WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

340 "Господарські матеріали" (відповідний субрахунок);

К-т рахунку

3408 "Результати переоцінки вартості господарських матеріалів".

4. На списання матеріалів, запасних частин, пального, на виконання робіт і різні господарські витрати (разом з податком на додану вартість) :

Д-т рахунків:

742 "Витрати на утримання та експлуатацію основних засобівта нематеріальних активів" (відповідний субрахунок);

743 "Інші експлуатаційні витрати" (відповідний субрахунок);

350 "Витрати майбутніх періодів";

К-т рахунку

340 "Господарські матеріали" (відповідний субрахунок).

Методика відображення в бухгалтерському обліку операцій з реалізації господарських матеріалів, а також результатів їх інвентаризації подібна до методики з малоцінними і швидкозношуваними предметами розглянутій вище в цьому ж параграфі.

Контрольні запитання

1. У чому суть основних засобів як товарно-матеріальних цінностей дострокового користування?

2. У чому суть нематеріальних активів?

3. У чому суть малоцінних і швидкозношуваних предметів як товарно-матеріальних цінностей довгострокового користування?

4. У чому суть господарських матеріалів щодо передачі їхньої вартості на витрати банку?

5. За якою вартістю всі види товарно-матеріальних цінностей відображаються в балансі банку?

6. Що таке об'єкт витрат? Навести приклад.

7. Наведіть принцип складання бухгалтерських проводок на віднесення амортизації до витрат банку.

8. У чому методичні принципи облікового віднесення до витрат банку малоцінних та швидкозношуваних предметів?

9. Пригадайте методику облікового відображення використання різних господарських матеріалів.

10. За рахунок яких джерел списуються результати від реалізації або ліквідації основних засобів та нематеріальних активів?

11. Які бухгалтерські проводки складаються у випадку виявлення при інвентаризації надлишків як основних засобів, так і нематеріальних активів? Чи є це об'єктом оподаткування?

12. У чому полягають особливості відображення в обліку виявлених інвентаризацією надлишків малооцінки і господарських матеріалів?

13. Наведіть методику облікового відображення нестач усіх видів товарно-матеріальних цінностей.

Вправи для самостійної роботи

Загальні вимоги: Скласти бухгалтерські проводки за господарськими операціями банку.

№ з/п

Зміст операцій

Сума грош. од.

Вправа 1. Облік придбання та безкоштовного одержання основних засобів

1 Сплачено постачальнику за комплект ЕОМ і 150,0

оргтехніки

2 Одержано комплект ЕОМ і оргтехніки 150,0

3 Нараховано підряднику за монтаж і установку 50,0

зазначеного обладнання

4 ЕОМ і оргтехніка вводяться в експлуатацію і зараховуються до

основних засобів

5 3 метою фінансування відображається джерело 200,0

придбання основних засобів

6 На основі акта приймання-передачі основних 100,0

засобів (або на основі акта експертної оцінки)

одержано безкоштовно комп'ютери на суму

Вправа 2. Облік результатів переоцінки основних засобів

7 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України здійснено:

7.1 Дооцінку:

а) основних засобів 420,0

б) незакінчених капвкладень 60,0

7.2 Уцінку:

а) основних засобів 80,0

б) незакінчених капвкладень 10,0

Вправа3. Облік зношення та вибуття

8 Нараховано амортизацію за об'єктами основних засобів 5000,0

9 Відображається в обліку зношення основних засобів 5000,0

10 Вибувають повністю амортизовані основні засоби 3000,0

11 Вибувають неповністю амортизовані основні засоби з балансовою вартістю

100,0 грош. од. І зношенням на 90 грош. од.:

а) на суму зношення 90,0

б) на недоамортизовану частину 10,0

12 Реалізовані непотрібні основні засоби балансовою вартістю 200 грош. од.

плюс 20 % ПДВ, із зношенням 150 грош. од.:

а) на суму виручки від реалізації 240,0

б) на ПДВ 40,0

в) на списання з балансу в межах зношення 150,0

г) на залишкову вартість 50,0

Вправа 4. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів

13 Здійснено попередню оплату постачальнику за МШП 320,0

14 Одержано від постачальника і оприбутковано на склад МШП 320,0

15 Передано в експлуатацію МШП понад встановлену нормою вартості за одиницю:

а) передача на суму 140,0

б) нараховано зношення в розмірі 50 % 70,0

в) списується через рік на витрати по акту вибуття ще 50 % з урахуванням оприбуткування придатних матеріалів:

— оприбутковано матеріали, одержані при ліквідації 10,0

— донараховано зношення 60,0

— списано з балансу МШП, які ще обліковані на 130,0

рахунку № 942

Вправа 5. Облік матеріалів

16 Здійснено попередню оплату постачальнику 250,0

  1. Оприбутковано одержані від постачальника матеріали

  2. Витрачено і списано на поточні ремонти приміщень 250,0

банку різні види матеріалів 170,0

Вправа 6. Відображення в обліку результатів інвентаризації

19 Оприбутковуються виявлені лишки: 80,0

а) основних засобів 30,0

б) матеріалів 40,0

в) МШП 50,0

20 Виявлені недостачі матеріалів відображаються в системі рахунків обліку всього на у т. ч.

а) у межах природних норм витрат 10,0

б) з вини матеріально відповідальних осіб 40,0

ГЛАВА 14

ОБЛІК ДОХОДІВ, ВИТРАТ І ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Мета вивчення

Після вивчення глави 14 Ви повинні знати:

1. Види доходів та витрат.

2. Принципи класифікації рахунків для обліку доходів і витрат банків.

3. Правила обліку доходів і витрат.

4. Різницю між поняттями "капітальні витрати" і "поточні витрати".

5. Методику обліку доходів і витрат банку.

6. Методику розрахунку фінансового результату від діяльності банку.

7. Облік операцій з розподілу чистого прибутку банку.

14.1. Об'єкти обліку в складі доходів і витрат банку

Основна відмінність між фінансовим обліком у банках та в інших об'єктах господарської діяльності полягає в джерелі доходів і структурі витрат. Склад доходів і витрат обумовлений фінансовою природою банківської справи, яка і визначає об'єкти обліку.

При класифікації доходів і витрат банку виходять із загальноприйнятих критеріїв:

— доходи групують за джерелами отримання і впливом на фінансовий результат;

— витрати за елементами і характером затрат. У складі доходів і витрат перш за все виділяють групу доходів і витрат від виконання банками своїх функцій як посередників на фінансових ринках. У нормативних документах Національного банку України для позначення таких доходів і витрат використовується термін операційні доходи і витрати. Інакше кажучи, це доходи і витрати. одержані банками від операцій, на виконання яких видані ліцензії Національним банком України і які передбачені законодавством з банківської справи.

Згадані доходи і витрати підрозділяються на наступні підгрупи:

— відсоткові доходи і витрати;

— комісійні доходи і витрати;

— результат від торгових операцій банку;

— інші операційні доходи і витрати від надання банківських послуг.

До відсоткових доходів належать: відсотки, одержані від розміщення депозитів у інших банках і небанківських фінансових інститутах; від надання кредитів за державними цінними паперами та іншими інвестиціями.

До відсоткових витрат належать відсотки, що виплачені за депозитами, залученими кредитами, субординованому боргу, облігаціями, емітованими банком.

При визначенні суми відсоткових платежів у банківській практиці можуть використовуватись три методи визначення кількості днів, які приймаються в розрахунок при нарахуванні відсотків:

1) метод "факт/факт" — при нарахуванні відсотків виходять з фактичної кількості днів у році та місяці;

2) метод "факт/360" — при розрахунку виходять з фактичної кількості днів у місяці, а кількість днів у році приймають умовно за 360;

3) метод "30/360" — при розрахунку суми відсотків умовно приймають кількість днів у місяці за 30, а в році — за 360.

Незалежно від методу розрахунку суми відсотків при розрахунку кількості днів ураховують перший день і не зараховують останній день за контрактом. Дата початку і закінчення комерційної угоди за контрактом при цьому визначається як дата валютування.

Розглянемо на прикладі визначення кількості днів при використанні різних методів і суми відсотків до виплати.

Приклад. Визначити суму відсоткових платежів за терміновим депозитом у сумі 200 грн., який розміщений на строк з 21 серпня до 10 жовтня під відсоткову ставку 12 % річних.


 
 

Цікаве

Загрузка...