WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії - Курсова робота

Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії - Курсова робота

Непряма заробітна плата - це частина оплати праці, що витрачена на виробництво кількох видів готової продукції або прямо не пов'язана з випуском виробів. До непрямої заробітної плати включають заробітну плату деяких категорій працівників виробничих цехів (майстрів, старших робітників, десятників, облікових працівників, експедиторів), допоміжних цехів (ремонтників, комірників, канцелярських працівників), обслуговуючого й управлінського персоналу (двірників, швейцарів, прибиральниць, сторожів, адміністративно-управлінського персоналу, пожежників, працівників складів).

Премії, оплату відпусток, допомогу у зв'язку з хворобою, пенсії, оплату святкових і вихідних днів, доплату до погодинної ставки, оплату за простоювання відносять до виплат робітникам і службовцям, не пов'язаних із витратами робочого часу. Ці виплати входять до виробничих накладних витрат, бо вони не можуть бути безпосередньо включені у собівартість продукції.

Облік використання робочого часу ведуть табельники або спеціально встановлені автомати, а іноді й самі робітники.

Облік власного капіталу. Є кілька міжнародних стандартів, котрі стосуються обліку капіталу, зокрема стандарт 5 "Інформація, яка повинна бути розкрита у фінансовій звітності", стандарт 32 "Фінансові інструменти: розкриття і представлення інформації". Інші міжнародні стандарти визначають капітал як залишок частини активів підприємства після відрахувань усіх зобов'язань.

Капітал поділяється в балансі на кілька складових: Капітал, вкладений акціонерами; Капітал додатковий, що отриманий понад номінал акцій, або емісійний дохід; Резерви; Нагромаджений нерозподілений чистий прибуток; Резерви, що утворилися шляхом розподілу нагромадженого чистого прибутку; Резерви, що є результатом корегування для підтримки капіталу; Додатковий капітал від переоцінки; Деякі курсові різниці;

Фінансова звітність. Річні звіти підприємств складаються на основі даних фінансової бухгалтерії, тому отримали назву фінансових звітів.

Відповідно до вимог регламентації обліку та звітності багатьох країн вони адресовані акціонерам, але внаслідок рекламного характеру побудовані так, щоб впевнити читача в солідності підприємства, підкреслити його фінансову могутність, економічний потенціал й авторитет у діловому світі, викликати в акціонерів довіру та показати вигідність вкладання капіталу у сферу діяльності цього підприємства. Це, як правило, сприяє залученню в оборот підприємства додаткових капіталів.

Щоб активно впливати на поведінку майбутніх інвесторів капіталу, при складанні звітів велику увагу необхідно приділяти не тільки наочності опублікованих даних і зовнішньому оформленню звітних публікацій. Фінансові звіти видають у вигляді спеціальних брошур великим тиражем. Видання ефектно оформлюють великою кількістю діаграм, малюнків і фотографій обсягом 20-30 сторінок. Особливих успіхів у справі вдосконалення зовнішнього оформлення звітних публікацій досягли великі компанії США.

Структура опублікованих звітів будується так, щоб зацікавити читача, привернути його увагу насамперед до найвагоміших сторін діяльності й відвернути від негативних явищ.

У фінансовому звіті наводиться текст доповіді правління для своїх акціонерів. У фінансовій частині є розділ, який вміщує показники, що характеризують фінансово-виробничу та комерційну діяльність компанії за 5-10 останніх років.

Бухгалтерська звітність є одним із елементів методу бухгалтерського обліку. її головне призначення полягає в тому, що за нею можна дослідити тенденцію розвитку фірм, визначити їх економічний і виробничий потенціал, оцінити науково-технічний рівень продукції та її конкурентоспроможність, визначити платоспроможність і кредитоспроможність.

Розділ І. Організація обліку в Білорусі

Білорусія – країна, яка має континентальну облікову систему, якій притаманна висока залежність від банківської системи і держави:

  • тісні виробничі зв'язки з банками;

  • детальний юридичний регламент обліку і звітності;

  • орієнтація обліку і звітності на інтереси державного управління оподаткуванням;

  • макроекономічне планування (сильний вплив ЄС);

Окремі відмінності в національних облікових системах мають місце практично за всіма ознаками, які визначають національну систему у розвинених країнах та тих, що розвиваються.

Відображення в обліку основних засобів. Відповідно до концептуальної основи Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) будь-який актив для відображення в обліку повинен відповідати таким критеріям:

  • приносити в майбутньому вигоду підприємству;

  • його вартість можливо достовірно визначити;

Крім зазначених, основні засоби повинні відповідати ще декільком критеріям. Зокрема, згідно з п.6 МСФЗ 16 "основні засоби", основні засоби – це матеріальні активи, які:

1. Утримуються підприємством для використання у виробництві або постачання товарів і надання послуг, для надання в оренду іншим особам або для адміністративним цілей.

2. Будуть використовуватимуться, як очікується більше одного періоду.

У Білорусії ліміт вартості основних засобів більше 30 мінімальних заробітних плат за одиницю.

Основні засоби відображаються в обліку за первісною вартістю, або як її ще називають історичною фактичною собівартістю.

Реформа бухгалтерського обліку в Білорусії. Через прийняті в Білорусії принципи і методи ведення обліку, бухгалтерська звітність значно відрізняється від тієї, яка складається відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФО) в інших країнах. Тому багатьом білоруським підприємствам, прагнучим до співпраці із зарубіжними партнерами, доводиться робити додаткову роботу по перекладу своєї звітності з урахуванням вимог МСФО.

Ключовою проблемою розвитку бухгалтерського обліку і звітності в Білорусії є підготовка законодавчої бази, що дозволяє застосовувати міжнародні стандарти в повному об'ємі, при цьому вона повинна бути узгоджена з рештою законодавства, бути повною, ясною і несуперечливою.

Необхідно підготувати внесення поправок в чинні нормативні акти, які дозволять банкам і підприємствам складати фінансову звітність за міжнародними стандартами для іноземних і вітчизняних користувачів.

Основним документом, що визначає напрям реформи фінансової звітності в Білорусії, є в даний час державна програма переходу на МСФО, прийнята ухвалою Ради міністрів Білорусії в 1998 році. Також важливе значення має робота по уніфікації вітчизняного бухгалтерського обліку і звітності з нормами, прийнятими в державах - учасниках Митного союзу в рамках виконання Плану сумісних дій по створенню умов для введення єдиної грошової одиниці Союзної держави на 2001-2005рр., схваленого 30.03.2001г. на VI засіданні Міжбанківської валютної ради і заходів щодо реалізації Основних напрямів по проведенню узгодженої структурної перебудови економік на 2002-2005 роки держав - учасників Договору про Митний союз і Єдиний економічний простір від 26.02.1999р., затверджених рішенням Міждержавної Ради від 10.10.2000р. N 81.

Особливістю реформи фінансової звітності в Білорусії можна рахувати той факт, що в процесі переходу на міжнародні стандарти банківський сектор випереджає промислові підприємства. В той час, як фінансових кругах продовжується обговорення можливих шляхів реформування звітності білоруських підприємств, Національний банк Республіки Білорусь відповідно до Банківського кодексу, Основними напрямами грошово-кредитної політики на 2002 рік і Концепцією розвитку банківської системи на 2001-2010 роки ухвалив рішення про розробку на основі міжнародних стандартів національних стандартів фінансової звітності. Початок реформ у області бухгалтерського обліку в банківському секторі був встановлений в 1994 р., коли була проведена фундаментальна робота по переходу банківської системи на міжнародні принципи обліку і отриманню фінансової звітності відповідно до МСФО. З 1996 р. білоруські банки перейшли на нові Плани рахунків бухгалтерського обліку, відповідність яких міжнародним стандартам була підтверджена аудиторською компанією "Куперс енд Лайбрант".


 
 

Цікаве

Загрузка...