WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → "Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ ""Клімат Індустрії""" - Курсова робота

"Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ ""Клімат Індустрії""" - Курсова робота

ΔСін = 24680/3710 - 24680/(3710+761,05) = 1,132335 грн./м, тобто 1,42% (1,132335/79,7035100%) від фактичної собівартості.

Таким чином, загальне збільшення собівартості одиниці продукції внаслідок усіх визначених причин складає:

ΔС=∆Смв+∆Сот+∆Сн+∆Са+∆Сін

ΔС=1,353597+1,258423+0,4719086+1,671892+1,132335=5,888155 грн./м, що дорівнює 7,38% (5,888155/79,7035100%) від фактичної собівартості.

Збільшення собівартості одиниці продукції відповідно (на 7,38%) збільшує загальні витрати підприємства, що призводить до погіршення фінансових результатів у періоді, що аналізується.

Загальна величина зниження фінансових результатів внаслідок збільшення собівартості одиниці продукції відповідно до методики економічного аналізу [Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден], яка застосовується у цій роботі, розраховується по наступній формулі:

Ес =∆С(Qпф +∆Q) , де (3.25)

Ес - загальна величина зниження фінансового результату (збільшення витрат) внаслідок зростання собівартості, грн;

С - загальне збільшення собівартості одиниці продукції у періоді, що аналізується, грн/м;

Qпф - фактичний обсяг виробництва продукції, метрів;

Q - визначене зменшення обсягу випуску продукції, грн.

Таким чином, внаслідок збільшення собівартості одиниці продукції зменшення фінансового результату у періоді, що аналізується, дорівнює:

Ес=5,888155(3710 + 761,05)=26326,24 грн, що складає близько 84% (26326,24/31250100%) від величини балансового прибутку у періоді, що аналізується. Таким чином, якщо б підприємству вдалося усунути визначені підчас аналізу причини, що призвели до вищезазначеного збільшення собівартості, то у звітному періоді прибуток підприємства вдалося б збільшити до 57576,24 (31250+26326,24) грн.

Результати аналізу собівартості продукції доцільно навести у вигляді наступної таблиці.

Таблиця

3.25

Результати аналізу собівартості продукції за грудень 2000 р.

з/п

Причини, що призвели до збільшення собівартості продукції

загальне збільшення витрат, грн.

збільшення собівартості, грн./м

% збільшення від фактичної собівартості

1

2

3

4

5

Зростання цін:

2753,72

0,6159464

0,7727%

зростання цін на матеріали

135,03

0,030189

0,0379%

зростання цін на електроенергію

2468,91

0,5521752

0,6928%

зростання цін на паливо

150,23

0,0335822

0,0422%

Понаднормативні витрати:

608,06

0,1359718

0,1706%

понаднормативні витрати матеріалів

291,07

0,0650824

0,0817%

понаднормативні витрати електроенергії

300,01

0,0671159

0,0842%

понаднормативні витрати палива

16,99

0,0037735

0,0048%

Збільшення облікової чисельності працівників

5558,86

1,243261

1,5599%

Збільшення нарахувань на заробітну плату

2109,89

0,4719086

0,5921%

Зростання питомої ваги умовно-постійних витрат:

16977,02

3,797106

4,764%

відносно матеріальних витрат

4371,35

0,977717

1,2267%

відносно витрат на оплату праці

67,96

0,01516172

0,0191%

відносно амортизації

7475,15

1,671892

2,0976%

відносно інших витрат

5062,57

1,132335

1,4206%

Разом

26326,24

5,888155

7,3876%

Як бачимо з таблиці 3.25, величина збільшення собівартості досить істотна (7,3876%). Отже, необхідно розробити заходи щодо усунення причин, які призвели до збільшення собівартості (див. таблицю).

Крім того, як зазначалося раніш, на фінансові результати у періоді, що аналізується, також впливало зменшення обсягу реалізації продукції, таким чином, загальне зниження фінансових результатів визначимо за наступною формулою:

Е = (Ор +∆Ор) - (Сф - ∆С)(Qпф +∆Q) - Фрф, де (3.25)

Ор - визначене зменшення обсягу реалізації продукції, грн;

Сф - фактична собівартість одиниці продукції, грн/метр;

Фрф - фактичний фінансовий результат звітного періоду, грн;

Відповідно до вищенаведеної формули величина загального зниження фінансових результатів у періоді, що аналізується, внаслідок зазначених причин становить:

Е=(326950+69705)-(79,7035-5,888155)(3710+761,05)-31250 =35372,9 грн., що дорівнює 113% (35372,9/31250100%) від загальної величини фінансового результату у звітному періоді.

Таким чином, безпосереднє зменшення прибутку внаслідок зниження обсягу реалізації у періоді, що аналізується дорівнює:

Ер= Е - Ес= 35372,9-26326,24 = 9046,66 грн., тобто 29% (9046,66/31250 100%) від фактичної величини прибутку.

Наведемо усі причини, які впливали на фінансові результати підприємства у періоді, що аналізується, у вигляді наступної таблиці.

Таблиця

3.25

Результати аналізу фінансових результатів за грудень 2000 р.

з/п

Причини, що призвели до зменшення фінансових результатів

зниження фі-нансових ре-зультатів, грн

% зниження від фактично-го прибутку

1

2

4

5

Зниження обсягу реалізації

9046,66

29%

Збільшення собівартості продукції

26326,24

84%

зростання цін на матеріали

2753,72

9%

понаднормативні матеріальні витрати

608,06

2%

завищена облікова чисельність персоналу

5558,86

18%

збільшення нарахувань на заробітну плату

2109,89

7%

зменшення обсягу виробництва продукції

16977,02

48%

Разом

35372,9

113%

Як бачимо, загальне зниження фінансових результатів у періоді, що аналізується, дорівнює 35372,9 грн., що навіть перевищує фактичну величину прибутку за цей період (31250 грн.), отже, необхідно розробити заходи, які дозволили б усунути негативний вплив на фінансові результати вищезазначених причин.

Таблиця

3.25

Заходи щодо поліпшення фінансових результатів

з/п

Заходи, що пропонуються

Величина резерву, грн

1

2

4

Досягти збільшення доходу від реалізації продукції за рахунок здійснення заходів, які були розроблені під час аналізу обсягу реалізації продукції (розділ Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден даної роботи).

9046,66

Зменшити собівартість виробництва продукції за рахунок здійснення заходів, що пропонуються нижче:

26326,24

Визначати планові показники з урахуванням прогнозних значень інфляції на плановий період та можливого зростання цін на окремі види матеріалів, а також вивчати ринок пропозиції необхідних для виробництва матеріалів та сировини з метою визначення постачальників, які пропонують матеріали достатньої якості по найбільш низьким цінам

2753,72

Встановити жорсткий контроль за витратами матеріалів у виробництві, вжити запобіжних заходів щодо псування матеріалів у процесі виробництва та підчас зберігання їх на складі, встановити систему матеріального заохочення за економію матеріалів та штрафів за понаднормативні витрати матеріалів, якщо понаднормативні витрати сталися з вини працівника; додержуватися планової структуру матеріальних витрат, яка повинна визначати оптимальну комбінацію розходу матеріалів на виробництво.

608,06

Досягти граничного скорочення завищеної облікової чисельності робітників промислово-виробничого персоналу до норм, що відповідають потребам виробництва; поліпшити контроль за трудовою дисципліною, запобігати понаднормативним невиходам шляхом встановлення відповідної системи штрафів, застосовувати матеріальні до робітників, що дотримуються трудової дисципліни та робочого розпорядку; перевести як можна більшу кість робітників на відрядну форму оплати праці, яка підвищує зацікавленість робітників у результатах своєї праці та заохочує до дотримання трудової дисципліни.

5558,86

Реалізувати вищезазначені заходи щодо скорочення завищеної облікової чисельності працівників та, відповідно, зменшення витрат на оплату праці, що дозволить скоротити базу відрахувань на соціальні заходи.

2109,89

Досягти збільшення обсягу випуску продукції за рахунок реалізації заходів, які були розроблені під час аналізу обсягу випуску продукції (розділ Ошибка: источник перекрестной ссылки не найден даної роботи).

16977,02

Разом

35372,9


 
 

Цікаве

Загрузка...