WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгоро - Курсова робота

Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгоро - Курсова робота

Четвертий розділ присвячено вивченню системи контролю та ревізії в державних установах з питань оплати праці. У витратах виробництва заробітна плата має найбільшу питому вагу, а тому перевірці витрачання коштів на оплату праці слід приділити серйозну увагу.

Основними завданнями ревізії є перевірка:

- дотримання нормативно-правових актів при нарахуванні оплати праці, утримань із неї й правильності ведення бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці;

- правильності організації праці, дотримання встановлених розцінок, ставок і окладів;

- своєчасності й правильності нарахування і виплати заробітної плати згідно з діючою системою оплати праці;

- правильності здійснення розрахунків з органами соціального страхування.

Під час ревізії доцільно не лише виявити порушення й зловживання, а й знайти резерви економічного витрачання коштів на заробітну плату.

Як правило, ревізію з оплати праці здійснюють вибірковим способом. Їх рекомендується організувати в такій послідовності.

Насамперед перевіряють стан трудової дисципліни, організацію праці і ведення особових справ працівників. Потім – використання затвердженого фонду заробітної плати (штатний розклад; ставки, нарахування й виплати, посадові оклади, розцінки, розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних і гарантійних виплат).

Відтак перевіряють стан обліку розрахунків з робітниками й службовцями щодо оплати праці та відрахувань на соціальне страхування. При цьому перевіряють правильність складання розрахунково-платіжних відомостей, звітів з питань праці й розрахункових відомостей щодо відрахувань на соціальне страхування.

Відповідно до вищесказаного маємо нагоду сказати декілька слів стосовно покращення належного стану оплати праці в державних установах, але все одно наші пропозиції мало вплинуть на дійсний стан розрахунків з працівниками по оплаті праці, так як це проблема відсутності фіскальної політики з боку держави.

Перебудова організації заробітної плати на підприємстві відповідно до вимог ринкової економіки передбачає вирішення трьох головних завдань:

по-перше, підвищення заінтересованості кожного працівника у виявленні й використанні резервів зростання ефективності своєї праці при виключенні можливості одержання незароблених грошей;

по-друге, усунення випадків зрівнялівки в оплаті праці, досягнення прямої залежності заробітної плати від індивідуальних кінцевих результатів праці;

по-третє, оптимізацію співвідношень в оплаті праці працівників різних категорій і професійно-кваліфікаційних груп з урахуванням складності виконуваних робіт, умов праці, дефіцитності певних видів робочої сили на ринку праці, а також впливу різних працівників на досягнення кінцевих результатів і конкурентоспроможності продукції.

Хоча кожне підприємство (а інколи і структурний підрозділ) має свою специфіку в організації оплати праці, її організаційними основами завжди є:

забезпечення необхідного підвищення заробітної плати при зменшенні її витрат на одиницю продукції;

регулювання трудових відносин, забезпечення рівноправності роботодавця і працівника;

удосконалення нормування праці;

вибір моделі, форм і систем оплати праці;

взаємозв'язок розмірів заробітної плати з обсягами та вартістю затраченого труда.

Ефективна організація заробітної плати на будь-якому підприємстві неможлива без її основоположного елемента - нормування праці, яке дає змогу встановити відповідність між обсягом витрат праці і розміром її оплати в конкретних організаційно-технічних умовах. Роботодавець зобов'язаний установити кожному працівникові нормальний обсяг робіт виходячи з установленої законодавством тривалості робочого дня, нормальної інтенсивності праці і середньої для даного виду робіт продуктивності праці. Працівник має право розраховувати на повну оплату праці лише за умови виконання повного нормованого обсягу робіт.

На кожному підприємстві доцільно мати характеристики основних видів робіт з відповідними нормами витрат праці на їх виконання (нормативну базу трудовитрат). Робота щодо вдосконалення нормування праці передусім повинна спрямовуватися на підвищення якості норм за рахунок забезпечення їх рівнонапруженості для всіх видів праці і всіх груп працівників.

Відгук на дипломну роботу студентки

Кляцьки Ірини Юріївни

(прізвище та ініціали)

на тему: "Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню" на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгородківському районі

Облік розрахунків по оплаті праці в бюджетних організаціях має певну специфіку в обліку та документальному обороті, що організований з для задоволення соціально – економічних та культурно – просвітницьких потреб населення. Роль обліку розрахунків по оплаті праці в бюджетних установах в функціонуванні будь якого типу бюджетної організації визначає актуальність вивчення організаційних і методичних питань накопичення обліково – економічної інформації, яка є основою як для внутрішнього, так і зовнішнього контролю.

Цьому і присвячена дипломна робота студентки Кляцьки Ірини Юріївни.

Об'єктом вивчення було обрано Управління Пенсійного Фонду України в Новгородківському районі.

Особливістю дипломної роботи є висвітлення кола питань стосовно особливостей обліку оплати праці працівників у бюджетних організаціях.

Розглянуто форми, сутність і функції бухгалтерського обліку в бюджетних організаціях. Опрацьовано організацію обліку процесу фінансування бюджетних установ.

Досліджено організацію обліку внутрішніх та зовнішніх розрахунків бюджетних установ.

Наведено порядок здійснення перевірок і ревізій по коштах Управління Пенсійного Фонду України в Новгородківському районі.

Зміст даної дипломної роботи відповідає її назві та плану.

Дипломна робота включає в себе чотири розділи.

В цілому робота виконана відповідно з вимогами вищої школи, тобто висвітлено коло основних питань теми з повним забезпеченням логічності міркувань та достатнім ступенем самостійності і ініціативності студентки при вивченні достатнього обсягу нормативної та фахової літератури.

Дипломна робота допускається до захисту.

Науковий керівник:

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ІНСТИТУТ КОМЕРЦІЇ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА "Облік і аудит"

ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

На тему: "Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню" на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгородківському районі

ВИКОНАЛА:

СТУДЕНТКА 6-ГО КУРСУ

Гр. КО-01

Кляцька І.Ю.

КІРОВОГРАД 2005

РЕЦЕНЗІЯ

На дипломну роботу

Кляцьки Ірини Юріївни

на тему: "Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню" на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгородківському районі

Дипломна робота виконана на основі достатньо глибокого вивчення законодавчої бази і літератури з фаху. Її прикладний характер підтверджується використанням законодавчої і нормативної бази з організації обліку оплати праці в бюджетних організаціях.

Актуальний характер носять 2-й,3-й і 4-й розділи дипломної роботи, в яких докорінно вивчено особливості організації обліку та аналізу операцій по оплаті праці в бюджетних установах та порядок проведення ревізій та перевірок в них і наведено актуальні питання завдань та функцій контрольно – ревізійної роботи в бюджетних організаціях.

Зміст дипломної роботи відповідає її назві та плану.

Дипломна робота виконана на високому професійному рівні, відповідає всім вимогам і заслуговує на оцінку "добре", а студентка –дипломниця на присвоєння їй кваліфікаційного рівня – спеціаліст за професійним спрямуванням "Облік і аудит".

Рецензент

Прізвище, ім'я ,по-батькові Підпис

М.П.

Ілюстраційний лист 1

Організація контролю за використанням фонду заробітної плати в централізованій бухгалтерії.

Об'єкт контролю

Порядок і спосіб контролю

Строк проведення контролю

Суб'єкти контролю

Законність включення працівників до табеля

Зіставлення записів у табелях з наказами відділу кадрів

Щомісячно

Економіст, інспектор відділу кадрів

Фактично відпрацьований час

Зіставлення даних табеля з графіком роботи і журналом реєстрації виходів на роботу

При опрацюванні табеля

Бухгалтер розрахункового відділу

Нічні чергування, робота у святкові та вихідні дні

Зіставлення даних табеля з наказами щодо роботи в святкові і вихідні дні, з графіком роботи

Щомісячно

Керівники відділу обліку праці і заробітної плати

Правильність встановлення ставок

Порівняння даних карток-довідок з тарифікаційними списками

Щомісячно

Бухгалтер відділу обліку праці і заробітної плати

Законність документів і правильність їх оформлення

Суцільна перевірка первинних документів

У момент прийняття

Економіст, бухгалтер розрахункового відділу

Законність доплат

Вибіркова перевірка

Один раз на місяць

Керівник

розрахункового відділу

Правильність оформлення розрахунково-платіжних документів

Суцільна перевірка

Перед виплатою заробітної плати

Заступник головного бухгалтера

Нарахування сум заробітної плати за кожною установою згідно з категоріями працюючих

Зіставлення із плановим фондом заробітної плати кожної установи

Щомісячно

Головний бухгалтер


 
 

Цікаве

Загрузка...