WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Враховуючи запобіжну і стратегічну роль внутрішньо-банківського аудиту, а також його загально визначені принципи, що грунтуються на практиці, можна виділити такі найважливіші функції:

— перевірка достовірності обліку надходження, використання, вибуття та нарахування зношення (з віднесенням його за напрямками цільового призначення) основних засобів та нематеріальних активів; достовірність розмежування за вартістю таких засобів праці, як малоцінні та швидкозношувані предмети та основні засоби;

— перевірка достовірності й правильності відображення в обліку різних видів господарських матеріалів і малоцінних предметів;

— правильність і законність касових операцій;

— дотримання правил виконання валютних операцій;

— законність і достовірність відображення в обліку і звітності кредитних та розрахункових операцій;

— правильність відображення в обліку і звітності цінних паперів, у тому числі боргових, для перепродажу, інвестиційних;

— достовірність і правильність відображення в обліку і звітності грошових коштів на розрахункових, поточних, депозитних, вкладних, кредитних та інших рахунках;

— достовірність віднесення витрат за рахунок собівартості чи власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку;

— правильність нарахування та використання коштів на рекламні та представницькі витрати;

— перевірка повноти, правильності й достовірності відображення в обліку доходів та фінансових результатів;

— правильність відрахувань у різні бюджетні та позабюджетні фонди;

— правильність нарахування і сплати всіх видів податків;

— всебічний аналіз фінансових операцій; активів (доходних і недоходних), пасивів (власних і залучених), доходів і витрат, прибутків (збитків), рентабельності та дотримання відповідних нормативів.

За наслідками внутрішнього аудиту кожного об'єкта здійснюються як запобіжні заходи щодо виправлення обліку "невірно", з порушенням чинних державних законодавчих і нормативних актів, відображення операцій, так і орієнтування цих операцій на стратегічно більш економічно ефективні.

17.2. Внутрішній аудит касових операцій

Під розрахунково-касовим обслуговуванням банку розуміємо прийом, видачу і збереження грошових знаків. Його здійснюють через операційну касу банку, до складу якої (залежно від кількості клієнтів і обсягів операцій) можуть входити прибуткові й видаткові каси, прибутково-видаткові каси, каси розміну грошей, вечірні каси та каси перерахунку грошової виручки.

Облік касових операцій в банках України регламентується:

1. Інструкцією Національного банку України щодо організації емісійно-касової роботи в установах банків України за № 1 від 07.07.94 р.

2. Інструкцією Національного банку України щодо організації роботи з готівкового обігу установами банків України за № 4 від 20.06.95 р.

Перелічені нормативні документи передбачають:

— загальний порядок ведення касових операцій;

— правила зберігання грошових знаків;

— правила перевезення грошових знаків;

— порядок заміни і знищення пошкоджених банкнот і монет;

— порядок складання і подання звітності по касі. Документальними джерелами для здійснення внутрішнього аудиторського контролю касових операцій є:

— первинні касові документи;

— касові журнали на приход і видаток;

— касові книги;

— довідки касирів приходних і видаткових кас;

— виписки з особистих рахунків клієнтів, журнал реєстрації приходних і видаткових касових документів.

Деякі фахівці з банківського аудиту, зокрема, доцент кафедри банківської справи Фінансової академії при уряді Російської Федерації С. О. Горіна (див. список літератури в кінці підручника), радить планувати і проводити аудит касових операцій на основі програмно-контрольної оцінкової таблиці. За своєю побудовою вона є не тільки переліком питань, які необхідно з'ясувати під час перевірки, не лише розкриває технологію аудиторського процесу касових операцій, але й дає можливість здійснювати їх оцінку щодо законності, доцільності й правильності документального оформлення.

Нижче наводимо цю оцінкову таблицю, сформувавши її зміст відповідно до вимог Закону "Про банки і банківську діяльність в Україні" та вимог інструкцій і методичних вказівок НБУ з ведення касових операцій.

№ з/п

Аудитором перевіряється

Повинно бути встановлено

1.

Стан угод про повну матеріальну відповідальність осіб, що працюють з готівкою та іншими цінностями

Наявність угод з матеріально відповідальними особами і юридична правильність їх оформлення

2.

Дотримання порядку здійснення операцій в приходних касах

1. Правильність оформлення первинних документів, заповнення і ведення журналів їх реєстрації

2. Ідентичність даних первинних документів з даними касових журналів і книг, довідок, виписок з особистих рахунків клієнтів

3.

Дотримання порядку здійснення операцій у вечірніх касах та касах перерахування

Правильність заповнення супровідних відомостей до сумки з грошовою виручкою та документального оформлення інкасованої грошової виручки

4.

Дотримання порядку здійснення операцій видатковими касами

1. Правильність заповнення реквізитів видаткових первинних касових документів

2. Ідентичність даних останнім даним касових книг і журналів, а також випискам з особових рахунків клієнтів

3. Правильність ведення книги реєстрації сум, виданих під звіт касиру грошового сховища

5.

Дотримання порядку звірки і заключення операційної каси; організація контролю за видачею грошей

1. Ідентичність даних касових обігів і даних касових книг та журналів

2. Наявність підписів касирів і операційних працівників

6.

Дотримання повноти і вірності обміну цінностей у сховищах

1. Правильність комплектації та розфасування грошей і цінностей

2. Правильність ведення книги обліку цінностей, що знаходяться в сховищах

7.

Дотримання касового планування і ліміту залишків каси банку

1. Наявність касових планів клієнтів

2. Наявність встановлених банком лімітів клієнтам за залишком готівки грошей в їх касах

3. Дотримання клієнтами ліміту

8.

Дотримання ліміту розрахунків готівкою

Наявність ліміту для банку та його дотримання

9.

Дотримання правил касових операцій з валютною готівкою

1. Правильність заповнення первинних касових документів на надходження та видачу готівкової валюти

2. Ідентичність даних первинних документів і даних касових книг та журналів

10.

Стан звітності про касові обіги банку

1. Правильність обліку касових операцій в цілому (висновок)

2. Достовірність звітності про касові обіги в банку

3. Дотримання строків звітності

З урахуванням спеціалізації банку, обсягів тих чи інших операцій, замовлень керівництва тощо, у наведену таблицю можуть бути внесені зміни щодо кількості питань, які необхідно з'ясувати.

По закінченні перевірки касових операцій здійснюється оцінка стану їх організації та ведення обліку і розробляються управлінські або адміністративні заходи щодо ліквідації порушень і недоліків та облікові заходи щодо вдосконалення облікового контролю.

Досвід свідчить, що найбільш типовими порушеннями, виявленими під час перевірки касових операцій, бувають:

— порушення ліміту каси;

— порушення граничних норм розрахунку готівкою грошей;

— неправильне документування і ведення касових операцій;

— виправлення в приходних і видаткових касових документах;

— несвоєчасне проведення інвентаризації каси і т. п.

17.3. Внутрішньобанківський аудит розрахункових операцій

Аудит розрахункових операцій виявляє правомірність розрахункових операцій і дотримання розрахункової дисципліни згідно з інструкціями та іншими нормативними документами НБУ.

У процесі перевірки з'ясовується дотримання:

— визначеного порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів у банку;

— встановлених лімітів залишку грошей в касі клієнтами;

— запровадженого порядку розрахункового обслуговування згідно з укладеною з клієнтом угодою;

— розрахункової дисципліни за рахунками (розрахунковими, поточними, бюджетними, валютними, кореспондентському);


 
 

Цікаве

Загрузка...