WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків - Курсова робота

Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків - Курсова робота

Пропозиції щодо організації і методики внутрішнього контролю вексельних операцій включають алгоритм оцінки ризику вексельних операцій (рис.2).

0100090000037800000002001c00000000000400000003010800050000000b0200000000050000000c02b5077907040000002e0118001c000000fb021000070000000000bc02000000cc0102022253797374656d000779070000d1090000985c110004ee8339a8011a000c020000040000002d01000004000000020101001c000000fb02ceff0000000000009001000000cc0440001254696d6573204e657720526f6d616e0000000000000000000000000000000000040000002d010100050000000902000000020d000000320a2d00000001000400000000007907b407209f1600040000002d010000030000000000

Рис. 2. Алгоритм оцінки ризику вексельних операцій

Основні положення методики попередньої оцінки ризику операцій банків з векселями базуються на результатах аналізу фінансових звітів та визначенні інтегральних показників оцінки фінансового стану підприємств-векселедавців та (або) інших зобов'язаних за векселем осіб. Алгоритм обчислення інтегрального показника включає нормативні значення окремих коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності, розраховані автором з урахуванням галузі діяльності підприємства-векселедевця.

Оцінку ризику вексельних операцій пропонуємо здійснювати з урахуванням наявності зобов'язаних осіб, кожна з яких виступає гарантом за даним векселем (ризик за індосованими векселями буде тим меншим, чим більше осіб індосувало вексель).

Запропонована методика оцінки ризику вексельних операцій дозволить комерційним банкам оперативно аналізувати фінансовий стан підприємств-векселедавців, приймати виважені управлінські рішення щодо оптимального формування та використання фінансових ресурсів.

ВИСНОВКИ

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано нове вирішення актуального завдання з удосконалення бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю операцій банків з векселями. Це дало змогу сформулювати висновки теоретичного та прикладного характеру відповідно до поставленої мети та завдань дослідження, а саме:

1. В процесі дослідження місця та ролі вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами банків України, уточнено сутність та поняття фінансових ресурсів як універсального виду ресурсів, що формується шляхом використання як власного капіталу так і коштів у зобов'язаннях, у тому числі коштів на депозитних рахунках, які трансформуються в оборотні та необоротні активи банківської установи відповідно до напрямків її стратегічного розвитку. Обґрунтовано пріоритетність здійснення вексельних операцій з урахуванням суттєвості їх впливу на фінансові результати діяльності банку.

2. В розвиток класифікації векселів запропоновано враховувати такі критерії: за видом векселя; за терміном повернення основного боргу; за способом виплати доходу; за валютним номіналом; за наявністю зобов'язання; за порядком володіння; за характером платежу. Рекомендовані додаткові класифікаційні ознаки (за порядком володіння, за характером платежу) дозволять оптимізувати облік та контроль вексельних операцій, шляхом врахування їх особливостей при відображенні в облікових регістрах та забезпечити адекватність прийняття оптимальних управлінських рішень.

3. В дисертації доведено ефективність запровадження трьохрівневої організаційно-інформаційної моделі обліку, аналізу та контролю вексельних операцій з метою створення інтегрованої інформаційної системи, яка забезпечить взаємозв`язок обліку, аналізу і контролю в умовах електронної обробки економічної інформації та позитивно вплине на якість та обґрунтованість контрольних дій, спрямованих на підвищення ефективності вексельних операцій. У запропонованій моделі узагальнюються та оптимізуються задачі організації та методики обліку, аналізу та контролю вексельних операцій.

4. Обґрунтовано порядок відображення в обліку процентного доходу за векселями в портфелі до погашення в частині коригування сум сформованих резервів на фактор часу (добуток резерву та ефективної ставки відсотка). Це уможливлює врахування економічної сутності процесів, які відбуваються з кожним елементом вартості цінного папера, а також забезпечує розкриття достовірної інформацію щодо обсягів створених резервів за вексельними операціями у фінансовій звітності банківських установ.

5. На основі дослідження сучасних напрямків вирішення проблеми відображення в обліку ринкових факторів, що формують елементи грошових потоків вексельного обігу, розроблено методику обліку вексельних операцій в умовах невизначеності, яка базується на концептуальних положеннях оцінки векселів за справедливою вартістю. Дана методика дозволить підвищити ефективність управління розподіленими у часі грошовими потоками вексельного обігу та створити умови зниження фінансових ризиків за вексельними операціями.

6. З метою виключення випадків завищення обсягів резервування за вексельними операціями, а також зважаючи на порядок визначення справедливої вартості векселя, запропоновано вдосконалену методику розрахунку суми резерву за вексельною операцією, величина якого визначається з урахуванням фінансового стану зобов`язаної за векселем особи, незалежно від зміни ринкової норми дохідності за векселем.

Для підвищення точності оцінки об'єктів обліку при застосуванні методу ефективної ставки відсотка для амортизації дисконту та премії за вексельними операціями, запропоновано вдосконалену методику розрахунку амортизації. З її використанням підвищується точність розрахунку місячної норми амортизації при погашенні векселів у будь-який день місяця.

Враховуючи необхідність створення механізму реальної застави, запропоновано методику оцінки векселів, отриманих під забезпечення наданої позики на основі дисконтування майбутніх грошових потоків за векселем, що виключає можливість завищення оціночної вартості векселя.

Визначено методичні засади організації облікового процесу та його змісту в умовах застосування сучасних інформаційних технологій в системі управління операцій банків з векселями; розроблено систематизований перелік і зміст облікових номенклатур первинного та поточного обліку вексельних операцій; запропоновано внутрішній план рахунків обліку вексельних операцій; обґрунтовано принципи кодування векселів відповідно до номенклатури поточного обліку і внутрішнього плану рахунків; розроблено систему взаємопов'язаних облікових регістрів, що забезпечує підвищення рівня контрольованості вексельних операцій.

У розробленій моделі контролю вексельних операцій доведено необхідність поділу контрольного процесу відповідно до часових форм контролю. Йдеться про попередній, поточний та заключний етапи контролю. Акцент зроблено на попередній контроль вексельних операцій, оскільки саме на цьому етапі приймаються рішення про доцільність і необхідність їх здійснення. Пропозиції щодо організації і методики внутрішнього контролю вексельних операцій включають алгоритми оцінки ризику вексельних операцій; визначення платоспроможності векселедавців за векселями, які видано на значні для векселедержателя (комерційного банка) суми. Критерії оцінки платоспроможності потенційних платників за векселями розроблені на основі дослідження фінансової звітності векселедавців та інших зобов'язаних за векселями осіб і диференційовані за галузями їх діяльності.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

У наукових фахових виданнях:

 1. Амеліна О.В. Контроль операцій банку з врахування векселів //Вісник Хмельницького національного університету. – 2005. - №2, частина 2. – С. 114-117.

 2. Амеліна О.В. Принципи визнання та обліку операцій банку з векселями //Актуальні Проблеми Економіки. – 2006. - №11(65). – С.174-181.

 3. Амеліна О.В. Процедури контролю операцій банків з векселями // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету – 2006. - №5. – С.40-47.

 4. Амеліна О.В. Організація управлінського обліку операцій банків з векселями // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2006. - №4 (36), частина 3. – С. 17-23.

 5. Амеліна О.В. Методика розрахунку амортизації дисконту та премії для боргових цінних паперів//Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. – 2006. - №10, частина 2. – С.8-13.

 6. Амеліна О.В. Методика розрахунку справедливої вартості векселів // Актуальні Проблеми Економіки. – 2007. № 8 (74). – С.184-193.

 7. Амеліна О.В. Вдосконалення методики оцінювання ризику вексельних операцій // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка". – 2007. - №576. – С.9-15.

 8. Амеліна О.В. Облікова класифікація векселів // Науковий випуск Ужгородського університету. Серія "Економіка". Спецвипуск 22, частина II – 2007. – С. 278-281.

У інших виданнях:

 1. Амеліна О.В. Оперативний контроль вексельних операцій комерційного банку // Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 20-22 квітня 2005р. – К.: КНТЕУ, 2005. – С.192-194.

 2. Амеліна О.В. Актуальні питання оподаткування операцій банків з векселями // Збірник тез доповідей третьої міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених "Економічний і соціальний розвиток України в XXI столітті". – Тернопіль: ТДЕУ, 2006р., частина 2. – С.28-30.

 3. Амеліна О.В. Особливості обліку операцій банку з векселями // Реконструкція розвитку фінансового ринку в Україні: філософія, стратегія, тактика: Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених 20-22 березня 2007р. – К.: КНТЕУ, 2007. – С.128-129.


 
 

Цікаве

Загрузка...