WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ ""Компанія Інтерлогос""" - Курсова робота

"Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерних товариствах на прикладі ЗАТ ""Компанія Інтерлогос""" - Курсова робота

До фондів спеціального призначення, що утворюються відповідно до діючих положень, належать:

 • фонд в орендовані основні засоби розвитку науки і техніки;

 • фонд в орендовані основні засоби;

 • фінансовий резерв;

 • фонд уцінки товарів;

 • фонд фінансової підтримки тощо.

Фонди спеціального призначення облічують на субрахунках "Фонди спеціального призначення". По кожному окремому фонду рух відображують за відповідними субрахунками.

При операціях, пов'язаних з утворенням фондів, у бухгалтерському обліку роблять такий запис:

 • Дебет рахунка "Нерозподілений прибуток*

 • Кредит рахунка "Фонди соціального призначення" (за відповідними субрахунками).

Аналітичний облік утворення та використання коштів по кожному окремому фонду ведуть за статтями кошторису відповідно до діючих положень.

Висновок

Дослідивши в курсовій роботі поставлену проблему ми можемо зробити наступні висновки та узагальнення.

Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства.

Бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який ведеться підприємством. Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність грунтуються на таких основних принципах:

 • обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

 • повне висвітлення - фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій та подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

 • автономність - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

 • послідовність - постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики можлива лише у випадках, передбачених національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і повинна бути обгрунтована та розкрита у фінансовій звітності;

 • безперервність - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

 • нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;

 • превалювання сутності над формою - операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

 • історична (фактична) собівартість - пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

 • єдиний грошовий вимірник - вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці;

 • періодичність - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.

Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні здійснюється з метою:

 • створення єдиних правил ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, які є обов'язковими для всіх підприємств та гарантують і захищають інтереси користувачів;

 • удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації.

Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві належать до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Підприємство самостійно:

 • визначає облікову політику підприємства;

 • обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;

 • розробляє систему і форми внутрішньогосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;

 • затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;

 • може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.

Список використаної літератури

 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"

 2. Закон України "Про обов'язковий примірник документів"

 3. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік. Київ: Знання, 2006, 415 с.

 4. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. Київ: Київський державний торговельно-економічний ун-т, 2000, 692 с.

 5. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. Житомир: ПП "Рута", 2005, 726 с.

 6. Бутинець Ф.Ф., Івахненков С.В.,Давидюк Т.В., Шахрайчук Т.В. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. Житомир: ПП "Рута", 2004, 544 с.

 7. Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. Теорія бухгалтерського обліку. Київ: МАУП, 2001, 176 с.

 8. Горлов Д.О., Шпак І.В. Національні стандарти бухгалтерського обліку в Україні: Закон. Положення. Інструкції. Київ: Юрінком Інтер, 2000, 232 с.

 9. Гура И.О. Облік видів економічної діяльності. Київ: Знання, 2006, 541 с.

 10. Даньков Й.Я., Лучко М.Р., Остап`юк М.Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Київ: Знання-Прес, 2005, 206 с.

 11. Деващук Л.Г., Єрмалаєва В.І., Квач Я.П., Рудинська О.В. Теоретичні основи та практика бухгалтерського обліку. Ч.1. Харків: ТОВ "Одіссей", 2001, 495 с.

 12. Загородній А.Г. та ін. Аудит: теорія і практика. Львів: Видавн. Національн.універ. "Львівська політехніка", 2006, 456 с.

 13. Загородній А.Г., Партин Г.О. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики. Київ: Т-во "Знання", КОО, 2006, 377 с.

 14. Камлик М.І. Бухгалтерський облік та звітність в Україні. Збірник нормативно-правових актів. Київ: Атіка, Літера ЛТД, 2001, 752 с.

 15. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування. Київ: Центр навчальної літератури, 2005, 224 с.

 16. Михайлов М.Г., Мельник О.А., Теслюк В.М. Національні стандарти в бухгалтерському обліку. Питання використання. Київ: Вища освіта, 2004, 400 с.

 17. Підопригора О.А., Петрова І.Л., Фере В.А. Основи підприємницької діяльності. Київ: Інститут системних досліджень освіти України, 1995, 244 с.

 18. Петрович Й.М., Будіщева І.О., Устінова І.Г. Економіка виробничого підприємства. Київ: Товариство "Знання", КОО, 2001, 405 с.

 19. Подсолонко В.А., Миронова Т.Л. Підприємництво. Київ: ЦУЛ, 2005, 616 с.

 20. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки. Київ: КНЕУ, 2006, 233 с.

 21. Сопко В. Бухгалтерський облік. Київ: КНЕУ, 1999, 500 с.

 22. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. Київ: А.С.К., 2000, 784 с.

 23. Трохименко Л.М. Бухгалтерський облік. Київ: КНЕУ, 2005, 506 с.

 24. Книга: Науково-практичний коментар до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Київ: "Основа", 2000, 62 с.

 25. Книга: Практичний посібник для аудиторів. Київа: Атіка, 2004, 560 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...