WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

10.3. Облік довірчих операцій

Довірчі, або трастові операції це операції, які банк виконує за дорученням і в інтересах третьої особи. Вони можуть здійснюватись на користь приватних (фізичних) осіб і підприємств, органів державного управління. В Україні ринок трастових послуг тільки починає формуватись. Його розвиток гальмує недостатність фінансових активів, низький рівень доходів населення, відсутність необхідної правової бази для регулювання відносин, що виникають за операціями за дорученням. До таких операцій належать розпорядження майном після смерті власника, управління майном на довірчій основі, агентські функції та ін.

Сьогодні українські комерційні банки надають лише окремі види агентських послуг:

— зберігання цінностей у сейфі (банк отримує, зберігає і повертає цінності за дорученням клієнта);

— управління активами на правах представника (банк має право не тільки зберігати цінні папери і отримувати за ними дохід, але й виконувати інвестиційні та комерційні операції згідно з інструкціями довірителя);

— виконання функції депозитаря для ділових фірм (зберігання цінних паперів і облік їх руху).

Виконання довірчих операцій банк здійснює згідно з угодою на довірче управління. Особа, що надає повноваження, називається принципалом, а та, що виконує доручення, — агентом. Стосунки між ними згідно з угодою іменуються агентськими функціями.

Для обліку коштів, що надані принципалом банку у довірче управління, використовують наступні рахунки:

№ 2601 "Кошти за довірчими операціями суб'єктів господарської діяльності";

№ 2621 "Кошти за довірчими операціями фізичних осіб". Операція з перерахування коштів у довірче управління відображається бухгалтерською проводкою:

Д-т "Поточний рахунок клієнта";

К-т "Кошти за довірчими операціями клієнтів".У разі придбання цінних паперів за дорученням клієнтів (на суму, фактично сплачену):

Д-т "Кошти за довірчими операціями клієнтів";

К-т "Коррахунок у Національному банку України".Водночас придбані цінні папери обліковуються за позабалансовим рахунком за номінальною вартістю:

Д-т "Інші цінності й документи";

К-т "Контррахунок".

Справляння комісійної винагороди відображається проводкою:

Д-т "Кошти за довірчими операціями клієнтів";

К-т "Інші банківські операційні доходи".

Контрольні запитання

1. Схарактеризуйте зміст депозитної операції та види строкових депозитів.

2. Назвіть відмінності між платіжними та строковими депозитами.

3. Наведіть класифікацію рахунків для обліку строкових та ощадних депозитів; пригадайте їх основні ознаки.

4. Який порядок відкриття депозитного рахунку?

5. Наведіть методику обліку внесення коштів на депозит та їх вилучення з депозиту.

6. Який порядок закриття депозитного рахунку?

7. Пригадайте методику нарахування відсотків за користування депозитними коштами.

8. У чому полягає облік операцій зі сплати відсоткового доходу клієнтам?

9. У чому полягає зміст довірчих операцій та їх облік?

Вправи для самостійної роботи

Вправа 1. Банк 20 липня прийняв від Петренко Г. П. Готівкою на вклад строком 6 міс. 2000 грн. Відсотки нараховуються із розрахунку 24 % річних. Згідно угоди відсотковий дохід виплачується по закінченні строку.

• Складіть бухгалтерські проводки: із залучення депозиту, нарахування відсотків, повернення депозиту і виплати відсоткового доходу.

Вправа 2. Згідно з депозитною угодою банк перерахував 10 січня з поточного рахунку ТзОВ "Роксолана" 45 000 грн. на строковий депозитний рахунок. Строк депозиту — один місяць. Відсоткова ставка за депозитом — 12 % річних. Депозит повернуто разом зі сплатою відсотків у визначений строк.

• Складіть бухгалтерські проводки за виконаними операціями.

ГЛАВА 11ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ

Мета вивчення

Після вивчення глави 11 Ви повинні знати:

1. Економічний зміст цінних паперів.

2. Види цінних паперів.

3. Методику обліку операцій у портфельні короткострокові та довгострокові вкладення з цінних паперів.

4. Методику обліку вкладень банку в боргові цінні папери.

5. Методику обліку операцій з облігаціями власної емісії.

6. Нарахування та облік розрахунків за дивідендами.

7. Методику обліку векселів власної емісії.

8. Порядок обліку операцій з придбання векселів та обліку їх у портфелі банку.

9. Методику обліку опротестування векселів та їх переоблік.

11.1. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними

Цінні папери грошові документи, що засвідчують право володіння, визначають взаємовідносини між особою, яка їх емітувала, та їх власником і передбачають виплату доходу в формі дивідендів або відсотків, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Цінні папери можуть бути іменними і на пред'явника. Їх можна використовувати для розрахунків, а також як заставу для забезпечення платежів і кредитів.

Відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" в Україні можуть перебувати в обігу такі види цінних паперів:

— акції;

— облігації внутрішніх державних (республіканських) і місцевих позик;

— облігації підприємств;

— казначейські зобов'язання;

— ощадні сертифікати;

— векселі;

— приватизаційні цінні папери.

Цінні папери підрозділяють на два види:

— дольові (пайові) цінні папери — це акції, що відтворюють частку вкладу юридичної або фізичної особи в загальному обсязі створюваного капіталу;

— боргові цінні папери і облігації, казначейські зобов'язання, ощадні сертифікати, векселі.

При роботі з цінними паперами у взаємовідносини вступають два учасники — інвестор-покупець (юридична або фізична особа); емітент-продавець (юридична особа).

Відновлення втрачених цінних паперів здійснюється державними органами, підприємствами, організаціями і установами, що їх випустили.

Передача нащадкам цінних паперів здійснюється у відповідності з громадянським законодавством України.

Схема основних операцій з цінними паперами наведена нижче:

Комерційні банки здійснюють різні операції з цінними паперами, випущеними як іншими емітентами, так і власне банками. Останні підрозділяються на активні та пасивні.

Пасивні операції включають у себе випуск банком цінних паперів (акцій, облігацій, векселів, ощадних сертифікатів) з метою залучення грошових коштів.

Активні операції передбачають придбання банком зазначених цінних паперів з метою їх перепродажу або участі в управлінні іншими підприємствами та одержання від цих операцій спекулятивного доходу або дивідендів.

Порядок обліку цінних паперів у комерційних банках регламентується інструкціями, листами та доповненнями до них Національного банку України. Розглянемо основні принципи цього обліку.

Банки здійснюють вкладення в придбання акцій, облігацій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком з метою одержання прибутку у вигляді дивідендів або дисконту, премії, відсотків від їх наступного перепродажу.

З цією ж метою цінні папери можуть бути прийняті на зберігання і виконання з ними дохідних операцій за дорученням клієнтів.

Вкладення банку в цінні папери класифікуються за терміном, портфельними видами і обліковуються на таких рахунках:

№ з/п

Групи (види) придбаних цінних паперів за цільовим призначенням

Рахунки, на яких вони обліковуються

1.

Портфельні короткострокові в

Портфель цінних паперів на продаж

кладення (до 1 року)

Синтетичний рахунок № 310 "Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі банку на продаж четвертого порядку для банківських і небанківських установ" Аналітичні рахунки № 3102, 3103 (щодо емітентів та випуску цінних паперів)

2.

Портфельні довгострокові вкл

Портфель цінних паперів на інвестиції

адення (понад 1 рік)

№ 320 "Акції та інші вкладення з нефіксованим прибутком у портфелі банку на інвестиції" з відповідними аналітичними рахунками

3.

Портфель пайової участі (вкладень у асоційовані компанії)

Синтетичний рахунок

№ 410 "Вкладення в асоційовані компанії" з відповідними аналітичними рахунками

4.

Портфель вкладень у дочірні компанії

№ 420 "Вкладення у дочірні компанії"

5.

Боргові цінні папери та інвестиції

Придбані:

— за номіналом;

— з дисконтом;

— з премією;

— між датами сплати відсотків (купонів);

— реалізовані до строку їх погашення.

Рахунки групи балансового рахунку № 321 "Боргові цінні папери в портфелі банку на інвестиції" (за видами емітентів — державні, недержавні тощо)

Рахунок № 3216 "Неамортизований дисконт за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції"

Рахунок № 3217 "Неамортизована премія за борговими цінними паперами у портфелі банку на інвестиції"


 
 

Цікаве

Загрузка...