WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків - Курсова робота

Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків - Курсова робота

В процесі дослідження доведено, що порядок визнання процентного доходу та зменшення корисності векселів в портфелі банку до погашення, відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України, потребує доопрацювання в частині врахування у сумі сформованих резервів фактору часу.

В дисертаційній роботі запропоновано коригувати суму резерву на фактор часу шляхом застосування ефективної ставки відсотка. Це дозволить відобразити економічну сутність процесів, що відбуваються з кожним елементом вартості цінного паперу, а також надасть можливість розкрити достовірну інформацію щодо обсягів створених резервів за вексельними операціями у фінансовій звітності банківських установ.

Для підвищення точності оцінки об'єктів обліку при застосуванні методу ефективної ставки відсотка для амортизації дисконту та премії за вексельними операціями необхідно вдосконалити чинну методику розрахунку норми амортизації. У роботі запропоновано техніку розрахунку місячної норми амортизації з використанням програми Microsoft Excel, у якій враховано особливості вексельних операцій (проведення операцій у будь-який день місяця, часткове погашення основної суми вексельного боргу), як результат виключаються похибки у розрахунках та спрощується процедура обліку вексельних операцій (табл.2).

Таблиця 2

Методика розрахунку ефективної ставки відсотка

Методика розрахунку ефективної ставки відсотку

Переваги та недоліки

Відповідно до П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" ефективна ставка відсотка визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці річного відсотка та премії) на середню величину собівартості цінних паперів та вартості їх погашення

дана методика дозволяє розрахувати тільки річну ефективну ставку відсотка та призводить до похибок у розрахунках

Відповідно до рекомендацій НБУ, ефективна ставка відсотку розраховується з використанням фінансової функції IRR (внутрішня ставка доходу) програми Microsoft Excel

дана методика дозволяє розрахувати ефективну ставку відсотка лише для 365 – денного року

Запропонований метод

Алгоритм розрахунку ефективної ставки відсотка

де def – ефективна ставка відсотків;

Sпог – сума погашення векселя;

Sпр – сума придбання векселя;

m – загальна кількість днів перебування векселя між датою придбання та датою погашення;

w – кількість днів у році, в якому проводиться розрахунок ефективної ставки відсотка.

Алгоритм розрахунку амортизації дисконту (премії) за вексельними операціями

Eам – амортизовані відрахування дисконту (премії) за період в якому проводиться амортизація дисконту (премії);

Рам - амортизована собівартість боргового цінного папера;

def – ефективна ставка відсотка;

m – кількість днів у місяці в якому здійснюється амортизація дисконту (премії);

w – кількість днів у році, в якому проводиться розрахунок ефективної ставки відсотка.

дана методика дає змогу розрахувати ефективну ставку відсотка при придбанні векселя у будь-який день місяця, та здійснювати амортизацію дисконту (премії) за будь-який проміжок часу, навіть щоденно.

На основі дослідження сучасних напрямків вирішення проблеми врахування в обліку ринкових факторів, які формують елементи грошових потоків вексельного обігу, розроблено методику обліку вексельних операцій в умовах невизначеності, яка базується на концептуальних положеннях оцінки векселів за справедливою вартістю. В методиці передбачено визначення очікуваних грошових потоків за векселем, дисконтованих за ставкою, яка відповідає діючій ставці дохідності подібної фінансової інвестиції, що котирується на ринку цінних паперів за умови подібності таких характеристик: номінальної вартості, відсоткової ставки, терміну, що залишився до погашення, класу зобов'язаної за векселем особи. За відсутності векселя зі схожими характеристиками, пропонується для векселів класу В, Г, Д визначати внутрішню норму доходу способом множення середньоринкової внутрішньої дохідності за векселем класу А на відповідні коефіцієнти ризику (1,2 – для класу В; 1,5 – для класу Г та 2,0 – для класу Д). Дана методика забезпечує підвищення рівня управління розподіленими у часі грошовими потоками вексельного обігу та створює умови зниження фінансових ризиків за операціями банків з векселями.

З метою запобігання завищенню обсягів резервування за вексельними операціями, а також зважаючи на точність визначення справедливої вартості векселя, запропоновано вдосконалену методику резервування за вексельними операціями.

Формуючи резерв на випадок можливих збитків від здійснення операцій з цінними паперами, банк забезпечує реальність подання показників фінансової звітності, застосовуючи на практиці основоположний принцип міжнародного обліку – принцип обачності. Передумовою формування резервів за операціями з векселями є необхідність врахування ризику неповернення основного боргу за цими активами. Сума сформованого резерву за векселями в портфелі на продаж повинна залежати лише від фінансового стану зобов`язаної за векселем особи без урахування зміни ринкової норми доходу за векселем. За наявності ризику за векселем, у дисертації доведено доцільність розрахунку суми резерву за наступною формулою:

R = (1)

де, - оцінена величина майбутніх грошових потоків за векселем; –ринкова ставка доходу за векселем; – коефіцієнт ризику цінного папера (0,2; 0,5; 1,0 в залежності від класу емітента); – кількість періодів сплати відсотків; – період погашення цінного папера.

Відповідно до запропонованої методики, суму переоцінки (уцінки, дооцінки) векселів за справедливою вартістю слід обліковувати на рахунку 5102 „Результати переоцінки цінних паперів у портфелі банку на продаж". При її визначенні враховується зміна ринкової норми доходу за векселем. На рахунку 3190 „Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж" буде обліковуватись сума резерву, сформована за векселем внаслідок зміни класу емітента (зобов`язаної за векселем особи). Застосування даної методики унеможливлює безпідставне завищення обсягів резервування коштів за вексельними операціями.

В процесі опрацювання методики організації і змісту облікової процедури за вексельними операціями комерційних банків розроблено систематизований перелік та запропоновано зміст облікових номенклатур первинного та поточного обліку вексельних операцій; обґрунтовано внутрішній план рахунків обліку вексельних операцій; визначено принципи кодування векселів відповідно до номенклатур поточного обліку і внутрішнього плану рахунків; розроблено систему взаємопов'язаних облікових регістрів, що забезпечують підвищення рівня контрольованості вексельних операцій.

У третьому розділі "Організація та методика контролю вексельних операцій" досліджено питання організації і методики контролю вексельних операцій, визначено особливості його здійснення в умовах застосування електронних інформаційних технологій.

В дисертаційній роботі доведено, що система внутрішнього контролю вексельних операцій має особливості, які визначаються подвійною природою векселя (як цінного папера та як зобов`язання). Внаслідок чого необхідне застосування специфічних прийомів і способів встановлення юридичної сили векселя та законності вексельних операцій.

Поділ внутрішнього контролю з точки зору часового фактора на попередній, поточний та заключний обґрунтовується періодом здійснення контрольних процедур. Вивчення змісту кожного виду контролю дозволяє встановити, що найефективнішим для операцій банків з векселями є попередній контроль на стадії ухвалення рішення про здійснення тієї або іншої вексельної операції.

Для забезпечення ефективної організації внутрішнього контролю вексельних операцій визначено склад об'єктів контролю; розроблено схему взаємодії суб'єктів внутрішнього контролю; виокремлено етапи здійснення внутрішнього контролю вексельних операцій, які розкривають завдання контролю, порядок та особливості застосування методичних прийомів попереднього та поточного контролю вексельних операцій.

У розробленій методиці внутрішнього контролю операцій банків з векселями органічно поєднано методичні прийоми попереднього та поточного контролю вексельних операцій, що дозволяє отримати оперативну інформацію, необхідну для прийняття оптимальних управлінських рішень в умовах розвитку вітчизняного ринку векселів.


 
 

Цікаве

Загрузка...