WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат - Курсова робота

Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат - Курсова робота

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ УАБС

До захисту допускаю:

завідувач кафедри обліку

і фінансів, д.е.н., професор

В.М. Тимофеєв

ДИПЛОМНА РОБОТА

ОБЛІК, АНАЛІЗ І АУДИТ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ І ВАЛОВИХ ВИТРАТ

Керівник роботи,

викладачМ.О. Катречко

Консультант з питань використання

економіко-математичних методів,

к.т.н., доцентЛ.Д. Філатова

Консультант з питань використання

інформаційних систем і технологій,

к.т.н., доцентА.М. Макаренко

Консультант з питань охорони праці,

ст. викладачА.В. Марков

Студент факультету банківської справи,

обліку і фінансів, V курсу, групи 57-ОА-с

спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"В.О. Тарасенко

Харків 2009

Зміст

Вступ

Розділ 1. Теоритичні основи формування валових доходів і валових витрат в страховій компанії

1.1 Економічна сутність обліку валових доходів і валових витрат

1.2 Нормативно-правове регулювання обліку валових доходів і валових витрат страхової компанії

1.3 Аудит операцій з обліку валових доходів і валових витрат

1.4 Характеристика компанії (аналіз компанії: відшкодування, платежі, чисельність, обороти)

Розділ 2. Діюча система обліку, аналізу та аудиту валових доходів і валових витрат

2.1 Аналіз валових доходів і валових витрат

2.2 Фактичний і документальний контроль обліку і контролю валових доходів і валових витрат

2.3 Використання регресійного аналізу в управлінні витратами страхової компанії

2.4 Використання ПЕОМ для автоматизації обліку валових доходів і валових витрат

Розділ 3. Шляхи вдосконалення обліку, аналізу і аудиту валових доходів і валових витрат

3.1 Узагальнення результатів аналізу валових доходів і валових витрат

3.2 Вдосконалення обліку валових доходів і валових витрат

3.3 Шляхи підвищення ефективності використання валових доходів і зниження валових витрат

3.4 Оцінка ефективності втілення рекомендацій і пропозицій в ХОДС УСК ВАТ "Гарант-АВТО"

Розділ 4. Охорона праці

4.1 Аналіз санітарно-гігієнічних умов праці

4.2 Техніка безпеки та протипожежна профілактика

4.3 Розрахунок повітрообміну за надлишком тепла в кабінеті бухгалтерії

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ УАБС

Кафедра обліку і фінансів

ЗАВДАННЯ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Студент Тарасенко Валентина Олексіївна

Факультету банківської справи, обліку і фінансів, курсу V групи 57-ОАс

Спеціальності 7.050104 "Фінанси"

Тема ДР: Облік, аналіз і аудит валових доходів і валових витрат

затверджена наказом від „__" ________________ 200__ р. №_________

База переддипломної практики ХОДС УСК ВАТ "Гарант-АВТО"

Строк здачі дипломної роботи__________________________________

Вихідні дані:

а) анотація до теми;

б) список основної літератури;

в) матеріали переддипломної практики.

Графік виконання роботи

Назва розділів роботи

Дата закінчення

Вступ

Розділ 1 ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ І ВАЛОВИХ ВИТРАТ В СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ

Розділ 2 ДІЮЧА СИСТЕМА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ І ВАЛОВИХ ВИТРАТ

Розділ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ВАЛОВИХ ДОХОДІВ І ВАЛОВИХ ВИТРАТ

Розділ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Короткі методичні вказівки до теми ______________________________

_____________________________________________________________

Перелік графічного матеріалу____________________________________

_____________________________________________________________

Керівник роботи ________________ / ________________ /

Підпис П.І.Б.

Консультант з питань використання економіко-математичних методів________________/________________/

Консультант з питань використанняінформаційних систем і технологій________________ / ________________ /

Консультант з питань охорони праці ________________ / ________________ /

Дата видачі завдання „___" ________ 200_ р.

Завдання прийнято до виконання________________/ ________________/

Дата отримання завдання „___" ________ 200_ р.

Анотація

В умовах становлення і розвитку ринкової економіки в Україні зростає роль податкового, бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту діяльності страхової компанії, як складової частини системи економічної інформації і керування. Валові доходи і валові витрати становлять значну частину податкового обліку і відображаються в декларації про доходи (прибуток) страховика. Необхідність існування податкового підходу обумовлена невідповідністю подання в бухгалтерському і податковому обліку валових доходів, витрат і фінансових результатів. Саме формування валових доходів і валових витрат, їх облік, аналіз і аудит мають велике значення для ведення податкового обліку страхових компаній. Тому питанню організації обліку валових доходів і валових витрат приділяється велика увага.

Об'єктом дослідження дипломної роботи є виробнича діяльність страхової компанії, предметом – методи обліку, аналізу і аудиту валових доходів і валових витрат.

Метою дипломної роботи є вивчення діючого обліку (його поділ на податковий та бухгалтерський), аналізу і аудиту валових доходів і валових витрат досліджуваної страхової компанії та розробка пропозицій і рекомендацій по удосконаленню обліку, аналізу і аудиту їхнього ефективного використання.

Мета дипломної роботи визначила необхідність вирішення таких задач: визначити роль та значення валових доходів і валових витрат в сучасних умовах; визначити, чи правильно поділили облік валових доходів і валових витрат на податковий та бухгалтерський; розкрити зміст обліку, аналізу та аудиту валових доходів і валових витрат; визначити особливості обліку та аудиту валових доходів і валових витрат; провести аналіз валових доходів і валових витрат; розробити напрямки вдосконалення щодо аудиту валових доходів і валових витрат.

Методи дослідження – системний підхід, методи економічного аналізу, математичної статистики і теорії оптимальних рішень.

Основні результати дослідження: розглянуто теоретичні основи валових доходів і валових витрат; розкрито роль та значення; визначено зміст аудиту в сучасних умовах господарювання; викладено особливості організації обліку валових доходів і валових витрат в страховій компанії; проведено аналіз валових доходів і валових витрат у системі контролю; узагальнено результати аудиту валових доходів і валових витрат; визначено напрями вдосконалення внутрішньогосподарського контролю доходів і витрат та запропоновано шляхи їх зниження.

Робота складається із вступу, чотирьох розділів та висновків; містить 112 сторінок, 6 рисунків, 11 таблиць, наукових джерел інформації 101. У додатку наведено альбом графічного матеріалу у вигляді презентацій.

Ключові слова: ВАЛОВИЙ ДОХОД, ВАЛОВІ ВИТРАТИ, СКОРИГОВАНИЙ ВАЛОВИЙ ДОХОД, ОБЛІК, АНАЛІЗ, АУДИТ, СТРАХОВА КОМПАНІЯ.

Вступ

Ефективність функціонування компанії залежить не лише від обсягу одержуваного прибутку, а й від характеру його розподілу. В бухгалтерському обліку діяльності компанії потрібно розрізняти поняття валових доходів, валових витрат. Для підвищення ефективності виробництва дуже важливо, щоб при розподілі прибутку було досягнуто оптимальності в задоволенні інтересів держави, компанії і працівників. Держава зацікавлена одержати якомога більше прибутку до бюджету. Керівництво компанії прагне спрямувати більшу суму прибутку на розширення відтворення. Акціонери і працівники зацікавлені у збільшенні їхньої частки у використанні прибутку.

Проте якщо держава обкладає компанію дуже високими податками, то це не стимулює її розвитку, у зв'язку з чим скорочується обсяг реалізації страхових послуг і зменшується надходження коштів до бюджету. Те саме може статися, якщо всю суму прибутку використати на виплату дивідендів акціонерам компанії. У цьому разі в перспективі зменшиться надання страхових послуг, оскільки не оновлюватимуться основні фонди, скоротиться власний капітал, що в кінцевому підсумку може стати причиною банкрутства компанії. Якщо ж зменшується частка дивідендних виплат у використанні прибутку, то це, у свою чергу, призведе до зниження інвестиційної привабливості компанії. Тому в компанії має бути знайдено оптимальний варіант розподілу прибутку. Велику роль у цьому має відіграти аналіз господарської діяльності.

Облік валових доходів, валових витрат ведеться без застосування рахунків, проте з використанням даних бухгалтерського обліку.


 
 

Цікаве

Загрузка...