WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Організація і методика аудиту грошових коштів - Курсова робота

Виходячи із мети аудиту, слід сформувати такі завдання:

1) оцінити стан аналітичного та синтетичного обліку готівкових операцій, які здійснювало підприємство за період, що перевіряється;

2) виконати перевірку своєчасності та правильності відображення в обліку готівкових операцій;

3) здійснити перевірку додержання підприємством вимог нормативних документів, які регламентують порядок ведення готівкових операцій.

Об'єкти аудиту операцій з руху грошових коштів в касі можна згрупувати так (табл. 1.1.):

Таблиця 1.1 Об'єкти аудиту операцій з руху грошових коштів

Найменування

рахунку

Найменування

субрахунку

30 "Каса"

31 "Рахунки в банку"

33 "Інші кошти"

Грошові кошти та їх еквіваленти:

В національній валюті

301

311, 313

331, 333

В іноземній валюті

302

312, 314

332, 334

Джерелом інформації для аудиту грошових коштів у касі та на рахунку в банку є:

– Первинні документи з обліку грошових коштів: прибутковий касовий ордер, видатковий касовий ордер, грошовий чек, розрахунковий чек, заявка на внесок готівки, платіжна відомість, розрахунково-платіжна відомість, платіжне доручення, виписка по банківських платіжних картках, виписка банку з поточного рахунку.

– Регістри аналітичного обліку касових операцій: журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів, Касова книга.

– Регістри синтетичного обліку касових операцій: журнал №1 "Обліку грошових коштів та грошових документів", відомість №1.1 "Обліку за дебетовими оборотами рахунку 30 "Каса", відомість №1.2 "Обліку за дебетовими оборотами рахунку 31 "Рахунок в банку", Головна книга.

– Акти та довідки за результатами попередніх ревізій, аудиторські висновки за попередні періоди та інша документація, що узагальнює результати контролю.

– Фінансова звітність (форми №1, 3, 5) [20, с. 537–541].

1.2 Нормативно-правове регулювання грошових коштів

Аудитор у своїй роботі постійно працює з різними нормативно-правовими документами. Сукупність нормативних актів складає нормативну базу аудитора. Вона поділяється на зовнішню і внутрішню.

Зовнішня нормативна база представлена у вигляді відповідних законів, постанов, наказів, інструкцій, положень, методичних матеріалів з обліку і звітності, матеріалів з оподаткування, національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку та національних нормативів аудиту. Вони потрібні аудитору, щоб виявити законність та достовірне відображення господарських операцій, відповідність ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності, проведення аналізу та складання звіту і висновку.

Внутрішня нормативна база – облікова політика суб'єкта, різні методичні, інструкційні, розпорядчі документи з організації фінансово-господарської діяльності на конкретному підприємстві (накази, розпорядження, посадові інструкції тощо). Вони підлягають аналізу та зіставленню з чинною методологією.

З метою правильного використання нормативно-правових актів при проведені аудиту аудитори повинні чітко розуміти компетенцію та положення органу, який видав відповідний нормативно-правовий документ, що стосується операцій з грошовими коштами, то основним нормативним документом, що регулює касові операції є Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджений Постановою Правління Національного Банку України від 15.12.2004 року №637 [6].

Крім цього Положення існують ще декілька документів, які регулюють операції з грошовими коштами в касі підприємства та на поточному рахунку, відкритому підприємством в установі банку. До них належать:

1. Інструкція про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України, затверджена постановою Правління Національного Банку України від 19.02.2001 року №69, яка визначає правила організації роботи із грошовими коштами, їх обігом [8].

2. Наказ Міністерства статистики України "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій" від 15.02.1996 р. №51. Згідно, цього наказу визначаються типові форми первинних документів для обліку грошових коштів підприємств, їх правила заповнення та зберігання [3].

3. Указ Президента України "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулюванню обігу готівки" від 12.06.1995 р. №436/95 із змінами і доповненнями, вказує порушення, які тягнуть за собою застосування штрафної санкції у розмірі двократного розміру виявленої понадлімітної готівки [4].

4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування електронно-контрольних касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" від 01.06.2000 р. №1776 говориться, що підприємства, установи та організації всіх форм власності, а також фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки (розрахункові операції) зі споживачами в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг за готівку, зобов'язані здійснювати такі розрахунки через належним чином зареєстровані реєстратори розрахункових операцій. А також йде мова про порядок та правила застосування реєстраторів розрахункових операцій [2].

5. Права, обов'язки і завдання, які покладаються на членів інвентаризаційної комісії та загальні принципи інвентаризації визначені в Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних активів, грошових коштів, документів та розрахунків [7].

Аудиторська діяльність зокрема регламентується Законом України "Про аудиторську діяльність". Цей закон визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні і спрямований на створення системи незалежного фінансового контролю, з метою захисту інтересів власника [1].

Аналіз нормативно-правових актів з організації бухгалтерського обліку грошових коштів в Україні, дозволяє зробити висновок, що на сьогодні нормативно-законодавча база щодо готівкового обігу, готівкових та безготівкових розрахунків в основному відповідає потребам підприємства.

1.3 Характеристика фінансово-господарської діяльності ТзОВ "Цегельний завод "Промінь"

У 1936 році в місті Мостиська було побудовано цегельний завод, для виробництва цегельних виробів, з невеликою чисельністю працівників. В експлуатацію було запущено один цех, вони були розраховані на виробництво 12 тис. шт. цегли в добу. Робота на заводі була організована сезонно. На початку своєї діяльності процес виробництва був в основному ручний, асортимент продукції, що випускається, спочатку був невеликий.

У 80-х роках на заводі відбулася модернізація і технічне переозброєння, що спричинило збільшення випуску продукції до 50 тис. шт. у добу. Це відбулося в зв'язку із запуском, ще двох цехів для виробництва та установкою автоматизованих двох печей, глиномішалки, стрічкового преса, ріжучого півавтомата та конвеєра, дозволило розширити асортимент продукції, що випускається, так було освоєне виробництво нових сортів цегли та полегшити процес виробництва, набагато знизити витрати, зв'язані з виробництвом продукції, а отже, зробити підприємство більш конкурентоспроможним на ринку виробництва будівельних матеріалів.

29 січня 2004 року завод перейшов з державної власності в приватну, тобто ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" є правонаступником державного підприємства Цегельний завод "Промінь". ТзОВ є юридичною особою з моменту його державної реєстрації, також підприємство є комерційною організацією, основною метою діяльності якої є отримання прибутку.

Основним предметом діяльності ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" є:

  • виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини;

  • виробництво формованої і обпаленої глиняної цегли та стінових блоків;

  • оптова торгівля будівельними матеріалами.

Підприємство сезонної дії. Територія заводу 11,5 га в тому числі площа кар'єру (гірничий відвід) – 4,6 га. Потужність заводу становить: формовка – 6,0 млн. шт., сушка – 5,8 млн. шт., випал – 5,7 млн. шт.

Асортимент продукції підприємства здебільшого складають стінові будівельні матеріали, тобто цегла та стінові блоки, які використовуються в конструкціях згідно з діючими нормами проектування кам'яних і аркокам'яних конструкціях і мають різне технологічне призначення. Це, насамперед, цегли марок М-75, М-100, М-125, або цегла керамічна, рядова, повнотіла.

Через економічну кризу значна частина галузевих конкурентів підприємства скоротили обсяги виробництва в сфері будівельних матеріалів. Негнучкість виробничої структури цих підприємств призвела до великих накладних витрати при виробництві аналогічної продукції. У теперішній час серед основних конкурентів ТзОВ "Цегельний завод "Промінь" в межах Західної ділянки гірничих відводів Львівської області є такі підприємства:


 
 

Цікаве

Загрузка...