WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Організація обліку витрат і виходу продукції рослинництва - Курсова робота

Ґрунт є приймачем пестицидів, де вони розкладаються і звідки поступово переміщуються в рослини, оточуюче середовище, або як сховище, де частина з них існують багато років після внесення. В ґрунті ці речовини поступають в результаті прямого внесення, при висіванні протравленого насіння, з атмосферними опадами, із залишками загиблих рослин і тварин, в результаті змиву з оброблених рослин дощем та при їх поливі.

Запровадження ґрунтозахисної системи землеробства вимагає ще більшої уваги до застосування добрив. Крім економічного, на перший план виходить екологічний аспект хімізації. Нагромадження залишків добрив та пестицидів у продукції, ґрунтах - результат їх застосування без врахування вищезазначених умов та недосконалістю техніки.

Мінеральні добрива, хімічні меліоранти та інші засоби хімізації залишаються головними факторами підвищення родючості ґрунтів. В умовах переходу на нові економічні методи господарювання підвищення окупності добрив приростом врожаю є однією із суттєвих умов зниження собівартості продукції рослинництва та тваринництва. У зв'язку з високою вартістю промислових добрив тепер не можна використовувати їх без врахування біологічних потреб сільськогосподарських культур і рівня забезпеченості ґрунтів поживними речовинами.

За умов виходу сільського господарства на ринкові відносини зростають ціни на мінеральні добрива, значно підвищується роль місцевих органічних добрив як засобу підвищення продуктивності рослин і досягнення бездефіцитного балансу гумусу в землеробстві. З цією метою у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" в якості органічних добрив на полі потрібно залишати нетоварну частку врожаю: солому після озимої пшениці, подрібнені стебла кукурудзи, соняшника та інші післяжнивні рештки (не допускати спалення їх бо це приводить до втрат гумусу в ґрунті). Одна тонна їх із компенсацією азотної недостатності внесенням 10 кг діючої речовини азоту по своїй дії і після дії на врожай і накопичення гумусу в ґрунті дорівнює 5 тоннам напівперепрілого гною. Це дасть можливість раціонально використовувати ґрунти господарства, але з дотриманням таких рекомендацій:

  • внесення органіки необхідно планувати таким чином, щоб кожне поле удобрювалося гноєм не рідше одного разу у 3 – 4 роки, що є дуже важливим для окультурювання;

  • визначати найбільш оптимальні дози мінеральних добрив, враховуючи забезпеченість ґрунтів поживними речовинами, а також виніс елементів живлення основною культурою та попередником;

  • головною умовою попередження накопичення залишків пестицидів у ґрунті вище гранично допустимих норм є дотримання регламентів їх внесення, кількість разів обробітку, способів та часу внесення, а також застосування бакових сумішей для підсилення дії пестицидів на шкідливі організми при менших нормах внесення, що має позитивний вплив на навколишнє середовище та якість продукції;

  • очищення ґрунту від залишків пестицидів потрібно проводити під впливом різних методів обробітку ґрунту і кліматичних факторів. Для прискорення цих процесів необхідно покращити фізико-хімічні властивості ґрунтів, в першу чергу внесенням органічних добрив достатній кількості та проведення хімічної меліорації, а також підбір культур, які більш інтенсивніше виносять і розкладають той чи інший препарат. Крім того, на ґрунтах з підвищеним вмістом пестицидів необхідно в першу чергу висівати технічні та зернові, коренебульбоплоди для кормових цілей.

При зростаючих темпах хімізації виробництва у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" слід не лише строго дотримуватися норм та строків внесення хімпродуктів, але й дбати про збереження її належних умов, виконувати всі нормативні акти щодо забезпечення охорони водних ресурсів та чистоти повітряного басейну.

Також екологічному забрудненню повітря сприяють вихлопні гази тракторів та автомобілів, а також дим котелень. Для рішення цієї проблеми у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" можна запропонувати перехід на екологічно чисті види палива, або знизити час роботи двигунів.

В господарстві недотримуються науково обґрунтованого чергування культур у польових та кормових сівозмінах.

Недотримання, порушення сівозмін зумовлює:

- безсистемне, непослідовне, випадкове використання високо впливових факторів землеробства - добрив, пестицидів та матеріально-технічних ресурсів, що різко знижує їх ефективність, економічність, екологічність;

- систематичне ускладнення фітосанітарної ситуації у посівах сільськогосподарських культур - підвищення забур'яненості, збільшення шкоди від хвороб і шкідників сільськогосподарських культур;

- неможливість виконання одного з основних завдань землеробства - забезпечення систематичного відтворення родючості ґрунту.

На території ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" проявляється водна ерозія і, періодична, вітрова ерозія. Для еродованих ґрунтів характерний укорочений гумусовий горизонт, вони містять менше поживних речовин і продуктивної вологи, мають гірші фізико-хімічні та водно-фізичні властивості. Досягти максимальної віддачі від таких земель можна лише за умови послаблення й припинення водної та вітрової ерозії. Для досягнення цього необхідно застосовувати протиерозійні заходи такі, як правильна механічна обробка ґрунту в поперек схилу, а також правильний підбір сівозміни, засаджування еродованих земель багаторічними культурами.

Особливу увагу у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" потрібно звернути на проведення протиерозійних заходів, особливо попередження і зменшення згубної дії водної ерозії. Змиті поживні речовини, залишки пестицидів, органічні і мулуваті частки є причиною забрудненості річок, ставків та підгрунтових вод. Також необхідно проводити відповідні меліоративні роботи по покращенню якості ґрунтів з підвищеним вмістом солей. А також потрібно покращити агрономію, правильно організувати сівозміни, спланувати внесення добрив.

Отже, для покращення екологічної обстановки в господарстві у ТОВ Елеватор "Чиста Криниця" необхідно звернути особливу увагу на використання добрив, на проведення меліоративних робіт та протиерозійних робіт на території земель господарства.

ВИСНОВКИ

В даній дипломній роботі було описано тему обліку витрат виробництва і виходу продукції рослинництва, на прикладі ТОВ "Елеватор "Чиста Криниця". В загалом, витрати – це використані у процесі виробництва різні речовини і сили природи на виготовлення нового продукту праці. В умовах товарного виробництва грошовий вираз суми витрат на виготовлення конкретного продукту називають собівартістю. Зміст термінів витрати і собівартість поєднується в понятті витрати виробництва.

Випуск продукції, яка буде реалізована, і одержання прибутку від цієї реалізації – головна мета виробничої діяльності підприємства. Характерною особливістю виробничих процесів є виникнення витрат на виробництво продукції.

Проводячи фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства можна зазначити , що ТОВ "Елеватор "Чиста Криниця" має позитивну динаміку ведення господарства, нормальну фінансову стійкість, підприємство є рентабельним. Проводячи фінансовий аналіз, можна сказати, що із розрахунків таблиці 2.1 видно, що у 2006 році майно збільшилося на 62,4% в порівнянні з 2004 роком. Джерела формування майна, на основі даних таблиці 2.2, також збільшились на 6,2%. Що стосується фінансових результатів, данні таблиці 2.5, можна сказати, що у 2006 році відбувається збільшення по всім пунктам. Таким чином в цілому спостерігається позитивна динаміка фінансових результатів діяльності ТОВ "Елеватор "Чиста Криниця".

Загальний облік ведеться в журнально-ордерному виді відповідно до чинного законодавства України і відповідає всім його статтям.

Стосовно обліку витрат виробництва можна зазначити, що витрати обліковуються за допомогою багатьох первинних документів. Під методом обліку витрат у широкому значенні розуміють сукупність способів відображення, групування та систематизації даних про витрати, що забезпечують досягнення визначеної мети, вирішення конкретного завдання. Розглянувши облік витрат і калькулювання як єдиний процес, зазначимо, що останній складається з двох взаємопов'язаних етапів: перший етап – облік витрат, що включає організацію аналітичного обліку витрат і розподілу витрат на виробництво продукції між об'єктами обліку; другий етап – калькулювання собівартості, що включає операції з визначення собівартості виробів та одиниць продукції. Синтетичний облік витрат та виходу продукції рослинництва ведуть на рахунку 23 "Виробництво", до якого відкривають субрахунок 231 "Рослинництво". За економічним змістом він належить до групи рахунків господарських процесів, за призначенням і структурою - до групи операційних, калькуляційних рахунків. Аналітичний облік витрат і виходу продукції рослинництва ведеться у Виробничому звіті № 10.3 с.-г. Підсумки зведеної відомості у розділі синтетичних рахунків переносять до Журнал-ордера № 10.3 с.-г.


 
 

Цікаве

Загрузка...