WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгоро - Курсова робота

Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгоро - Курсова робота

Кіровоградський інститут комерції Затверджую

Економічний факультет

Кафедра "Облік і аудит" _____________________

Спеціальність 7.050106 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

" _____" ____________ 2005р.

ЗАВДАННЯ

На виконання дипломної роботи

Студентці Кляцькі Ірині Юріївні

(прізвище, ім'я по батькові)

Факультет Економічний

група КД - 01

Тема дипломної роботи: "Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню" на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгородківському районі

затверджена наказом по інституту №____ від "_____" 200__р.

3. Термін здачі роботи:

керівникові " " 200__р.

рецензенту " " 200__р.

4.

Назва розділів роботи

Строки виконання

1

Організаційно – правові форми розрахунків підприємства з працівниками по оплаті праці.

2

Аналіз заробітної плати в установах Пенсійного Фонду України.

3

Організація бухгалтерського обліку заробітної плати в установах пенсійного фонду України.

4

Порядок проведення ревізій та перевірок заробітної плати службовців у державних установах.

5. Перелік графічного матеріалу –

6. Ілюстративний матеріал у 3-х екземплярах.

7. Дата видачі завдання " " 200 р. (підпис керівника)

8. Завдання прийнято до виконання " " 200 р. (підпис студента)

Календарний план-графік виконання дипломної роботи

Студентки Кляцьки Ірини Юріївни

(прізвище, ім'я, по батькові)

№ п/п

Перелік робіт

Строк виконання

Додаткові строки

По плану

Фактично

1

2

3

4

5

1.

Вибір теми дипломної роботи

2.

Одержання індивідуального завдання

3.

Складання календарного плану-графіка написання дипломної роботи

4.

Підготовка до виконання дипломної роботи:

підбір та вивчення літератури;

участь у виконані науково-дослідних робіт;

виконання курсових робіт;

інші заходи.

5.

Уточнення теми дипломної роботи та календарного плану-графіку, виходячи із специфіки базового підприємства, установи.

6.

Підготовка:

першого розділу;

другого розділу;

третього розділу;

четвертого розділу;

основні напрямки вдосконалення;

здача науковому керівникові.

7.

Доопрацювання дипломної роботи з урахуванням зауважень наукового керівника.

8.

Написання та оформлення роботи в остаточному варіанті.

9.

Попередній захист дипломної роботи на кафедрі.

10.

Одержання відгуку наукового керівника.

11.

Одержання рецензії зовнішнього рецензента.

12.

Висновок завідувача кафедри.

13.

Захист дипломної роботи.

Кіровоградський інститут комерції

Економічний факультет

Кафедра "Облік і аудит"

Допущений до захисту ________________

(підпис)

Завідуючий кафедрою

К.е.н,проф, Сухомлин М.О.

(прізвище, ім'я, по батькові)

"_____"____________2005р.

Дипломна робота

На тему: "Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню" на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгородківському районі

Виконавець:студентка

Економічного факультету

VI –го курсу, Гр. КД-01

Кляцька Ірина Юріївна

здала "____" 2005р.

___________________________

(підпис)

Науковий керівник:

(підпис)

Кіровоград 2005

Ректору

Кіровоградського

інституту комерції

проф. Василенко Н.О.

студентки VІ курсу

економічного факультету

спеціальність 7.050106.

Кляцьки Ірини Юріївни

ЗАЯВА

Прошу дозволити мені виконати дипломну роботу на тему: "Облік, аналіз та контроль розрахунків по оплаті праці в установах по пенсійному забезпеченню" на прикладі Управління Пенсійного Фонду України в Новгородківському районі.

"_________" 2005р. ____________________

(підпис студента)

Погоджено: _________________________

(підпис керівника)

Керівник дипломної роботи

"_____________" 2005 р.

Зміст

Вступ

Розділ 1. Організаційно – правові форми розрахунків підприємств з працівниками по оплаті праці

1.1. Заробітна плата – поняття, сутність і функції

1.2. Форми та системи оплати праці

1.3. особливості оплати праці державних службовців

Розділ 2. Аналіз заробітної плати в установах пенсійного Фонду України

2.1. Організаційна структура Пенсійного Фонду України

2.2. Основні завдання аналізу розрахунків по заробітній платі

2.3. Кошторис доходів та видатків

2.4. Основні економічні показники аналізу заробітної плати

Розділ 3. Організація бухгалтерського обліку заробітної плати в установах пенсійного забезпечення України

3.1. Нормативна база розрахунків з оплати праці

3.2. Структура оплати праці

3.3. Порядок нарахування заробітної плати

3.3.1. Порядок відображення показників відпрацьованого робочого часу в аналітичному обліку робочого часу

3.3.2. Документообіг розпорядчих документів установи

3.4. Відображення в обліку утримань із заробітної плати.

3.5. Організація та порядок видачі заробітної плати та оформлення цих операцій в обліку

3.6. Синтетичний облік заробітної плати

Розділ 4. Порядок здійснення ревізій та перевірок заробітної плати службовців у державних установах управління по пенсійному забезпеченню

4.1. Основні завдання ревізії та контролю заробітної плати

4.2. Джерела інформації ревізії заробітної плати в установах Пенсійного Фонду України

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Питання організації заробітної плати і формування її рівня складають основу соціально-трудових відносин у суспільстві, бо охоплюють нагальні інтереси всіх учасників трудового процесу. Будь-які зміни, що стосуються оплати праці, прямо чи опосередковано впливають на доходи всіх членів суспільства, а також на найважливіші макроекономічні показники. Тому в жодній країні світу питання регулювання оплати праці не залишені лише на розсуд ринкових сил, хоча методи, сфера, масштаби державного втручання в ці процеси в кожній країні різні.

Механізм регулювання заробітної плати складається з таких елементів:

а) ринкового регулювання;

б) державного регулювання;

в) колективно-договірного регулювання через укладання генеральної, галузевих, регіональних угод; колективних договорів на рівні підприємств; трудових договорів з найманими працівниками;

г) механізму визначення індивідуальної заробітної плати безпосередньо на підприємстві (у структурному підрозділі) з використанням таких елементів, як тарифна система або безтарифна модель, нормування праці, форми і системи оплати праці та преміювання.

Перебудова організації заробітної плати на підприємстві відповідно до вимог ринкової економіки передбачає вирішення трьох головних завдань:

по-перше, підвищення заінтересованості кожного працівника у виявленні й використанні резервів зростання ефективності своєї праці при виключенні можливості одержання незароблених грошей;

по-друге, усунення випадків зрівнялівки в оплаті праці, досягнення прямої залежності заробітної плати від індивідуальних кінцевих результатів праці;

по-третє, оптимізацію співвідношень в оплаті праці працівників різних категорій і професійно-кваліфікаційних груп з урахуванням складності виконуваних робіт, умов праці, дефіцитності певних видів робочої сили на ринку праці, а також впливу різних працівників на досягнення кінцевих результатів і конкурентоспроможності продукції.


 
 

Цікаве

Загрузка...