WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться по кожному об'єкту.Обов'язковою ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної форми по відношенню до будь-якого об'єкту, що приймається на облік.

Зарахування нематеріального активу на баланс здійснюється на підставі акту про його отримання, після оформлення картки обліку нематеріального активу.

Для документування операцій з обліку нематеріальних активів використовують типові форми документів для обліку основних засобів, до яких додаються документи, що описують сам об'єкт або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті або інші майнові права підприємства.

3.9 Методика нарахування амортизації нематеріальних активів

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання, який установлює підприємство під час визнання цього об'єкта активом але не більш як 20 років.

Амортизація нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Розрахунок амортизації із застосуванням відповідних методів нарахування здійснюється згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби".

Під час розрахунку амортизованої вартості ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім таких випадків:

- якщо існує безвідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;

- якщо ліквідаційну вартість можна визначити на підставі інформації існуючого активного ринку й очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку його корисного використання цього об'єкта.

Нарахування амортизації починають з місяця, наступного за тим, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняють з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

Амортизацію нематеріального активу нараховують, виходячи з нового методу нарахування і нового строку використання, починаючи з місяця, наступного за місяцем змін.

3.10 Кореспонденція по рахунку 12 "Нематеріальні активи"(Таблиця 3.2).

Таблиця 3.2

Кореспонденці по рахунку 12 "Нематеріальні активи"

Зміст операції

Дебет

Кредит

1

Придбані нематеріальні активи

154

631

2

Нараховано ПДВ

641

631

3

Оплачено придбане програмне забазпечення

631

311

4

Видано підзвітній особі гроші на придбання програмного забезпечення

372

301

5

Підписано акт виконаних робіт за послугами стороніх організацій, безпосередньо пов'язаними з доведенням НА до стану якому вони придатні до використання

685

311

6

Включено до складу витрати на придбання НА

154

685

7

Ведено в експлуатацію НА

12

154

8

Списано нарахований знос НА, що ліквідується

133

12

9

Відкореговано суму податкового кредиту, що припадає на недоамортизовану частину об'єкта НА

641

12

10

Списано до складу витрат залишкову вартість НА, що ліквідується

976

12

    1. Облік довгострокових біологічних активів тваринництва

Для обліку довгострокових біологічних активів тваринництва на підприємстві ТОВ НВА Перлина Поділля передбачено субрахунках

107 "Робоча та продуктивна худоба ".

За дебетом рахунка 107 "Робоча та продуктивна худоба" відображається надходження довгострокових біологічних активів в кореспонденції з кредитом рахунків 155 "Формування основного стада" - на вартість зарахованої худоби до складу довгострокових біологічних активів, 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" - на вартість безоплатно отриманих довгострокових біологічних активів.

За кредитом рахунка 107 Робоча та продуктивна худоба відображають їх вибуття в кореспонденції рахунків 21 "Тварини на вирощувані та відгодівлі", 90 "Собівартість реалізації" - на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за справедливою вартістю, 972 "Собівартість реалізації необоротних активів" - на собівартість реалізованих довгострокових біологічних активів, які оцінені за первісною вартістю, 976 "Списання необоротних активів" - на суму залишкової вартості списаних активів, 131 "Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів" - на суму зносу по ліквідованих довгострокових активах.

3.12 Методи оцінки ДБА

На підриємстві ТОВ НВА "Перлина Поділля" довгострокові біологічні активи тваринництва оцінюються за такими методами:

  • Придбаний (одержаний) біологічний актив зараховується на баланс підприємства за первісною вартістю;

  • Первісна вартість безоплатно одержаних біологічних активів дорівнює їх справедливій вартості з урахуванням витрат, безпосередньо пов'язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

  • Довгострокові біологічні активи, справедливу вартість яких на дату балансу достовірно визначити неможливо, визнаються та відображаються за первісною вартістю з урахуванням суми їх зносу і втрат від зменшення корисності. Така оцінка застосовується до періоду, у якому стає можливим визначити справедливу вартість довгострокових біологічних активів.

Оцінка та амортизація таких довгострокових біологічних активів здійснюється відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" та 28 "Зменшення корисності активів".

3.13 Первинний, аналітичний та синтетичний облік ДБА

Первинними документами на приймання довгострокових біологічних активів твариництва є Акт приймання довгострокових біологічних активів тваринництва (формування основного стада).

Списання довгострокових біологічних активів здійснюється на підставі первиного документа: Акт списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).

Для організації аналітичного обліку довгострокових біологічних активів та формування інформації для складання приміток до фінансової звітності ведуть відомість аналітичного обліку довгострокових біологічних активів.

Синтетичний облік довгострокових біологічних активів по рахунку "107" ведуть в журналі-ордері по рахунку "107"(див. додаток 13). Записи по кредиту рахунку "107" здійснюють на підставі первинних документів: Акт на списання довгострокових біологічних активів тваринництва (вибраковка тварин).

  1. Облік запасів

4.1 Організація складського господарства та первинного обліку на складі (коморі)

Складське господарство в ТОВ НВА "Перлина Поділля " організоване в центральних складах.

Матеріали на складах розмішують по секціях, а в них — за окремими групами на стелажах, полицях та ін. У зерносховищах секції відокремлені герметичною перегородкою, що виключає можливість змішування продукції різних видів, сортів і репродукцій.

Нафтопродукти, включаючи відпрацьовані, зберігають на спеціально обладнаних нафтоскладах чи стаціонарних пунктах заправки машин, мінеральні добрива — на складах відповідно до встановлених правил.

Облік продукції й матеріалів на складах (у коморах) здійснює матеріально відповідальна особа за сортами згідно з правилами їх зберігання.

У Книзі складського обліку (див. додаток 14) відкривають окремі сторінки на сільськогосподарську продукцію.

Записи в Книзі складського обліку завідувач складу робить щодня окремо по кожному разовому документу (об'єднувати дані кількох документів в один запис не дозволяється) і після кожного запису виводять залишок. Дані відомостей витрачання кормів, лімітно-забірних карт та інших нагромаджувальних документів, завідувач складу заносить у Книгу в міру їх закриття, але не пізніше першого числа наступного за звітним місяця.

4.2 Звітність матеріально-відповідальних осіб

Звіти про рух товарно-матеріальних ціностях на підприємстві не ведуться, первинні документи про рух матеріальних ціностей МВО подають до бухгалерії де бухгалтер запасів заносить дані до комп'ютера.

4.3 Документальне оформлення операцій по руху запасів (надходження, відпуск, вибуття, списання)

Надходження, обмін, приймання та оприбуткування запасів, які надійшли від постачальників або від переробників з переробки на стороні, а також запаси які надійшли безоплатно документально оформлюють товарно-транспортними накладними (див. додаток 15).Для оформлення вибуття запасів, відпуск у виробництво яких здійснюється на основі встановлених лімітів, застосовуються лімітно-забірні картки (див. додаток 16). Вибуття запасів для реалізації також оформлюється товарно-транспортною накладною , яку виписує уповноважена особа на основі господарського договору


 
 

Цікаве

Загрузка...