WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат - Курсова робота

Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат - Курсова робота

Список використаних джерел

 1. "Про аудиторську діяльність" Закон України від 06.07.2005 № 2738-IV з наступними змінами та доповненнями //http:// www. rada.kiev.ua

 2. "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність" Закон України від 22.06.2000 № 1829-III V з змінами та доповненнями //http:// www. rada.kiev.ua

 3. "Про затвердження форми декларації з податку на доходи (прибуток) страховика та Порядку її складання" із змінами від 21.06.2005 №224// http:// www. rada.kiev.ua

 4. "Про оподаткування прибутку підприємств" Закон України від 28.12.1994 р. №334/94 в редакції Закону України від 22.05.1997 р. з змінами та доповненнями //http:// www. rada.kiev.ua

 5. "Про оподаткування прибутку підприємств" Закон України від 1.07.2004 р. №1957-IV з змінами і доповненнями//Бібліотека законодавства "Фактор"– 2004.

 6. "Про оподаткування прибутку підприємств" Закон України від 7. 07.2005 р. №2771-IV//Бібліотека законодавства "Фактор" – 2005.

 7. "Про страхування" Закон України від 04.10.2001 № 2745-III//http:// www. rada.kiev.ua

 8. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. -2004. - №4: Бухгалтерський облік. Правове регулювання, стандарти, контроль. – 416 с.

 9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №15 "Дохід" затверджений наказом МФУ від 29.11.1999 р. №290 із змінами та доповненнями від 14.06.2000 р. №131//Нормативна база; Курсор – Х, 2003. – 203 с.

 10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 "Витрати" затверджений наказом МФУ від 31.12.1999 р. №318 //Нормативна база; Курсор – Х, 2003. – 203 с.

 11. Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського стану підприємства та організації. Лист ДПА №759/10/20-2117 від 27.01.2004 р. №98 //http:// www. rada.kiev.ua

 12. Національні нормативи аудиту в Україні, затверджені рішенням Аудиторської палати України від 18.12.98 р. №73 //http:// www. rada.kiev.ua

 13. Айвазян С.А. Основы эконометрики. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001.–432 с.

 14. Александров С.В., Кучерявенко Н.П., Сидорова Н.В. Налоговое право: Уч. пособие. – К., 1998.

 15. Азаров М.Я., Кольга В.Д. Довідник :Все про податки. –К., 2000.

 16. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч.дисципліни.- К.:Знання, 2004. – 415 с. – (Вища освіта XXI століття).

 17. Аудит: Практическое пособие // Под ред. А.Н. Кузьминского. – К.: Учётинформ, 1996. – 283 с.

 18. Баканов М.І., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. – М.: Фінанси і статистика, 2000. – 456 с.

 19. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективносты инвестиций/United Nations Organization (ЮНИДО): Пер. с англ. Перераб. и доп. изд. – М.: АОЗТ "Интерэк-сперт", "

 20. Білик М.Д., Золотко І.А. Податкова система України: Навч. метод посібник для сам ост. вивч. дисц. – К., 2000.

 21. Білуха М.Т. Курс аудиту. – К.: Знання, 2000. – 492 с.

 22. Бурлакова Л.В. и др. Система налогообложения (отечественный и зарубежный опыт). Экономика: Обзор информационный. - К.: УкрНИИНТИ, 1991.

 23. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в торгівлі. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 576 с.

 24. Бутинець Ф.Ф., Олійник О.В., Шигун М.М. Організація бухгалтерського обліку. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.

 25. Бутинець Ф. Ф. "Бухгалтерський фінансовий облік", ПП "Рута" Житомир 2003р.

 26. Вареня В'ячеслав – "Відображення у бухгалтерському обліку виплати страховиком страхового відшкодування" ("Вестник бухгалтера и аудитора Украины", травень 2003 р., № 9–10 (149–150), c. 20).

 27. Вербицька Л.В. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Логос, 1999. – 294 с.

 28. Верхов В.А, Т.В. Козлова. "Аудит - 2000": проблемы и перспективы развития.-Бухгалтерский учет, №10, 1998.

 29. Вирога Ю., Пшенична А. "Особливості аудиту бухгалтерського балансу" / Бухгалтерський облік і аудит. - №11. – 2001. – С. 12-15

 30. Волинец Л. Класифікація моделей бухгалтерського обліку//Современный бухгалтер. – 2004. - №20 с.19-20

 31. Волинец Л. Использование фин.отчётности для составления налоговых деклараций и расчётов//Современный бухгалтер. – 2004. №4. с.13-20.

 32. Габрук О. Зміни в оподаткуванні прибуту підприємств, їх вплив на податкові зобов'язання платника податку// Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. - № 9. – с. 33-39.

 33. Герасим П.М. Фінансовий, управлінський і податковий облік у ГТ (ВАТ,ЗАТ,ТОВ): Навч. посіб для студ. вищ. навч. закладів.- Економічна думка, 2003. – 479 с.

 34. Глобова Н. М. "Теорія бухгалтерського обліку 2001" , Київ "А. С. К." 2003 р.

 35. Голов С.Ф. Управлінський облік:Підручник. – К.:Лібра, 2003. – 679 с.

 36. Головко Т.В. Методика аналізу фінансової звітності підприємства. – К.: Компас, 2000. – 293 с.

 37. Грачова Римма – "Облік страхової діяльності" ("Дебет–Кредит", 3 березня 2003 р., № 9, с. 12; 10 березня 2003 р., № 10, с. 12 ();

 38. Гуржій А.М, Поворознюк Н. І., В. В. Самсонов "Інформатика та інформаційні технології" Харків 2003 р.

 39. Гуцайлюк Л.О."З'їзд бухгалтерів і аудиторів Росії"//Бухгалтерський облік і аудит. №6, 2004. – с.43

 40. Давидов Г. М. Аудит: навч посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: "Знання", КОО, 2001. – 363с.

 41. Держава – податки – бізнес: (Із світового досвіду фіскального регулювання ринкової економіки): монографія/В.М. Суторміна, В.М. Федоров, В.Л. Андрущенко. –К.,1992.

 42. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. -К.: Т-во "Знання", КОО, 2001. - 402с.

 43. Доходы, расходы: учёт и налоги. Практ. и нормат. док-ты. – К.: Универсал – Бизнес, 2005. – 303 с.: табл. – (Библиотека Главбуха; №4,2004)

 44. Єгоршин А.А., Малярец Л.М. Корреляционно-регрессионный анализ.– Харьков.: Основа, 1998.–208 с.

 45. Єгоршин О.О., Зосімов А.М., Пономаренко В.С. Методи багатовимірного статистичного аналізу. – Київ.: ІЗМН, 1998. – 208 с

 46. Жолобчук Тетяна– "Страхова діяльність: аналіз змін" ("ГоловБух", 21 квітня 2003 р., № 16 (222), с. 42 ().

 47. Журавель Г.П., Крупка Я.Д., Палюх М.С., Гуцай люк Л.О., Бухгалтерський облік:особливості в галузях економік:Навч. посіб. – Тернопіль: Екон.думка, 1999. – 475 с.

 48. Завгородній В. П. "Автоматизація бухгалтерського обліку, контролю, аналізу і аудиту". - К., 1998. - 768 с.

 49. Загородній А.Г., Корягін М.В. Аудит:теорія і практика. Навч. посіб. – Львів, 2004. – 453 с.

 50. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу.–К.:Знання, 2000. – 275 с.

 51. Клебанова Т.С., Дубровина Н.А. и др. Эконометрия на персоальном компьютере. Учебное пособие. – Харьков: ИЗД ХГЭУ, 2002. – 208с.

 52. Кобевник В.Ф. Охрана труда. – Киев.- Вища школа. 1990. – 286 с.

 53. Ковалёв В.В. Финансовый анализ:методы и процедуры. – М.:Финансы и статистика, 2001.

 54. Коваль Л.С. Налоговый учёт в организациях. – М.: Геллос, 2003. – 223 с.

 55. Костюк Д. Бухгалтерський облік на малих підприємствах згідно з П(с)БО. – Х.: Фактор, 2001. – 194 с.

 56. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 311 с.

 57. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: "Новий світ-2000", 2000. - 504 с.

 58. Кучерявенко Н.П. Основы налогового права. - Харьков: Эспада,2004;

 59. Лукяненко І.Г., Краснікова Л.І. Економетрика: Практикум з використанням комп'ютера. – К.: Тов. "Зання", КОО, 1998. – 220 с.

 60. Малишкін О.І. Фінансова звітність підприємства:Міжнародні та національні стандарти:Навч. посіб. – 3 –ге видання, виправлене та доповнене. – Суми: вид. "Університетська книга",2003. – 675 с.

 61. Марчук Юрій – "Бухгалтерський облік діяльності страхових компаній в Україні" ("Вісник податкової служби України", березень 2001 р., № 12, с. 46 (;

 62. Мец. В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. Посібник. – Київ.: КНЕУ, 1999. – 132 с.

 63. Митичкин С. "Разработка в системе 1С:Предприятие 8.0": - Москва, 2003 – 267 с.

 64. Мурашко О. Податковий облік і його узгодженість з фінансовим облікомі // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - № 3. – с. 50-53.

 65. Нова бухгалтерія. Як правильно платити податок на прибуток. – Бібліотека "Дебета - Кредита". 2001

 66. Нусинов В. "Методологічні особливості аудиторської оцінки фінансової стійкості підприємства" // Бухгалтерський облік і аудит. - №9. - 2001. – С. 43-49.

 67. Оксаніч О. Податкове регулювання страхування//Справочник экономиста, 2005. -№5, с.5-12.

 68. Оністрат А.А. Організаційно-методологічні спрямування обліку і аналізу в системі оподаткування. – К.,2005.

 69. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник. – Львів, "Магнолія Плюс", 2004.

 70. Онисько С.М., Марич П.М. Податкова система:підручник. – Львів, "Магнолія Плюс", 2004.

 71. Онищенко В.О. Податковий аудит. – Ірпінь, 2003.

 72. Онищенко В.О. Податковий контроль. Основи організації: Навчальний посібник. – К., 2003.

 73. Очеретяный С.В. Информационные системы страховой компании //Корпоративные системы, 2001, №4, с. 24-28

 74. Панасюк В.М. "Податковий облік" вид."Карт-бланш", 2002. – 567 с.

 75. Податкова система:Підручник. 2-ге видання, виправлене і доповнене/За загальною редакцією Онисько С.М. – Львів: "Магнолія Плюс"; видавець В.М.Піча, 2004. – 332 с.

 76. Попович П.Я. Економічний аналіз і аудит на підприємстві. – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – 444 с.

 77. Приходько Валерій – "Бухгалтерський облік операцій із страхування життя" ("Бухгалтерський облік і аудит", січень 2002 р., № 1, с. 51);

 78. Приходько В.С. Бухгалтерський облік страхової діяльності:Навч. посіб. – 2-ге видання.- К.:Лібра, 2002. -215 с.

 79. "Про бідного бухгалтера замовте слово'//Урядовий кур'єр .2004.

 80. "Проект уряду-програма занепаду"//Голос України. 2005.

 81. Рожков А.П. Пожарная безопасность на производстве. Учебное пособие. – Киев: Редакция журнала "Охрана Труда", 1997. – 219 с.

 82. Розширений коментар до Закону України "Про внесення змін до Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств" від 01.07.2004р. №1957-IV // Все про бухгалтерський облік. – 2004. - №71 (982). – с. 20-37.

 83. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч.посіб. – К.:Знання,2004. – 654 с.

 84. Савчук Т. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку та основа реалізації системи оподаткування в Україні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. - № 3. – с. 45-49.

 85. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 448 с.

 86. Тарасенко Н.В.Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. – 2-ге вид.,стер.-К.: Алеута, 2003. – 485 с.

 87. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України. – К.: "А.С.К.", 2000. – 618 с.

 88. Харитонова С.А. "Налог на прибыль: методология учета в 1С:Бухгалтерии 7.7", - Москва, 2005. – 187 с.

 89. Хілінський Г. Аудит дебіторсько-кредиторської заборгованості. // "BUSINESS Україна" - 2001. - № 23. - с. 2.

 90. Царенко О.В. Удосконалення організації діяльності// Фин. рынки и ценные бумаги. – 2005, №9, с. 31-36

 91. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навч. посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 160с.

 92. Чабанова Н.В.,Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: Посібник. – К.:вид. центр "Академія" 2002.

 93. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов.-М.: "Дело", "BusinessРечь", 1992.-320с.

 94. Шолошенко В.А. Про бідного бухгалтера замовте слово//Урядовий кур'єр – 2.12.04.

 95. Юровский Б. Актуальные проблемы налообложения и налоговой отчётности//Современный бухгалтер. – 2004. №23. с.11-22

 96. Юрченко О.Л. Проект уряду – програма занепаду//Голос України – 2.10.2005 р.

 97. Юхно С.Г. З'їзд бухгалтерів//Бухгалтерський облік і аудит, №6,2004.

 98. http://www.rada.kiev.ua – Законодавство України.

 99. http://www. rada.kiev.ua – Бібліотека Верховної Ради.

 100. http://www.ukrstat.gov.ua/.-"Соціально-економічне становище України".

 101. http://www.aup.ru/articles/finance/2.htm -"Наиболее распространен-ные финансовые показатели "


 
 

Цікаве

Загрузка...