WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків - Курсова робота

Облік та контроль операцій з векселями в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків - Курсова робота

дістало подальший розвиток:

класифікація векселів для формування чіткої системи обліку та контролю вексельних операцій;

організаційно-інформаційна модель обліку, аналізу та контролю операцій банків з векселями, зокрема запропоновано її трьохрівневу організацію, що забезпечить взаємозв`язок обліку, аналізу і контролю в умовах електронної обробки економічної інформації.

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці рекомендацій з удосконалення методики обліку та контролю вексельних операцій. Впровадження запропонованих рекомендацій у практичну діяльність банківських установ сприятиме підвищенню ефективності управління вексельним обігом та зниженню ризиковості вексельних операцій.

Результати дослідження і пропозиції, що викладені в дисертаційній роботі, впроваджені в ЗАТ КБ „Приват Банк" (довідка № 62 від12.06.2007р.; акт впровадження № 62 від 12.06.2007р.), АБ "Укоопспілка" (довідка №01-09б/124 від 29.05.2007р.; акт впровадження №01-09б/327 від 9.07.2006р.), Чернігівській ОД "Райффайзен Банк Аваль" (довідка №14/2779 від 14.06.2007р.; акт впровадження №14/2778 від 14.06.2007р.).

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Усі розробки та пропозиції, що містяться у роботі, отримані автором особисто.

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати наукових досліджень, викладені в дисертації, доповідалися та обговорювалися на міжнародній науково-практичній конференції "Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в умовах міжнародної інтеграції", (м. Київ, 20-22 квітня 2005р.), III міжнародній науково-практичній конференції "Економічний та соціальний розвиток України в XXI столітті: національна ідентичність та тенденції глобалізації", (м. Тернопіль, 23-24 лютого 2006 р.), II міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу в контексті євроінтеграції", (м.Рівне, 19-20 жовтня 2006р.), міжнародній науково-практичній конференції "Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту підприємництва", (м. Львів, 20-22 квітня 2007р.), всеукраїнській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених "Реструктуризація розвитку фінансового ринку в Україні: філософія, стратегія, тактика", (м. Київ, 20-22 березня 2007р.); міжнародній науково-практичній конференції "Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності в умовах глобалізації економіки", (м. Ужгород, 27-29 вересня 2007р.);

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 3,3 друк.арк., з них: у фахових виданнях – 8 наукових праць загальним обсягом 3,03 друк.арк., у інших виданнях - тези 3-х доповідей у матеріалах конференцій загальним обсягом 0,27 друк.арк.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 222 найменувань, 20 додатків. Зміст дисертації викладено на 181 сторінці, у тому числі 17 таблиць, 11 рисунків, 13 формул.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету і завдання, об'єкт, предмет та методи дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих результатів, наведено відомості щодо їх апробації.

У першому розділі "Теоретичні основи обліку та контролю в системі управління вексельними операціями комерційних банків" визначено місце та роль вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами комерційних банків, досліджено економіко-правові аспекти розвитку вексельного обігу в Україні, з'ясовано ключові теоретико-методичні проблеми обліку та контролю операцій банків з векселями.

В процесі аналізу положень чинного законодавства з регламентації вексельного обігу в Україні, виявлено суттєві протиріччя, які негативно впливають на розвиток операцій банків з векселями. У переважній більшості нормативних актів, що стосуються вексельного обігу в Україні, простежується відхід від положень Женевської конвенції, наявні також невідпрацьовані положення щодо обліку вексельних операцій. Внаслідок цього створюється підґрунтя для фінансових зловживань з використанням векселів, які дискредитують ефективність цього загальновизнаного світовою практикою фінансового інструменту. Проведені теоретичні узагальнення доводять важливість та необхідність застосування системного підходу до вдосконалення нормативно-правової бази управління вексельним обігом, з метою підвищення рівня законодавчо-нормативного регулювання ринку векселів в Україні.

Проведені аналітичні дослідження засвідчують позитивну динаміку вексельного обігу (табл.1).

Таблиця 1

Динаміка вартості цінних паперів

Рік

Вартість цінних паперів всього,

млрд. грн.

у тому числі: векселів

У відсотках до попереднього року

млрд. грн.

% до вартості цінних паперів

цінні папери всього

векселі

2000

34406,2

9800,8

29,33

-

-

2001

52950,8

14863,0

28,07

153,89

151,65

2002

67483,1

20102,0

29,79

127,44

135,24

2003

88818,1

26720,0

30,08

131,61

132,92

2004

113888,2

31137,4

27,34

128,22

116,53

2005

147822,2

49147,7

33,25

129,79

157,84

2006

153822,2

51622,6

33,56

104,05

107,07

20071

175050,6

58946,5

33,67

113,80

114,19

1Екстрапольовано автором

В процесі дослідження місця та ролі вексельних операцій в системі управління фінансовими ресурсами банків України, уточнено сутність та поняття фінансових ресурсів як універсального виду ресурсів, що формується шляхом використання як власного капіталу так і коштів у зобов'язаннях, у тому числі коштів на депозитних рахунках, які трансформуються в оборотні та необоротні активи банківської установи відповідно до напрямків її стратегічного розвитку.

На основі вивчення економічної сутності вексельних операцій та їх ролі у банківській діяльності обґрунтовано пріоритетні види операцій банків з векселями, здійснення яких суттєво впливає на фінансові результати діяльності банку. Це зокрема такі операції, як: урахування векселів, купівля в портфель на продаж та в портфель до погашення та авалювання векселів.

Дослідження питання класифікації векселів дозволило запропонувати крім загальноприйнятих рівнів деталізації (за видом векселя; за терміном повернення основного боргу; за способом виплати доходу; за валютним номіналом, за наявністю зобов'язання) подальшу диференціацію векселів, а саме: за порядком володіння; за характером платежу. Рекомендовані класифікаційні ознаки дозволять оптимізувати облік та контроль вексельних операцій, враховуючи особливості їх відображення в облікових регістрах, та забезпечити прийняття оптимальних управлінських рішень.

Серед тенденцій розвитку вексельного обігу у дисертації акцентовано зростання частки вексельних операцій у кредитно-інвестиційній діяльності банківських установ, ефективність управління якими залежить від стану обліку, аналізу та контролю. Аналіз теоретичного та практичного вирішення проблеми, за темою дослідження, дозволив визначити коло питань, що потребують розв'язання. Йдеться про необхідність розробки комплексної методики обліку та контролю операцій банків з векселями в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Другий розділ "Облік операцій банків з векселями" присвячено питанням удосконалення чинних методик обліку вексельних операцій в частині визнання, оцінки, документування вексельних операцій з урахуванням положень міжнародних стандартів фінансової звітності.

Для створення інтегрованої інформаційної системи, з метою забезпечення взаємозв`язку обліку, аналізу і контролю вексельних операцій в умовах електронної обробки економічної інформації та позитивного впливу на якість та обґрунтованість контрольних дій, запропоновано трьохрівневу організаційно-інформаційну модель обліку, аналізу та контролю вексельних операцій. Модель локалізується за трьома рівнями деталізації економічної інформації, які відповідають стадіям облікового процесу і дозволяє узагальнити та оптимізувати вирішення задач організації та методики обліку та контролю вексельних операцій.


 
 

Цікаве

Загрузка...