WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

4.4 Які рахунки та субрахунки з обліку запасів включенні до Робочого плану рахунків?

В ТОВ НВА "Перлина Поділля для обліку запасів до плану рахунків включені наступні субрахунки:

201 "Сировина й матеріали", 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби", 203 "Паливо", 204 "Тара й тарні матеріали", 205 "Будівельні матеріали", 206 "Матеріали, передані в переробку", 207 "Запасні частини",

208 "Матеріали сільськогосподарського призначення", 209 "Інші матеріали".

4.5 Методи оцінки запасів

На підприємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля" застосовують такі методи оцінки запасів:

 • Придбані (отримані) або вироблені запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю.

 • Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:

 • суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;

 • суми ввізного мита;

 • суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються підприємству;

 • транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів).

У разі, якщо на момент оприбуткування запасів неможливо достовірно визначити їх первісну вартість, такі запаси можуть оцінюватися та відображатися за справедливою вартістю з наступним коригуванням до первісної вартості.

-Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами підприємства, визнається їхня виробнича собівартість;

-Первісною вартістю запасів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат.

-Первісною вартістю запасів, одержаних підприємством безоплатно, визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат.

-Первісна вартість одиниці запасів, придбаних у результаті обміну на подібні запаси, дорівнює балансовій вартості переданих запасів.

-Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів.

4.6 Організація синтетичного і аналітичного обліку запасів

Облік виробничих запасів ведеться на рахунку 20 "Виробничі запаси".

Дані про рух і наявність виробничих запасів узагальнюється у журналі-ордері по рахунку 20 (див. додаток 17).

Аналітичний облік виробничих запасів у бухгалтерії підприємства ведуть у сальдових відомостях на підставі первиних звітів про рух матеріальних цінностей.

4.7 Кореспонденцяі по рахунку 20 "Виробничі запаси"( Таблиця 4.1)

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Куплено паливо у постачальників

203

631

2

Нараховано ПДВ

641

631

3

Перераховано кошти з поточного рахунку за придбане паливо.

631

311

4

Оприбутковано комбікорм

208

631

5

Нараховано ПДВ

641

631

6

Перераховано кошти з поточного рахунку за придбаний комбікорм.

631

311

7

Відвантажений комбікорм в обмін на зерно

361

208

8

Нараховано ПДВ

361

641

9

Відображено залік взаємних заборгованостей

631

361

10

Списано вартість палива на обкатку вантажного автомобілля

234

203

11

Списано комбікорм на годівлю ВРХ

232

208

Таблиця 4.1Кореспонденці по рахунку 20 "Виробничі запаси"

4.8 Облік поточних біологічних активів тваринництва (ПБАТ). Документальне оформлення операцій по руху ПБАТ

На ТОВ НВА "Перлина Поділля"застосовуються такі первинні документи по руху ПБАТ:

Для документального оформлення вибуття тварин та птиці в результаті забою, прирізки та падежу використовується Акт на вибуття поточних біологічних активів тваринництва(забій, прирізка та падіж) (див. додаток 18), який застосовується для обліку тварин, птиці у випадках їхнього падежу, вимушеної прирізки, а також забою тварин всіх облікових груп (молодняк тварин, тварини на відгодівлі, птиця, тварини основного стада). Вибракування тварин із основного стада для постановки на відгодівлю й реалізації, без забою на підприємстві оформлюється Актом на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).У випадку падежу або загибелі тварин і птиці з вини окремих працівників вартість цих тварин і птиці відноситься на винного працівника із дооцінкою до ринкової ціни й стягується з нього у встановленому порядку.

Переведення тварин із групи в групу оформляється Актом на переведення тварин з групи в групу в межах поточних біологічних активів. Застосовується у всіх випадках оформлення переводу тварин (телят, поросят, ягнят, лошат, птиці, кролів, звірів тощо) з однієї статево-вікової групи в іншу, включаючи і переведення тварин в основне стадо. При одержанні приплоду (телят, поросят, ягнят, лошат, курчат, гусенят, каченят) потрібно дотримуватися встановленого порядку його документального оформлення та оцінки для цілей оприбуткування і визначення матеріально відповідальних осіб за подальше зберігання поголів'я тварин і птиці. Цей акт (див. додаток19)застосовується для оформлення отриманого на фермі приплоду тварин: телят, поросят, ягнят, лошат та ін.

4.9 Організація первинного обліку руху ПБАТ на фермі

Для обліку тварин на фермі застосовують Звіт руху тварин і птиці (див. додаток 20)яка призначена для щоденного обліку руху тварин на фермі.

Звіт застосовується для узагальнення даних, що відображають наявність і рух тварин і птиці на фермі за звітний період.

Звіт складають щомісяця на фермі завфермою чи зоотехнік у двох примірниках. У звіті вказують за кожною обліковою групою наявність тварин і живу масу на початок місяця, руху за місяць і залишок на кінець місяця. В кінці місяця один примірник звіту разом документами з руху тварин передають у бухгалтерію для перевірки даних і відображення їх у регістрах обліку з руху тварин, другий примірник залишають на фермі.

  1. Порядок оцінки ПБАТ

На підприємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля" застосовуються такі методи оцінки ПБАТ:

 • ПБАТ придбані за плату оприбутковуються за первісною вартістю яка складається з витрат фактично понесених підприємством для одержання активі, зокрема ціни придбання суми мита на транспортування і інші витрати пов'язані з придбанням ПБАТ.

 • Первісна вартість одержаних ПБАТ є їх справедлива вартість з урахуванням витрат повязаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні до використання із запланованою ціллю.

 • Первісна вартість ПБАТ, що одержані як внесок до статутного капіталу визначається погоджена засновниками підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат повязаних з доведенням їх до стану в якому вони придатні для використання в запланованих цілей.

 • Первісна вартість ПБАТ отриманого в обмін на подібний ПБА є справедлива вартість переданого біологічного актива. Подібним вважається ПБАТ одного виду і функціонального призначення.

 • Первісною вартістю ПБАТ придбаного в обмін на неподібний біологічний актив є справедлива вартість переданого біологічного актива збільшена або зменшена на суму грошових коштів чи їх еквівалентів, що належать до сплати(отримання за обміною операцією).

4.11 Організація синтетичного та аналітичного обліку ПБАТ

Для обліку ПБАТ призначений рахунок 21 "Тварини на вирощувані та відгодівлі" на якому ведеться облік і узагальнення інформації про наявність та рух ПБАТ зокрема тварин, що є на вирощувані та відгодівлі, птиці, звірів, кролів, сімї бджіл, а також вибракуваної з основного стада, і реалізованої без поставки на відгодівлю. Аналітичний облік ведуть в розрізі матеріально відповідальних осіб, за такими виробничими і віковими групами:

 • ВРХ-телички на відгодівлі, бички на випоювані, телиці для ремонту стада, корови-первістки для реалізації.

 • Свині-свинки на дорощувані, кабанчики на дорощувані, ремонтні свинки і кабанчики.

 • Вівці-ярки поточного року народження, баранчики поточного року народження.

 • Коні-молодняк робочих коней, молодняк племміних коней.

 • Тварини на вирощувані та відгодівлі: ВРХ, свині, вівці, кози.

 • Птиця-молодняк і доросле стадо.


 
 

Цікаве

Загрузка...