WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація і методика аудиту - Курсова робота

Організація і методика аудиту - Курсова робота

Розв'язок

У прибутковому ордері № 3 від 11.01 повинна бути зазначена ціна помпи на суму 230 грн.

Повинна бути зроблена така кореспонденція рахунків:

Д-т 112 К-т 631 230 грн.

Д-т 641 К-т 631 46 грн.

Згідно наведених в умові задачі даних помпу К 65/10 необхідно обліковувати на рах. 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи".

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ

1. Предмет та об'єкти фінансової звітності

Предметом аудиту фінансової звітності є встановлення відображення у звітності в усіх суттєвих аспектах реального фінансового стану підприємства, взаємозв'язку та несуперечності показників окремих форм звітності, відповідності фінансової звітності вимогам Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та П(С)БО; розкриття у звітності підприємства усіх суттєвих аспектів облікової політики.

Об'єктами вивчення є квартальна та (або) річна бухгалтерська звітність, склад та форми якої затверджені чинним законодавством у періоді, який перевіряється, Головна книга, регістри бухгалтерського обліку.

Стан бухгалтерського обліку та звітності характеризується наступними показниками:

 1. Форма ведення бухгалтерського обліку.

 2. Відповідність бухгалтерського обліку до вимог Порядку подання фінансової звітності, відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та нормативних документів Міністерства фінансів України щодо організації бухгалтерського обліку в Україні та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

 3. Висновок про проведення річної інвентаризації відповідно до вимог Інструкції з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків, та відображення її результатів.

 4. Своєчасність складання бухгалтерської звітності.

До форм річної бухгалтерської звітності належать: форма № 1 "Баланс" (порядок складання регулюється П(С)БО 2), форма № 2 "Звіт про фінансові результати" (П(С)БО 3), форма № 3 "Звіт про рух грошових коштів" (П(С)БО 4), форма № 4 "Звіт про власний капітал" (П(С)БО 5), форма № 5 Примітки до річної фінансової звітності.

При перевірці звітності слід звернути увагу на заповнення адресної частини форм: повна назва підприємства і вид діяльності відповідно до Статуту (для правильного розподілу доходів по основній та іншій діяльності).

Слід також перевірити правильність заповнення форм звітності, проаналізувавши ділянки з високим аудиторським ризиком, перевірити взаємоув'язку показників по різних формах звітності.

Перевіряючи звітність з точки зору якості її складання слід акцентувати увагу на таких властивостях, як: доречність, значимість, достовірність даних (останнє поняття включає вимоги правдивості, пріоритету змісту над формою, об'єктивності, обережності, доступності для перевірки і порівнянності).

Аудитор повинен звернути увагу на наявність на звітності підпису керівника і головного бухгалтера підприємства та строки її здачі.

При вивченні квартальної і річної звітності слід перевірити дотримання порядку її складання наростаючим підсумком.

Аудиторська фірма при проведенні первинного аудиту повинна отримати достатній обсяг аудиторських підтверджень, щоб впевнитися у наступному:

 • початкові і порівняльні показники фінансової звітності, яка перевіряється, не містять суттєвих викривлень;

 • кінцеві і порівняльні показники фінансової звітності попереднього звітного періоду відповідним чином перенесені на початок звітного періоду, що перевіряється;

 • результати початкових і порівняльних показників фінансової звітності відповідним чином розкриті в поясненнях до фінансової звітності, яка перевіряється;

 • облікова політика економічного суб'єкта, який перевіряється, застосовується на постійній основі тощо.

При цьому аудиторська фірма зобов'язана проаналізувати:

 • суттєвість початкових і порівняльних показників фінансової звітності;

 • величину ризику можливих викривлень фінансової звітності в попередньому звітному періоді;

 • облікову політику економічного суб'єкта;

 • аудиторський висновок фінансової звітності у разі проведення аудиту звітності господарюючого суб'єкта попередньою аудиторською фірмою (аудитором).

Для виконання вимог, які пред'являються до проведення первинного аудиту початкових і порівняльних показників фінансової звітності, аудитор може використовувати різні процедури.

2. Тести

1. Для формування аудиторського висновку аудитору необхідно:

1 - вивчити всю наявну інформацію за період, що перевіряється та зібрати достатню кількість аудиторських доказів;

2. За яких обставин аудитор має право видати негативний аудиторський висновок:

4 - аудитор не задоволений станом обліку та звітності на підприємстві.

3. Який вид висновку повинен обрати аудитор за умови існування причин, що не дають можливості сформувати думку щодо стану обліку та звітності підприємства у цілому:

4 - відмова від висновку.

4. Якщо висновки аудитора і клієнта з певних питань аудиту не збігаються, то:

1 - аудитор відмовляється надати аудиторський висновок;

5. Якщо висновок аудитора обґрунтований, складений неупереджено стосовно до клієнта та інших заінтересованих сторін, це відповідає принципу:

1 - незалежності;

3. Задача

Малим підприємством у червні 2008 р. придбано легковий автомобіль для директора. Придбання, оприбуткування та нарахування зносу після введення автомобіля в експлуатацію відображені такими записами, грн.:

Д-т 631 — К-т 311;

Д-т 641 — К-т 631;

Д-т 105 — К-т 631;

Д-т 92 — К-т 131.

Розв'язок

Необхідно зробити таку кореспонденцію рахунків:

Д-т 631 К-т 311 – перераховано кошти за легковий автомобіль.

Д-т 641 К-т 644 – відображено податковий кредит з ПДВ.

Д-т 152 К-т 631 – відображено придбання легкового автомобіля.

Д-т 644 К-т 631 – списано податковий кредит з ПДВ.

Д-т 105 К-т 152 – придбаний легковий автомобіль, зарахований до складу основних засобів.

Д-т 949 К-т 651 – при придбані легкового автомобіля відраховано до Пенсійного фонду.

Д-т 92 К-т 131 – нарахована амортизація на легковий автомобіль.

Використана література

1. Закон України" Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.1993 р. №2939-ХІІ, зі змінами та доповненнями.

2. Закон України "Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006 №140-У.

3. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ, зі змінами та доповненнями.

4. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" від 15.05.2003 р. № 755 – І, зі змінами та доповненнями.

5. Закон України "Про електронний цифровий підпис" від 22.05.2003 р. № 852-ІУ, зі змінами та доповненнями.

6. Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 22.05.2003 р. № 851-ІУ, зі змінами та доповненнями.

7. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства документообіг" від 22.05.2003 р. № 851-ІУ, зі змінами та доповненнями.

8. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб " від 22.05.2003 р. № 889-ІУ, зі змінами та доповненнями.

9. Закон України "Про податок на додану вартість" від 3.04.1997 р. №168/97-ВР, зі змінами та доповненнями.

10. Білик М.Д., Полятикіна Д.І. Основи аудиту. – Суми, Вид-во "Слобожанщина", 1999. – 296 с.

11. Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит: Підручник. – К., Українська академія оригінальних ідей. – 2005. – 888 с.

12. Бондаренко Е.В. Теорія аудита: Учеб. пособие. Краснодар: Кубанский госунив., 2000. – 104 с.

13. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: сучасні тенденції розвитку в Україні та світі: Монографія / За редакцією проф. Ф,Ф.Бутинця. – Житомир, ЖДТУ, 2004. – 564 с.

14. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підруч.для студ. спеціальності "Облік і аудит" вищих навч. Закл. – 3-тє вид., доп. І перероб. – Житомир, ПП "Рута", 2005. – 512 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...