WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Організація облікового процесу на підприємстві - Курсова робота

Бухгалтерський облік в органах ДКУ – це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення зберігання та обміну інформації про операції в органах та передачі її зовнішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

Активи і зобов'язання мають бути відображені таким чином, щоб не переносити наявні фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу бюджету, на наступні звітні періоди. Активи і зобов'язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення.

Підставою для бухгалтерського обліку операцій по виконанню бюджетів в управлінні Державного казначейства є первинні документи, які мають бути складені під час здійснення операцій, а якщо це неможливо – безпосередньо після її закінчення.

Списання коштів з рахунку клієнта за розпорядженням його власника здійснюється за дорученням клієнта протягом 10-ти календарних днів з дня його виписки, день заповнення не враховується.

Розрахункові документи, на підставі яких в управлінні ДКУ здійснюється перерахування коштів з одних рахунків на інші, повинні мати дату проведення та підписи посадових осіб управління ДКУ, які оформили та перевірили документ; документи, що підлягають додатковому контролю – підпис виконавця, на якого покладено обов'язок здійснювати первинний контроль операцій.

Загалом бухгалтерський облік повинен забезпечувати виконання таких основних функцій:

- запис інформації про операції по виконанню бюджетів, що здійснюються органами ДКУ та можливість відображення їх в агрегованому вигляді у звітності з метою аналізу та управління;

- відображення детальної інформації про контрагентів кожної операції та параметрів самих операцій для складання внутрішніх звітів з метою аналізу та контролю.

План рахунків розроблено для забезпечення потреб бухгалтерського обліку операцій по виконанню державного та місцевого бюджетів за касовим методом та складання фінансової звітності. План рахунків дає змогу здійснювати детальний і повний облік операцій, пов'язаних з виконанням бюджетів.

4.4 Складання фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету

Фінансова звітність – це система взаємопов'язаних узагальнювальних показників, що відображають фінансовий стан бюджету та результати його виконання за звітний період. Метою її складання є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан виконання бюджетів користувачам для прийняття економічних рішень.

Основними формами фінансової звітності є: баланс, звіт про виконання бюджету, звіт про рух грошових коштів і примітки до звітів.

Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік.

Звітність про виконання Державного бюджету України є оперативною, місячною, квартальною та річною. Місячна і квартальна звітність є проміжною і складається наростаючим підсумком з початку звітного року. Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку і має включати інформацію, яка є суттєвою та своєчасною для користувачів.

Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи державного бюджету визнаються зарахованими в дохід державного та місцевих бюджетів з моменту зарахування їх на єдиний казначейський рахунок державного бюджету.

ІІІ РАЙОННИЙ ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

1.Ознайомлення з організацією роботи фінансового органу, його структурою, функціональними обов'язками працівників та положенням про районне фінансове управління

1.1 Положення про фінансове управління

Фінансове управління є самостійним структурним підрозділом Міністерства фінансів України, діяльність якого спрямовується і координується заступником Міністра згідно з розподілом функціональних повноважень, яке забезпечує здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів, фінансове забезпечення діяльності і організацію бухгалтерського обліку та звітності в Міністерстві та установах і організаціях, що входять до сфери управління Міністерства. До складу Управління входять:

- фінансово-економічний відділ;

- відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Основними завданнями Управління є:

- Здійснення повноважень головного розпорядника бюджетних коштів та фінансове забезпечення діяльності Міністерства та установ і організацій, що входять до сфери управління Міністерства;

- Забезпечення контролю за ефективним і цільовим використанням коштів державного бюджету, передбачених на утримання установ і організацій, що входять до сфери управління Міністерства.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

- Складає та подає на затвердження керівництву Міністерства кошторис, план асигнувань із загального фонду державного бюджету та штатний розпис центрального апарату Міністерства, вносить до них зміни і доповнення;

- Готує і подає керівництву пропозиції щодо розподілу річних обсягів бюджетних асигнувань між розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня;

- Бере участь у підготовці проектів положень (статутів) установ і організацій, які входять до сфери управління Міністерства;

- Забезпечує бухгалтерський облік та звітність в центральному апараті Міністерства та установах і організаціях, які входять до сфери його управління;

- Складає, узагальнює та подає у визначені терміни зведену фінансову та статистичну звітність;

- Вивчає та аналізує звіти, інші матеріали підрозділів служби з питань, що належать до компетенції відділу;

Фінансове управління має право:

- Брати участь у проведенні перевірок та здійсненні контролю ефективності використання бюджетних коштів, передбачених на утримання центрального апарату Міністерства та установ і організацій, які входять до сфери управління Міністерства;

- Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Міністерства, установ і організацій, що входять до сфери управління Міністерства, інформацію, яка необхідна для виконання покладених на Управління завдань;

Фінансове управління очолює начальник Управління, який призначається на посаду та звільнюється з посади в установленому порядку, виконуючи такі функції:

- Здійснює керівництво Управлінням і організовує його роботу;

- Розподіляє обов'язки між заступниками начальника

Управління, погоджує Положення про Управління, посадові інструкції

працівників Управління;

- Подає керівництву Міністерства пропозиції щодо

заохочення та притягнення до відповідальності працівників

Управління;

- Подає керівництву Міністерства пропозиції про призначення, звільнення та переміщення працівників Управління;

2. Бюджетний відділ

2.1 Порядок, строки складання та затвердження місцевого бюджету

Складання проекту бюджету є найважливішою і найскладнішою частиною бюджетного планування. Вихідним документом складання проекту бюджету слугує постанова Верховної Ради України про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний рік.

Порядок складання та розгляду бюджету визначається Бюджетним кодексом України. Згідно з ним Кабінет Міністрів України щорічно своєю постановою встановлює порядок і строки виконання робіт зі складання і розгляду бюджету кожним учасником процесу. Міністерство фінансів України здійснює організаційну, методичну роботу зі складання проекту бюджету.

Безпосередня робота зі складання проекту Державного бюджету на плановий рік розпочинається після затвердження Плану заходів Міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету України на плановий рік. Він передбачає три послідовні етапи їх виконання, тривалість яких щорічно уточнюється.

Перший етап включає визначення основних напрямів бюджетної політики та підготовку попередніх показників проекту бюджету на плановий рік.

Другий етап включає підготовку пропозицій до проекту Державного бюджету на наступний рік для схвалення Кабінетом Міністрів України.

Третій етап полягає в підготовці проекту Державного бюджету на наступний рік для подання до Верховної Ради України.

Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 1 грудня року, що передує плановому. Про введення в дію Закону про Державний бюджет Верховна Рада приймає постанову, проект якої готується Урядом і розповсюджується серед депутатів разом з матеріалами до другого читання. Президент України підписує Закон України про Державний бюджет України на відповідний рік, після чого він оприлюднюється в пресі та інших засобах масової інформації.

2.2 Порядок складання кошторису

Єдиний кошторис доходів і видатків бюджетної установи, організації є основним документом, який визначає загальний обсяг, цільове надходження і поквартальний розподіл коштів установи і складається за формою згідно Положення про порядок складання кошторису доходів і видатків.

Єдиний кошторис доходів і видатків складається усіма установами на календарний рік і затверджується керівниками вищестоящих організацій. Одночасно з кошторисом на затвердження вищестоящою організацією подається штатний розпис установи, включаючи її структурні підрозділи, що працюють на умовах госпрозрахунку чи надають окремі платні послуги. Кошторис і штатний розпис затверджуються в двох примірниках, один з яких повертається установі, а другий залишається у вищестоящій організації.


 
 

Цікаве

Загрузка...