WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку у ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" несе його головний бухгалтер. Підприємство із дня свого заснування веде журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку, при цьому воно може самостійно пристосовувати застосовувані регістри бухгалтерського обліку до специфіки своєї діяльності при дотриманні загальних методологічних принципів, установлених Положенням про бухгалтерський облік і звітність на Україні. Для нарахування заробітної плати підприємство застосовує книгу нарахування заробітної плати, у якій інформація подається в розрізі працівників. Ведеться Книга продажу, Книга доходів та витрат, Касова книга та Головна книга.

Підставою для бухгалтерського обліку на ТзОВ є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарської операції.

Підприємство має створену інвентаризаційну комісію згідно із ст. 10 Закону України №996-XIV від 19.07.1999 р.

ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" має свою облікову політику, принципи якої наводяться у наказі про організацію бухгалтерського обліку й облікову політику підприємства. В наказі про облікову політику викладено такі основні аспекти, щодо обліку грошових коштів:

  • дані регістрів обліку майна підприємства, інших облікових регістрів і додаткових довідок відображають в Головній книзі підприємства, що є підставою для складання фінансової звітності;

  • перед складанням річної фінансової звітності проводиться інвентаризація активів та зобов'язань підприємства станом на 1 грудня поточного року. Крім того, проведення інвентаризації у разі зміни матеріально відповідальної особи та при встановленні фактів розкрадань. Для проведення інвентаризації створюють постійно діючу комісію;

  • для перерахунку доходів, витрат і руху грошових коштів середньозважений валютний курс не застосовується;

  • установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним бухгалтером та директором підприємства, згідно п.п. 5.2. "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні". До розрахунку приймається строк здавання підприємством готівкової виручки (готівки) для її зарахування на рахунки в банках, визначений відповідним договором банківського рахунку. Установлений ліміт каси затверджується внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства.

Даний наказ є основою для ведення бухгалтерського обліку на ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" і основним його призначенням є:

1) упорядкування облікового процесу на підприємстві;

2) методологічне та методичне забезпечення відображення майна підприємства, господарських операцій та результатів його діяльності;

3) надання бухгалтерському обліку планомірності та цілеспрямованості;

4) забезпечення ефективного обліку.

2.2 Перелік первинних документів з обліку грошових коштів

Під час проведення аудиту грошових коштів вивчається достовірність первинних документів, порядок, своєчасність і послідовність їх заповнення, зіставленість. Склад первинних касових документів, з одного боку, дуже вузький – це прибуткові і видаткові касові ордери, Касова книга. З іншого боку, касові операції пов'язані практично з усіма іншими розділами обліку, наприклад, реалізацією, розрахунками з підзвітними особами, з постачальниками та інше і, отже, при перевірці необхідно зіставити касові документи з іншими.

Основними документами, які використовуватимуться при перевірці грошових коштів ТзОВ "Цегельний завод "Промінь", є: Касова книга; звіти касира; прибуткові касові ордери; видаткові касові ордери; журнал (книга) реєстрації прибуткових касових ордерів; журнал (книга) реєстрації видаткових касових ордерів; журнал (книга) реєстрації виданих доручень; журнал (книга) реєстрації депонентів; журнал (книга) реєстрації платіжних (розрахунково-платіжних) відомостей; виправдувальні документи до касових документів; авансові звіти.

Для перевірки надходження грошей в касу і видача їх із каси ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" доцільно перевірити оформлення прибуткових і видаткових касових ордерів (ф. №КО-І і ф. КО-2), які виписуються і реєструються бухгалтером. При перевірці даних документів слід звернути увагу на їх нумерацію, що має здійснюватись по порядку, починаючи з 1 січня і до кінця року, чи до передачі в касу прибуткові і видаткові касові ордери реєструються бухгалтером у журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів. Видаткові касові ордери, виписані на підставі платіжних відомостей на оплату праці та інших подібних до неї платежів, реєструються після видачі грошових коштів із каси. Видача готівки із каси проводиться на підставі належно оформленого Журналу реєстрації прибуткових та видаткових касових документів. Журнал реєстрації побудовано таким чином, що за його даними здійснюється контроль за цільовим призначенням готівки, отриманої і витраченої установою або організацією. Під час отримання прибуткових касових ордерів або видаткових документів касир зобов'язаний перевірити: наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі – дозволяючого надпису керівника або осіб, які ним уповноважені; правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів; наявність перелічених у документах додатків.

Всі надходження і використання готівкових грошових коштів ТзОВ "Цегельний завод "Промінь", відображаються в Касовій книзі. Підприємство може мати лише одну Касову книгу. Касова книга повинна бути пронумерованою, прошнурованою та скріплена печаткою установи або організації. Кількість аркушів у Касовій книзі підтверджується підписами керівника і головного бухгалтера. Записи у Касовій книзі здійснюються у двох примірниках (через копіювальний папір) чорнилом темного кольору, кульковою або чорнильною ручкою. Перші примірники залишаються в Касовій книзі. Другі примірники повинні бути відривними і є звітами каси. Перші та другі примірники мають однакові номери. Виправлення в Касовій книзі не допускаються, але якщо вони зроблені, то потрібно їх засвідчити підписами касира, а також головного бухгалтера або особи, що його заміщує. Записи в Касовій книзі здійснюються касиром відразу після отримання або видачі грошей за кожним касовим ордером. У кінці кожного робочого дня касир підсумовує операції за день, виводить залишок готівки в касі на наступне число і передає до бухгалтерії як звіт касира другий відривний аркуш Касової книги (копію записів у касовій книзі за день) з прибутковими касовими ордерами й видатковими документами під підпис у Касовій книзі.

Звіт касира – це документ, який передається касиром до бухгалтерії і являє собою відривний листок Касової книги з доданими до нього прибутковими і видатковими касовими документами. Після одержання звіту касира в бухгалтерії виконують перевірку всіх записів, зіставляють їх з Журналом реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, первинних документів. Перевіряється також правильність заповнення всіх реквізитів первинних документів, їх сум та підсумків, своєчасність їх занесення до звіту касира, здачі надлишку готівки в банк. Бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів, їх обґрунтування, виконання записів у Касовій книзі і виведеного залишку на кінець дня і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків.

Підставою для оприбуткування коштів, одержаних з банку, є грошовий чек, на основі якого також виписується прибутковий касовий ордер.

Здавання готівки в банк оформлюється "обявою на внесок готівкою". Цей документ складається з трьох частин: обяви, що є підставою для зарахування внесених коштів на рахунок; квитанції, яка підтверджує внесення працівником підприємства коштів на рахунок; ордера, який додається до виписки банку як підстава зарахування коштів на рахунок.

Виплати грошових коштів на ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" здійснюються як за рахунок грошових коштів, отриманих з банку, так і з отриманої готівкової виручки.

Отримання готівки з банку оформляється грошовим чеком. Бланки чеків, зброшуровані в чекові книжки (по 25 або 50 чеків) підприємство купує за поданою заявою в установі банку (Ощадбанк). Чек заповнюється бухгалтером підприємства, завіряється підписами осіб, підписи яких є на картці із зразками підписів в установі банку, та печаткою підприємства. У чеку вказується, для яких потреб і в яких сумах буде отримана готівка в банку та загальна сума її отримання. Разом з чеком заповнюється корінець до нього. Заповнений чек дається касиру чи працівнику бухгалтерії, що виконує його функції для отримання готівки. Отримана в банку готівка оприбутковується на підставі прибуткового касового ордера. Повнота і своєчасність оприбуткування готівки в касу перевіряється головним бухгалтером, про що робиться відмітка у корінці грошового чека. Жодні виправлення в чеку, навіть обумовлені, не допускаються.


 
 

Цікаве

Загрузка...