WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

1.2 Організація обліку формування та оподаткування прибутку підприємства

Фінансові результати за видами діяльності, внаслідок яких вони виникають, поділяються на: прибуток (збиток) від звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Визначаються фінансові результати шляхом визначення доходів і відповідних витрат підприємства.

Доходи – це збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань.

Витрати – це зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань [13].

Витрати, повязані з основною діяльністю, розрізнюють за функціями – виробництво, керування, збут. Вони находять своє відображення на таких рахунках, як 90 „Собівартість реалізації", 92 „Адмінітсративні витрати", 93 „Витрати на збут", 94 „Інші витрати операціної дяльності".

Для узагальнення інформації про фінансові результати від звичайної діяльності і надзвичайних подій Планом рахунків бухгалтерського обліку передбачен рахунок 79 „Фінансові результати", який ведеться по таких субрахунках:

791 „Результат основної діляьності";

792 „Результат фінансових операцій";

793 „Результат вд іншої звичайної діяльності";

794 „Результат від надзвичайних подій".

Шляхом зіставлення на субрахунку 791 „Результати основної діяльності" кредитового обороту (загальна сума отриманих доходів від реалізації та інший операційний дохід) з дебетовим оборотом (загальна сума операційних витрат з урахуванням податку на прибуток від звичайної діляьності) визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності підприємства.

Ставки податку на прибуток, об'єкти оподатковування і порядок вирахування оподатковуваного прибутку, порядок нарахування і сплати податку, обов'язки і відповідальність платника регламентується Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", затвердженим постановою Верховної Ради України від 22.05.97 №283 і Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати" [12].

Облік податку на прибуток ведеться на рахунку 98 "Податок на прибуток" по субрахунках:

981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності";

982 "Податок на прибуток від надзвичайних подій".

На субрахунку 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" ведеться облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, обчисленої по встановленій ставці (25 %) від прибутку, що відбита в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподатковування).

На субрахунку 982 "Податок на приыбль від надзвичайних подій" отражаютсумму податку, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій. При цьому варто мати на увазі, що в Звіті про фінансові результати чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податку з надзвичайного прибутку.

Фінансові результати від усіх видів діяльності (основної діяльності, фінансових операцій, надзвичайних подій), списуються відповідними бухгалтерськими проводками на активно-пасивний рахунок 44 "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)", що ведеться по субрахунках:

441 "Прибуток нерозподілена";

442 "Непокриті збитки";

443 "Прибуток, використаний у звітному періоді".

Відповідно до діючого положення отримана підприємством прибуток на субрахунку 441 "Прибуток нерозподілена" враховується наростаючим підсумком з початку року і до кінця року показується нерозподіленої.

Використання отриманого прибутку протягом року відбиває на дебеті субрахунку 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" у кореспонденції з кредитом відповідних рахунків.

Збитки підприємства, враховані на дебеті субрахунку 442 "Непокриті збитки", за рішенням керівника (власника) списуються на рахунок нерозподіленого прибутку або резервного капіталу [18, 19].

Таблиця 2 – Основні бухгалтерські проводки, використовувані при обліку фінансових результатів і використання прибутку

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Д

К

1

2

3

4

1

Списані на фінансові результати діяльності:

- доход від реалізації

- інший операційний доход

- доход від участі в капіталі

- інші фінансові доходи

- інші доходи

- надзвичайні доходи

70

71

72

73

74

75

79

79

79

79

79

79

2

Списані на фінансові результати витрати діяльності:

- собівартість реалізації

- адміністративні витрати

- витрати на збут

- інші витрати операційної діяльності

- фінансові втрати

- втрати від участі в капіталі

- інші втрати

- надзвичайні втрати

79

79

79

79

79

79

79

79

90

92

93

94

95

96

97

99

3

Відбито суму нарахованого податку на прибуток

98

64

4

Списана наприкінці року на фінансові результати сума нарахованого податку на прибуток

79

98

5

Визначено і списаний чистий фінансовий результат діяльності підприємства:

- у сумі отриманого прибутку

- у сумі збитку

79

441

441

79

6

Відбито використання прибутку, отриманої підприємством:

- на збільшення статутного капіталу

- на створення резервного капіталу

-на виплату (нарахування) дивідендів по акціях

443

443

443

40

43

67

7

Списана наприкінці року використаний прибуток на зменшення нерозподіленого прибутку

441

443

8

Списано непокриті збитки:

- за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства

- за рахунок резервного капіталу

441

43

442

442

1.3 Методи аналізу формування та оподаткування прибутку підприємства

Підвищення ефективності господарювання в більшості залежить від обгрунтованості, своєчасності і доцільності прийнятих рішень. Все це може бути досягнутим в процесі аналізу. Однак тільки вірно організована робота по аналітичному дослідженню результатів господарювання може забезпечити її дієвість і ефективність, обгрунтовано вплинути на хід господарських процесів.

Проведення аналізу повинно стати органічною частиною службових обовязків кожного фахівця, керівника різних рівней господарювання, обовязком всіх службовців, що мають відношення до прийняття управлінських рішень. Звідси витікає важливий принцип організації аналізу – обгрунтований розподіл обовфязків по проведенню АГД між окремими виконавцями.

Аналітична робота на підприємстві поділяється на слідуючі організаційні етапи:

  1. Виділення субєктів і обєктів АГД, вибір організаційних форм їх обстеження і розподілу обовязків між окремими дослідниками.

  2. Планування аналітичної роботи.

  3. Інформаційне та методичне забезпечення АГД.

  4. Аналітична обробка даних про хід і результати господарювання.

  5. Оформлення результатів аналізу.

  6. Контроль за впровадженням в виробництво пропозицій, зроблених по результатам аналізу [15].

В сукупності вони являють комплекс організаційних елементів, здатних забезпечити ефективність АГД. Організаційні форми аналізу господарської діяльності підприємства визначаються складом апарату та технічним рівнем керівництва. Діяльністю усіх економічних служб керує заступник директора з економічних питань. Він організовує свою економічну роботу на підприємстві, в тому числі і по аналізу господарської діяльності. в безпосередній його підлеглості знаходяться планово-економічний відділ, відділ праці та заробітної плати, бухгалтерського обліку. В окремий структурний підрозділ виділено групу економічного аналізу.

Приблизна схема розподілу функцій аналізу господарської діяльності може бути надана слідуючим чином.

Технічні служби аналізують ритмічність роботи, підвищення якості продукції, запровадження нової техніки, комплексної механізації і автоматизації виробництва, роботу обладнання, використання матеріальних ресурсів, загальний технічний та технологічний рівень виробництва.

Відділ праці та заробітної плати аналізує рівень організації праці, виконання плану заходів по підвищенню його рівня, забезпеченість підприємства трудовими ресурсами по категоріям і професіям, рівень продуктивності праці, використання фонду робочого часу і фонду заробітної плати.


 
 

Цікаве

Загрузка...