л. Що змінилося в обліку сільськогосподарської продукції // Баланс-Агро – 2007 - №4- с.26-27.

  30. Малюга Н. Первинні документи та вимоги до їх складання: облік в сільському господарстві // Баланс-Агро – 2006 - №5 – с.17-18.

  31. Маренич Т.Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях: Підручник/ За ред. В.Я. Амбросова. – 2-е видання, доповнене і перероблене. – К.: ВД "Професіонал", 2005. – 896с.

  32. Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник/ За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 3-тє вид., перероблене і доповнене. – К.: Алеута, 2006. – 878с.

  33. Плаксієнко В.Я., Пісьмаченко Л.М., Рябий Є.І. Бухгалтерський облік в сільському господарстві України: Підручник/ За ред. В.Я. Плаксієнко. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 490с.

  34. Прокопенко О. Статистична звітність сільськогосподарських підприємств // Баланс-Агро – 2006 - №1-2 – с.47-48.

  35. Сук Л. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції // Бухгалтерія в сільському господарстві – 2007 - №6 – с.49-50.

  36. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: "А.С.К.", 2000, - 770с.

  37. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз. - К., 2001.-204с.

  38. Тютюник Ю.М. Фінансовий аналіз бізнесу: Навч. посібник . – Полтава: ІнтерГрафіка, 2004. – 288с.

  39. Уланчук В., Оляднічук Н. Удосконалення первинного обліку в аграрних підприємствах сьогодення // Облік і фінанси АПК – 2006 - №1 – с.120-125.

  40. Фесенко Д.М. Актуальні питання бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах: Навч. посібник. – Полтава, 2006. – 500с.


 
 

Цікаве

Загрузка...