WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облікова політика ДП НАЕК ""Енергоатом""" - Курсова робота

"Облікова політика ДП НАЕК ""Енергоатом""" - Курсова робота

 1. Облік нематеріальних активів

 1. Амортизація нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) здійснюється прямолінійним методом.

 2. Витрати, пов'язані з отриманням права постійного користування земельною ділянкою, обліковуються у складі нематеріальних активів як право користування майном та не амортизуються.

 3. Програмне забезпечення, створене (придбане) для забезпечення господарської діяльності, яке планується використовувати більше року, відноситься до нематеріальних активів (група "Авторське право та суміжні з ним права").

 4. Для обліку комп'ютерних програм, інших нематеріальних активів, які відповідають критеріям визнання об'єктів права інтелектуальної власності, використовуються типові форми первісного обліку НА-1 "Акт введення в господарський оборот об'єкта інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів", НА-2 "Інвентарна картка обліку об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів", НА-3 "Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів", НА-4 "Інвентаризаційний опис об'єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів".

 5. Для обліку комп'ютерних програм або програмного забезпечення, яке самостійно розроблене підприємством або безпосередньо виготовлене іншими виконавцями для потреб підприємства та не відповідає критеріям визнання об'єкту права інтелектуальної власності, відокремлені підрозділи мають право використовувати інші форми первинного обліку, що відповідають вимогам щодо складання первинних документів.

 6. При придбанні програм разом із обладнанням, на якому вони встановлені, без виділення вартості програмного продукту, вартість такої програми включається до вартості обладнання.

 7. Для визначення вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.

 8. Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів (крім права постійного користування земельною ділянкою) встановлюється по кожному об'єкту нематеріальних активів комісією із визначення нематеріальних активів та термінів їх використання.

 1. Облік дебіторської заборгованості та зобов'язань

 1. Величина резерву сумнівних боргів у загальному випадку визначається за методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Нарахування резерву сумнівних боргів по заборгованості Державного підприємства "Енергоринок" за відпущену електроенергію здійснюється із застосуванням коефіцієнта сумнівності відповідно до Методики створення резерву сумнівних боргів ДП НАЕК "Енероатом" (МТ-Д.0.15.477-08)

 2. Аналіз платоспроможності окремих дебіторів проводиться не рідше одного разу в квартал. Нарахування резерву сумнівних боргів здійснюється на підставі даних такого аналізу та наказу.

 3. Списання безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості здійснюється відповідно до нормативних актів, що діють щодо дебіторської та кредиторської заборгованості в ДП НАЕК "Енергоатом". Для забезпечення достовірності фінансової звітності списання безнадійної дебіторської заборгованості у разі ліквідації підприємства-боржника та не погашення його заборгованості за наслідками проведення ліквідації за процедурою банкрутства (за наявності підтверджуючих документів) здійснюється відокремленими підрозділами та дирекцією самостійно на підставі висновку юридичної служби без погодження з експертною комісією ДП НАЕК "Енергоатом".

 4. Забезпечення наступних витрат на виплати відпусток працівникам, винагороди за підсумками роботи за рік, винагороди за вислугу років створюються у разі досягнення очікуваною сумою окремого виду забезпечення порогу суттєвості, що визначений для зобов'язань, у цілому по Компанії.

 5. Забезпечення витрат на реалізацію заходів, пов'язаних із зняттям з експлуатації атомних блоків, створюється відповідно до ст. 4 Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки" від 24.06.2004 №1868-IV у розмірі, визначеному концепцією (концепціями) зняття з експлуатації діючих атомних електростанцій України, затвердженою у встановленому порядку, із включенням до складу інших операційних витрат щоквартально рівними частинами. (Дію п. 6.5 призупинено відповідно до наказу ДП НАЕК "Енергоатом" від 23.01.2009 №43)

 6. Додаткове пенсійне забезпечення, забезпечення на виконання гарантійних зобов'язань, реструктуризацію, виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів не створюються.

 7. Облік надходження та використання цільового фінансування ведеться на всіх рахунках бухгалтерського обліку, пов'язаних з цими операціями, за видами фінансування: поточне бюджетне фінансування, капітальні трансферти, фінансування місцевих бюджетів, інше цільове фінансування тощо.

 8. Облік розрахунків з дебіторами та кредиторами, за якими є відповідні судові рішення або ведеться претензійно-позовна робота, здійснюється на тих самих рахунках обліку в частині основної суми боргу за видами розрахунків, на яких вівся облік до отримання судового рішення або початку претензійно-позовної роботи.

 1. Облік доходів та витрат, фінансового результату

 1. Для узагальнення інформації про операційні, фінансові, інші та надзвичайні витрати застосовуються рахунки класу 9 "Витрати діяльності". Рахунки бухгалтерського обліку класу 8 "Витрати за елементами" не використовуються.

 2. Оцінка ступеня завершеності операцій з надання послуг (виконання робіт) здійснюється шляхом вивчення виконаної роботи. При цьому в бухгалтерському обліку доходи відображаються у звітному періоді, в якому було підписано акт про надані послуги (виконані роботи).

 3. Формування виробничої собівартості здійснюється відповідно до Методики з планування і віднесення витрат при формуванні собівартості виробництва продукції по ДП НАЕК "Енергоатом", затвердженої президентом ДП НАЕК "Енергоатом" 20.11.2002, із змінами та доповненнями. Витрати, пов'язані з виробництвом електроенергії, накопичуються відокремленими підрозділами та передаються у складі фінансового результату до Дирекції ДП НАЕК "Енергоатом".

 4. У зв'язку з галузевими особливостями виробництва електричної та теплової енергії: однотипність продукції, відсутність залишків незавершеного виробництва та готової продукції, відсутність впливу розподілу постійних загальновиробничих витрат на фінансову звітність, відсутність протягом певного часу нормальної потужності виробництва при тому, що фактичний рівень виробництва наближається до нормальної потужності, - загальновиробничі витрати, що виникають при виробництві електричної та теплової енергії, вважаються постійними та у повному обсязі включаються до складу реалізованої продукції.

 5. Перелік і склад, база розподілу змінних та постійних загальновиробничих витрат на виробництво іншої ніж електрична та теплова енергія продукції визначаються відокремленими підрозділами самостійно, при цьому нерозподілені загальновиробничі витрати, пов'язані з виробництвом такої продукції, включаються до її собівартості реалізації.

 6. Витрати, пов'язані з кількома операціями з інструментами власного капіталу, розподіляються між цими операціями із застосуванням в якості бази розподілу сум операцій.

 7. Фінансові витрати не підлягають капіталізації, а визнаються витратами поточного періоду.

 8. Фінансовий результат від діяльності підприємства визначається в проміжній звітності як сальдо рахунка 79 "Фінансові результати", що формується щомісячно в розрізі відповідних субрахунків шляхом закриття рахунків класів 7 "Доходи і результати діяльності" та 9 "Витрати діяльності".

 9. Зарахування сум дооцінки необоротних активів до нерозподіленого прибутку здійснюється при вибутті необоротних активів.

 10. Спрямування прибутку на розвиток виробництва відображається у сумі фактично понесених витрат, джерелом яких є чистий прибуток підприємства, за результатами звітного року, та здійснюється в Дирекції ДП НАЕК "Енергоатом" централізовано.

 11. Використання чистого прибутку на сплату частини прибутку до спеціального фонду Державного бюджету відображається у проміжній фінансовій звітності.

 12. Спрямування прибутку на формування фонду споживання та його використання здійснюється згідно з Положенням про матеріальне заохочення з фонду споживання працівників ДП НАЕК "Енергоатом" (ПЛ-К.0.07.423-07).


 
 

Цікаве

Загрузка...