WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

Облік та аудиту комерційних банках - Курсова робота

— різні журнали для реєстрації, обліку, руху окремих видів цінних паперів;

— баланси банку на звітні дати.

Перевірку та її узагальнення рекомендуємо здійснювати на основі детальної програми у вигляді контрольних запитань, які нами деталізовані й систематизовані за максимально ймовірною кількістю операцій і ситуацій, що можуть бути здійснені з цінними паперами. Ця контрольна програма має вигляд оцінкової таблиці.

№ з/п

Що перевіряється

Повинно бути з'ясовано

І. Загальні положення

1.

Наявність документів, що узаконюють право банку на операції з цінними паперами

1. Наявність ліцензії НБУ. Виконання вимог.

2. Наявність зареєстрованого і оплаченого статутного фонду в розмірі не менше 1 млн ЕКЮ.

3. Наявність затверджених НБУ Голови Правління і головного бухгалтера

4. Наявність служби внутрішнього аудиту

5. Достатність спорядження банку технічними засобами

6. Достатність формування резервного фонду

7. Достатність формування страхового фонду

8. Відповідність економічних показників упродовж року

9. Беззбиткова діяльність протягом року

10. Безпека кредитного портфелю — сума проблемних кредитів не повинна перевищувати суми сформованих резервного і страхового фондів

11. Наявність позитивного аудиторського висновку.

12. Відсутність порушень банком чинного банківського законодавства протягом року.

13. Відповідність практично здійснюваних операцій проліцензованим

II. Види цінних паперів: акції, облігації, векселі

2.

Перевірка правильності проведення операцій з акціями власної емісії

1. Наявність юридично-нормативних і облікових документів:

а) засновницької угоди банку;

б) статуту банку;

в) рішення про випуск акцій банку;

г) реєстру акціонерів;

д) виписок за операціями обліку акціонерних внесків

2. Відображення обліком операцій за статутним фондом

3. Правильність ведення реєстру акціонерів і достатність даних про акціонерів

4. Правильність оформлення первинної підписки

5. Правильність оформлення операцій з обліку курсової різниці від реалізації акцій

6. Правильність реєстрації випуску цінних паперів

7. Відповідність нормативу розподілу статутного фонду між учасниками згідно з чинним законодавством

8. Щодо випуску акцій власної емісії перевіряється, чи не перевищено річний термін утримання викуплених, не перепроданих акцій

9. Куди відносять витрати з придбання, виготовлення акцій.

10. Правильність ведення реєстру (журналу) акціонерів

11. Правильність позабалансового обліку

3.

Операції купівлі-продажу акцій інших суб'єктів господарювання

1. Ведення журналу обліку руху акцій

2. Правильність обліку операцій з придбання акцій

3. Відповідність бухгалтерських проводок укладеним угодам

4. Правильність обліку доходів віл операцій з акціями

4.

Операції з державними облігаціями

1. Відповідність методики обліку чинним нормативним документам

2. Повнота відображення здійснюваних операцій в облікових реєстрах

3. Правильність обліку:

а) брокерських операцій;

б) інвестиційних операцій

4. Дотримання строків переоцінки і правильність обчислення сум переоцінки (якщо вона здійснюється)

5. Правильність ведення журналу операцій з державними цінними паперами (за випусками)

5.

Операції з купівлі-продажу векселів

1. Правомірність здійснення операцій

2. Дотримання порядку прийому векселів до обліку

3. Правильність оформлення векселів, реквізитів і підписів на векселі та їхньої звірки з реквізитами кожного індосаменту за строками і сумами

4. Правильність ведення книги реєстрації всіх векселів, що надійшли в банк, з присвоєнням кожному порядкового номера

5. Забезпеченість векселів товарними і грошовими цінностями

6. Правильність оформлення векселів

7. Правильність зарахування на рахунки придбаних векселів залежно від їх номінальної вартості

8. Правильність обліку на позабалансовому рахунку

9. Обгрунтованість встановлення дисконту на куплені векселі

10. Доцільність окремих операцій щодо придбання векселів через труднощі погашення їх боржниками

11. Своєчасність опротестування і рівень втрат при цьому

12. Порядок прийому векселів на інкасо для одержання платежів та оплати векселя у строк (наявність перепоручительського підпису на векселі, своєчасність письмового повідомлення банку-платника, правильність ведення журналу, дотримання порядку зберігання)

До найбільш поширених типових порушень, що виявляються при внутрішньобанківському аудиті операцій з цінними паперами, належать:

— недотримання запровадженого порядку зберігання цінних паперів;

— неправильне ведення реєстраційних журналів;

— невірні розрахунки відсотків за доходами від цінних паперів;

— відсутність резервів під знецінення цінних паперів;

— несвоєчасність опротестування векселів.

17.7. Внутрішньобанківський аудит доходів і витрат

Достовірність фінансового результату діяльності комерційного банку визначають за реально одержаними доходами та правильно сформованими витратами. Адже від правильності віднесення останніх на собівартість банківських послуг чи за рахунок власного прибутку, що залишається в розпорядженні банку, залежить як достовірність одержаного прибутку, так і рівень податків, яких найчастіше намагаються сплачувати менше. Але свідоме ігнорування чи несвідоме порушення законодавства щодо наведеного вище порядку розмежування витрат, у кінцевому результаті, при перевірках органами державної податкової адміністрації призводить до фінансових санкцій у вигляді пені та штрафів (що в декілька разів перевищують суму заниженого податку) і нарахування пені.

Отже, завдання внутрішньобанківського аудиту полягає в тому, щоб упередити податкові органи своєю перевіркою щодо достовірності формування бухгалтерією доходів і витрат та своєчасно виправити власні помилки і порушення.

Нагальна необхідність у такій упереджувальній перевірці внутрішнім аудитом особливо актуальна ще і тому, що зовнішній аудит, як правило, здійснює її після річного звіту, який може бути складений з помилками і порушеннями, а, отже, і недостовірне.

Внутрішній аудит при перевірці правильності й достовірності формування доходів і витрат банку керується такими основними законодавчими і нормативними актами:

1. Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 334/94-ВР від 28.12.94 р. та Правилами його застосування (що діяли до 01.07.97 р.).

2. Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22.05.97 р.

3. Законом України "Про податок на додану вартість" № 168/ 97-ВР від 03.04.97 р.

Програмою проведення внутрішньобанківського аудиту доходів і витрат можна вважати оцінкову таблицю, в якій систематизовано найбільш типові порушення, що виникають в обліку і спричинюють недостовірність формування фінансового результату та пов'язаного з ним оподаткування прибутку. Її структура і зміст такі.

№ з/п

Що перевіряється

Повинно бути з'ясовано

1.

Достовірність собівартості послуг основної діяльності

Необгрунтоване завищення через невірне (свідоме або несвідоме) віднесення витрат на собівартість, замість власного прибутку (спецфондів), що залишається у розпорядженні банку — рахунок № 5020 "Фонд банку":

1) амортизація невиробничих основних фондів, що призначені для задоволення соціальних і культурно-побутових потреб працівників банку (холодильники, телевізори, магнітофони, медичне та стоматологічне обладнання);

2) витрати на придбання новорічних та інших подарунків, святкування;

3) витрати на допомогу та утримання спортивних, медичних, благочинних та інших сторонніх організацій (міліції, КРУ, прокуратури), фонду захисту інвалідів, поховання тощо;

4) усі види капітальних ремонтів власних, але не орендованих основних засобів як виробничого, так і невиробничого призначення;

5) монтаж і облаштування пожежної сигналізації;

6) монтаж і облаштування охоронної сигналізації;

7) монтаж і облаштування телефонної мережі;

8) віднесення на собівартість зношення малоцінного інвентаря невиробничого призначення (посуд, постільна білизна, кавоварки, міксери, електро-чайники тощо);

9) списання витрат при здійсненні попередньої оплати (кредит рахунку № 120 "Коррахунок у НБУ" без виправ-довуючих документів;

10) списання безнадійної та простроченої дебіторської заборгованості з господарських операцій банку;

11) списання сумнівної і безнадійної заборгованості клієнтів за виданими їм позичкам;

12) списання на собівартість різного виду заплачених пені та штрафів;

13) придбання програмного забезпечення (ЕОМ);

14) передчасне або в завищених розмірах віднесення на собівартість витрат майбутніх періодів; відсотків і комісійних клієнтам-власникам грошей на депозитні та інші рахунки, а також за користування їхніми коштами на розрахункових, поточних та валютних рахунках

2.

Достовірність списання на збитки різних витрат

Необгрунтоване списання на збитки замість власного прибутку (спецфондів), що залишається в розпорядженні банку;

1) пені та штрафів усіх видів;

2) збитків від ліквідації та реалізації основних фондів;

3) нестачі різних матеріалів понад норму природного збутку;

4) нестачі всіх видів матеріалів і основних засобів при невстановленні винуватців або у випадках відмови судом на відшкодування з них;

5) різних видів витрат без будь-яких документів;

6) незакінчених капітальних ремонтів власних основ

7) витрат на допомогу і утримання спортивних, медичних, культурних організацій і благодійних фондів, міліції, КРУ, прокуратури, фонду захисту інвалідів, поховання тощо

3.

Достовірність зарахування до складу доходів різних їх видів

1. Повнота зарахування до складу доходів, а не кредиторської заборгованості або фондів банку різних видів надходжень від наданих банком послуг з метою зменшення розміру оподатковуваного прибутку згідно з Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 289/97ВР від 22.05.97р.;

2. Те ж різних видів безкоштовно одержаних товарно-матеріальних цінностей; товарно-матеріальних цінностей;

4. Віднесення доходів поточного періоду до складу доходів майбутніх періодів з метою зменшення поточного прибутку до оподаткування


 
 

Цікаве

Загрузка...