WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії - Курсова робота

Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії - Курсова робота

Політика Національного банку по переходу на МСФО враховує особливості розвитку шляхом створення національних стандартів - процес плавне і поетапне, вимагаюче розуміння на всіх рівнях управління як державою, так і Національним банком.

Сьогодні банківська система Білорусії застосовує наступні міжнародні принципи бухгалтерського обліку: безперервність діяльності; постійність правил бухгалтерського обліку; обачність; день операції; роздільне віддзеркалення активів і пасивів; спадкоємність вхідного балансу; пріоритет змісту над формою; одиниця вимірювання; відвертість; консолідація; метод нарахування (нарощування доходів і витрат).

Всі вони, окрім останнього, дотримуються в повному об'ємі. Метод нарахування реалізований не до кінця. Згідно цьому принципу доходи і витрати, що відносяться винятково до звітного періоду, повинні відображатися в бухгалтерському обліку незалежно від часу надходження доходів або платежів, пов'язаних з витратами. У банківській практиці Білорусі застосовуються два підходи. Перший - касовий метод - використовується при роботі з доходами, другий - метод нарахування - з витратами. Це зв'язано, з одного боку, з ситуацією в економіці (значною кількістю неповоротних кредитів), а з іншою - із застосуванням міжнародного принципу обачності. В даний час Національний банк працює з Міністерством по податках і зборах над проблемою застосування методу нарахування до доходів. Проблема обумовлена тим, що податківці пропонують відображати доходи по методу нарахування. Національний банк не заперечує проти такого підходу за умови уніфікації податкового законодавства, що враховує специфіку банківської діяльності, із застосуванням світових стандартів обліку.

Продовженням реформ у області бухгалтерського обліку стало ухвалення в 2001 р. Національним банком Білорусії ряду ухвал, що затвердили національні стандарти фінансової звітності (НСФО) і правила по їх застосуванню. Першим з них став стандарт МСФО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" (НСФО 29), визначаючий порядок перерахунку статі звітності банків в гіперінфляційній економіці.

Наступним став стандарт 27 "Консолідована фінансова звітність і облік інвестицій в дочірні структури" (НСФО 27), встановлюючий вимоги до складання консолідованої звітності банків з урахуванням інвестицій в капітали юридичних осіб, що знаходяться під його контролем (частка участі більше 50%).

Стандарт 30 "Фінансова звітність банків" (НСФО 30) застосовується тільки в банківському секторі, де йому належить основоположна роль при складанні фінансової звітності. Стандарт охоплює питання облікової політики, складання балансів, звітів про прибутки і збитки, можливих зобов'язань і умовних подій, включаючи позабалансові статті, термінів погашення активів і зобов'язань, концентрації активів, зобов'язань і позабалансової статі, обліку збитків по активах, основних ризиків, активів, наданих як забезпечення, довірче управління, операції із зв'язаними сторонами.

Вказані стандарти визначають вимоги до складу і порядку складання фінансової звітності банків і обов'язкові для виконання в Республіці Білорусь Національним банком, комерційними банками і небанківськими кредитно-фінансовими організаціями.

У найближчій перспективі в банківську практику країни будуть упроваджені нові НСФО, розроблені відповідно до міжнародних стандартів. Це "Уявлення фінансової звітності" (N 1), "Звіт про рух грошових коштів" (N 7), "Облік інвестицій в асоційовані компанії" (N 28), "Вплив змін валютних курсів" (N 21), "Прибуток на акцію" (N 33) і ін.

Разом з тим, слід зазначити, що прогрес банківської системи Білорусії у області бухгалтерського обліку не може дати відчутних результатів без аналогічних перетворень в економіці держави в цілому. Рішенням цієї проблеми повинна стати реалізація державної Програми переходу на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку народного господарства республіки, затвердженої ухвалою Ради міністрів Білорусії в 1998 році.

Однією з причин неможливості негайного переходу на МСФО є відсутність достатнього числа кваліфікованих фахівців. Більшість фахівців, що пройшли навчання, є працівниками комерційних структур, в яких є частка іноземного капіталу і які, таким чином, повинні вести бухгалтерський облік паралельно за міжнародними стандартами і по білоруських. Також навчання пройшли працівники підприємств, керівництво яких усвідомило необхідність залучення інвестицій.

В рамках рішення кадрової проблеми в Білорусії підготовлена перша група фахівців, які завершили навчання стандартам фінансової звітності по методиці ГААП США. Сертифікати фахівців міжнародного зразка мають близько двох десятків випускників курсів. Навчання організоване Білоруським суспільним об'єднанням бухгалтерів і аудиторів, компанією "Делойт і Туш" і Міжнародною вищою школою бізнесу Білоруського Державного Університету.

На думку білоруських експертів, недосконалість діючої системи бухгалтерського обліку не тільки перешкоджає притоці іноземних інвестицій в економіку країни, але і ускладнює діяльність самих підприємств, оскільки не дає можливості визначити реальну виручку.

Висновки

В кожній країні встановлюється соціальне регулювання бухгалтерського обліку, яке полягає в здійсненні комплексу заходів, за допомогою яких суспільство, використовуючи свої внутрішні можливості, впливає на те чи інше явище, в даному випадку - на бухгалтерський облік.

Через прийняті в Білорусії принципи і методи ведення обліку, бухгалтерська звітність значно відрізняється від тієї, яка складається відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО) в інших країнах.

В Білорусії фінансова звітність протягом багатьох років була основою для вирішення завдань фіскального контролю та збору податків. Крім цього назви рахунків та їх коди визначаються єдиним Планом рахунків бухгалтерського обліку, який розробляється, централізовано.

Що ж до США, то бухгалтерський облік як і в інших країнах поділяється на управлінський і фінансовий.

Структура опублікованих фінансових звітів будується так, щоб зацікавити читача, привернути його увагу насамперед до найвагоміших сторін діяльності й відвернути від негативних явищ.

Отож можна сказати, що немає однакового ведення обліку. Кожна країна здійснює ведення обліку відповідно до свого прийнятого законодавства.

Список використаних джерел

  1. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". – Житомир ПП "Рута", 2003. – 544 с.

  2. Вильямс Я. Справочник GAAP с комментариями. (випуск 1) – ИНФРА. – М, 1998, - ХІ, 149 с.

  3. Коршуков В.І. Організація бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах: Монографія. – К.: Основа, 1999. – 226 с. – Рос. мовою

  4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000/Перекл. з англ. за ред. С.Ф.Голова/К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. – 2000. – 224 с.

  5. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 311 с. – (Вища освіта ХХ століття).

  6. Макарець В. Всі професії потрібні, всі професії важливі, або як працюється нашим колегам в США//Головбух. – 2001. - №13. – с. 75-78


 
 

Цікаве

Загрузка...