WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

Облік, аналіз і контроль оподаткування прибутку підприємства - Курсова робота

В даній роботі проводиться детальний аналіз фінансових результатів діяльності: аналіз структури доходів і витрат, аналіз динаміки фінансових результатів, факторний аналіз валового прибутку, аналіз рентабельності. В контролі за формуванням і оподаткуванням прибутку ТОВ „КЗПО" наведений контроль з боку податкової служби, а також внутрішньогосподарський контроль з боку підприємства.

В ході аналізу було визначено, що найбільша питома вага як у попередньому, так і звітному році займають доходи, отримані в результаті операційної діяльності (відповідно 95,35% й 96,43%), з них виторг від реалізації продукції становить 83,42 та 84,52 % відповідно. У витратах найбільша питома вага має собівартість реалізованої продукції. Її сума збільшилася на 276,3 тис. грн., це можна вважати позитивною тенденцією, тому що збільшення собівартості реалізованої продукції викликано збільшення обсягів реалізації. Цією ж причиною обумовлено й збільшення витрат на збут на 14,1 тис. грн.

Негативний вплив на динаміку валового прибутку зробили зміна структури й асортименту реалізованої продукції та зміна рівня витрат на 1 гривню реалізованої продукції. Спостерігається збільшення фізичного обсягу реалізованої продукції в натуральному вираженні. Найбільш ймовірною причиною зростання фінансових результатів від реалізації продукції є поліпшення кон'юнктури ринку, внаслідок чого відбулося збільшення обсягу реалізації в натуральному вираженні, і підприємство має змогу збільшити ціни.

У звітному періоді спостерігається погіршення всіх основних показників рентабельності підприємства, за винятком коефіцієнта рентабельності активів та операційної рентабельності продажів. Підприємство має високий рівень рентабельності сукупних активів. Крім зростання прибутку, поліпшення рентабельності сукупних активів обумовлене зменшенням валюти балансу внаслідок реалізації готової продукції й зменшення суми дебіторської заборгованості.

Структура внутрішнього контролю ТОВ „КЗПО" включає три елементи: умови проведення контролю, систему бухгалтерського обліку й процедури контролю. Кожний елемент має на увазі наявність правил, процедур, методик і документації, що враховує специфіку діяльності підприємства, які спрямовані на надання надійної інформації з фінансів і як результат - підвищення ефективності роботи підприємства. У сполученні всі перераховані елементи структури внутрішнього контролю забезпечують зниження ризику в господарській і фінансовій діяльності.

Податковий контроль проводиться посадовими особами податкових органів у межах своєї компетенції за допомогою податкових перевірок, одержання пояснень платників податків, податкових агентів і платників збору, перевірки даних обліку й звітності, огляду приміщень і територій, використовуваних для витягу доходу (прибутку).

З метою удосконалювання економічного механізму керування прибутком необхідно:

1 Строге дотримання укладених договорів по постачаннях продукції. Особливо важливо зацікавити підприємство в виробництві престижних і найбільш потрібних для ринку виробів.

2 Проведення масштабної й ефективної політики в області підготовки персоналу, що являє собою особливу форму вкладення капіталу.

3 Підвищення ефективності діяльності підприємства по збуті продукції. Насамперед необхідно більше уваги приділяти підвищенню швидкості руху оборотних коштів, скороченню усіх видів запасів, домагатися максимально швидкого просування готових виробів від виробника до споживача.

4 Зниження непродуктивних витрат і втрат.

5 Впровадження в практику оперативного обліку витрат на виробництво продукції.

6 Застосування найсучасніших механізованих і автоматизованих засобів для рішення задач аналізу прибутку і рентабельності.

7 Зробити перенос акцентів у керуванні прибутком на керування доходом підприємства.

Проаналізувавши найбільш істотні небезпечні й шкідливі виробничі фактори, впливу яких можуть піддаватися оператори ПЕОМ, я прийшла до висновку, що строго повинні виконуватися вимоги відповідних стандартів, санітарних правил і норм при організації робочого місця, режиму праці й відпочинку працюючих. У випадку не дотримання вимог санітарних норм і правил, ГОСТ по охороні праці існує ймовірність одержання травми або професійного захворювання.

Передбачувані заходи для покращення умов праці робітників аналізуємого підприємства, дозволять зменшити важкість праці робітників на 17,95%, зменшити ступінь їх стомленості на 28,05%, i, як наслідок, збільшити продуктивність праці на 14,43%, ефективність витрат на заходи з охорони праці при цьому складе 1,68.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

 1. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16 липня 1999р.;

 2. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств" №283/ 97-ВР в редакції від 22.05.97 р., зі змінами і доповненнями.;

 3. Закон України „Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 3 квітня 1997 р., зі змінами і доповненнями.;

 4. Закон України „Про систему оподаткування";

 5. П(С)БО 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності";

 6. П(С)БО 2 „Баланс";

 7. П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати";

 8. П(С)БО 15 „Доходи";

 9. П(С)БО 16 „Витрати";

 10. П(С)БО 17 „Податок на прибуток";

 11. Аудит і ревізія підприємницької діяльності. Навч. посібник. за ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ПП "Рута", 2001р.

 12. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред.. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є видання, перероб.і доп. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.

 13. Бухгалтерский учет в производственных и торговых предприятиях: Учеб.пособ. / Под ред. Н.В. Кужельного. – К.: Издательство А.С.К., 2004. – 624 с.

 14. Економічний аналіз: Навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф.. М.Г. Чумаченька. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

 15. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 4-е изд., перераб.и доп. – М.: изд-во "Бухгалтерский учет", 2002. – 528 с.

 16. Є.В. Мних. Економічний аналіз: Підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 412 с.

 17. Костенко Т.Д., Підгора Є.О., Рижиков В.С., Герасимов А.А., Ровенська В.В. Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 400 с.

 18. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 278 с.

 19. Пушкар М.С. Фінансовий облік: Підручник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 628 с.

 20. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. – 6-е вид. – К.: А.С.К., 2002. – 784 с.

 21. Ю.С. Цал-Цалко. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч. посібник. – 2-е вид., перероб.і доп. – Київ: ЦУЛ, 2002

 22. Экономика предприятия: Учебник / Под ред.. Н.А. Сафронова. – М.: Юристъ, 2002. – 608 с.

 23. ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори. Класифікація.

 24. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони.

 25. ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до поведінки контролю.

 26. ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту.

 27. ГОСТ 12.2.032-78 ССБТ. Загальні ергономічні вимоги. Робоче місце при виконанні робіт сидячи.

 28. СНіП 11-4-79. Природна й штучна освітленість. Норми проектування.

 29. Житецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп'ютерів. – Львів: Афіша, 2000. – 176 с.

 30. Основи охорони праці // В.Ц. Житецький, В.С. Джигерей, О.В. Мельников. – Львів: Афіша, 2000. – 350 с.

 31. Охрана труда пользователей компьютерных видео дисплейных терминалов / А.О. Навакатикян, В.В. Кальниш, С.Н. Стрюков. – К.: Охрана труда, 1997. – 400 с.

 32. План-пам'ятка до вивчення курсу „Охорона праці в галузі" для студентів спеціальностей „Економічна кібернетика", „Фінанси", „Облік і аудит", „Економіка підприємства", „Менеджмент організацій" / Укл.: Л.В. Дементій, Г.Л. Юсіна. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – 44 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...