WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії - Курсова робота

Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії - Курсова робота

BRR було здійснене за сприяння міжнародних консультантов, і нова модель бухгалтерського обліку і звітності висловлена в систематизованій формі в семи томах керівництва. Хоча вона дала початок здійсненню галузевого розробленого рішення у формі програмного забезпечення для фінансового менеджменту в Пакистані, функціональність повної системи була вперше виявлена і визначена в 15 функціональних модулях. Очікується, що нова система створить всеосяжні рамки функціональних можливостей для складання бюджетів і бухгалтерського обліку.

Подання фінансової звітності.

Бухгалтерська звітність є системою показників, що характеризують фінансовий стан підприємства на певну дату і фінансові результати його діяльності за певний період. Методологічно та організаційно вона є невід'ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку і виступає. кінцевим етапом облікового циклу, що зумовлює органічну єдність показників, які в ній формуються. Разом з тим, звітність підприємства в Пакистані не вичерпується тільки бухгалтерською. Крім неї існують статистична, податкова, оперативна та інші види звітності.

Фінансові звіти є кінцевим вихідним продуктом системи обліку, що призначений для зацікавлених осіб.

Відповідно до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" кожному підприємству в Пакистані, базуючись на характері своєї діяльності, самостійно вирішують: подавати чи не подавати поточні та непоточні активи и поточні та не поточні зобов'язання у вигляді окремої класифікації в балансі. Якщо підприємство вирішить не робити цієї класифікації, слід подавати всі активи та зобов'язання в порядку їх ліквідності.

Адресна частина балансу у країні містить назву компанії, її юридичний статус та дату складання.

Відповідно до МСБО не згортають активи та зобов'язання (крім - випадків коли є на те законне право) та об'єднувати вагомі статті іншими статтями.

Відповідно до МСБО 1 "Подання фінансових звітів" (п. 66) на підприємствах в Пакистані зазначено, що основна частина балансу як мінімум повинна включати рядки, які відображають такі суми:

 • основні засоби;

 • нематеріальні активи;

 • фінансові активи;

 • інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі;

 • грошові кошти та їх еквіваленти;

 • запаси;

 • торговельна та інша дебіторська заборгованість;

 • торговельна та інша кредиторська заборгованість;

 • податкові зобов язання та активи згідно з вимогами МСБО 12 "Податки на прибуток";

 • забезпечення;

 • непоточні зобов'язання, на які нараховуються відсотки;

 • частка меншості;

 • акціонерний капіталі

 • випущений капітал та резерви.'

Стандарт вимагає, щоб підприємства розкривали в балансі (або у примітках до нього) подальшу підкласифікацію поданих рядків. Кожну статтю (якщо це доречно) слід поділяти на підкласи за їх характером, а також слід окремо розкривати суми дебіторської та кредиторської заборгованостей щодо материнського підприємства, споріднених дочірніх підприємств, асоційованих компаній та інших пов'язаних сторін.

Розділ ІІ. Організація обліку в Фінляндії

Регулювання та система обліку.

Фінляндія – країна, яка має континентальну облікову систему, якій притаманна висока залежність від банківської системи і держави:

 • тісні виробничі зв'язки з банками;

 • детальний юридичний регламент обліку і звітності;

 • орієнтація обліку і звітності на інтереси державного управління оподаткуванням;

 • макроекономічне планування (сильний вплив ЄС);

Крім цього, у класифікації систем правового регулювання бухгалтерської діяльності виділяють окремо британську, американську та німецько-датську модель до якої входить Фінляндія.

Національні стандарти розробляються самостійно і не відповідають Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).

У Фінляндії фондовими біржами дозволено використовувати Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), як іноземними так і внутрішніми компаніями.

Для Фінляндії характерною є банківська форма регулювання бухгалтерського обліку.

Бухгалтерські стандарти – стандартні вимоги до методів та процедур ведення бухгалтерського обліку: нарахування амортизації, оцінка запасів, нарахування податків, порядок включення підсумкових асоціацій та дочірніх підприємств до зведеної звітності, облік курсових різниць.

Стандарти в основному стосуються фінансового обліку та звітності, порядок же реєстрації та обробки інформації управлінської бухгалтерії визначається підприємством самостійно і не регламентується інструкцією та стандартами.

В Фінляндії стандарти розроблені переважно законодавчими органами з більшим чи меншим ступенем впливу професійних організацій та носять нормативний характер.

Розробка та удосконалення є важливим елементом системи обліку та звітності в країні, тому що по-перше, вони забезпечують зі ставність бухгалтерської документації, як між будь-якими підприємствами, так і за окремі звітні періоди; по-друге, стандарти є умовою доступності звітної інформації для різних користувачів.

План рахунків.

Кожне підприємство Фінляндії використовує набір бухгалтерських рахунків, за допомогою якого здійснюється формування облікової та звітної інформації. про господарську діяльність. На них відображаються всі зміни, які відбуваються з активами, зобов'язаннями та капіталом під впливом господарських операцій.

Бухгалтерські рахунки відкриваються на підприємстві на кожен вид активу, капіталу і; зобов'язань, а також на доходи і витрати. Кожен рахунок має назву, що відповідає відображеному на ньому об'єкту, і кодове позначення.

Назви рахунків та їх коди визначаються єдиним Планом рахунків бухгалтерського обліку, який розробляється, централізовано.

Підготовка бухгалтерів.

В країні склалася особливо важлива ідеологія підготовки бухгалтерів. Сутність її полягає у тому, що бухгалтер не може бути підготовлений в університеті, а тим більше в коледжі або на будь-яких курсах. Диплом можна отримати, лише отримавши визнання професіоналів-бухгалтерів, тобто членів професійного Інституту бухгалтерів, які діють в усіх провідних країнах світу.

Взаємодія з зовнішніми організаціями.

Фінляндії входить в Організацію економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), яка об'єднує уряди 24-ох країн, включаючи більшість індустріально розвинутих держав. Її мета – сприяти економічному розвитку країн-членів організації шляхом надання консультаційної допомоги по широкому спектру проблем, таких як, наприклад, проблема упорядкування валютних курсів. У 1976 році ОЕСР видала зведення правил управління БНК, одним з розділів якого були рекомендації щодо змісту фінансового звіту. В останній час ОЕСР приступила до огляду практики в країнах-учасницях з тим, щоб розробити рекомендації по зближенню національних методик. Експерти ОЕСР мають бажання виступити в ролі каталізатора, що стимулює діяльність різноманітних професійних організацій по узгодженню облікових стандартів, оскільки ОЕСР не має ні ресурсів, ні бажання займатися вирішенням цієї проблеми в повному обсязі.

Висновки

Отже, можна зробити висновок, що системи регулювання бухгалтерського обліку в різних країнах складалися під дією різних факторів, більшість з яких були зумовлені як історичним розвитком, так і взаємним впливом. Тому, порівнюючи ці системи, можна виявити як подібні характеристики, так і суттєві відмінності.

Пакистан належить до британської системи обліку для якої характерне орієнтація обліку на інформаційні запити інвесторів і кредиторів. Організація бухгалтерського обліку у Пакистані ґрунтується на наукових принципах, які задовольняють національні потреби економіки країни.

Фінляндія – країна, яка має континентальну облікову систему, якій притаманна висока залежність від банківської системи і держави.

І на організацію і ведення обліку в кожній країні впливають такі фактори, як: загальна економічна ситуація в країні; професійне самоврядування; ступінь розкриття фінансової інформації; система оподаткування; юридичне середовище; мова; національні особливості; джерела фінансування; економічні наслідки від прийнятої системи.

Список використаних джерел

 1. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит". – Житомир ПП "Рута", 2003. – 544 с.

 2. Вильямс Я. Справочник GAAP с комментариями. (випуск 1) – ИНФРА. – М, 1998, - ХІ, 149 с.

 3. Коршуков В.І. Організація бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах: Монографія. – К.: Основа, 1999. – 226 с. – Рос. мовою

 4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000/Перекл. з англ. за ред. С.Ф.Голова/К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України. – 2000. – 224 с.

 5. Лучко М.Р., Бенько І.Д. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник. – К.: Знання, 2006. – 311 с. – (Вища освіта ХХ століття).

 6. Лучко М.Р. бухгалтерський облік в управління бізнесом. Зарубіжний досвід. – К.: "Облікінформ", 2002. – 258 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...