WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік та аудит - Курсова робота

Облік та аудит - Курсова робота

Облік виробничих витрат. Виробничі витрати, згідно з Інструкцією із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291, відображають на таких рахунках:

а) на рахунку 23 "Виробництво" обліковують витрати на виробництво продукції (дебетове сальдо на рахунку на кінець періоду показує суму незавершеного виробництва);

б) на рахунку 90 "Собівартість реалізації" відображають собівартість реалізованої продукції, робіт, послуг, фактичну собівартість реалізованих товарів (без торгових націнок). Адміністративні витрати, витрати на збут та інші операційні витрати не включають до виробничої собівартості готової та реалізованої продукції. Інформація про такі витрати узагальнюється на рахунках обліку витрат звітного періоду.

Рахунок 90 "Собівартість реалізації" має такі субрахунки:

901 "Собівартість реалізованої готової продукції";

902 "Собівартість реалізованих товарів";

903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг".

Наприкінці звітного періоду сальдо з дебету рахунка 90 "Собівартість реалізації" списується на рахунок 79 "Фінансові результати";

в) на рахунку 91 "Загально виробничі витрати" ведеться облік витрат на організацію виробництва та управління галузями, цехами, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного виробництва, а також витрат, пов'язаних з утриманням та експлуатацією машин та обладнання.

Загальновиробничі витрати за вирахуванням повернення та вартості надлишків щомісяця або щокварталу списують на рахунок обліку витрат на виробництво за видами витрат і включають до собівартості продукції (робіт, послуг).

Цим рахунком користуються підприємства всіх видів діяльності, крім торгових. На дебеті рахунка 91 "Загальновиробничі витрати" відображають витрати за статтями, а на кредиті – списання кожного місяця (або кварталу) нагромаджених витрат на рахунок 23 "Виробництво" для включення їх до собівартості продукції, робіт, послуг.

Для обліку витрат підприємства можуть бути використані рахунки класу 8 "Витрати за елементами". Вони призначені для суб'єктів малого підприємництва та організацій некомерційного спрямування, які використовують їх замість рахунків класу 9 "Витрати діяльності", однак можливим є й паралельне використання рахунків цих класів.

На рахунку 80 "Матеріальні витрати" обліковують матеріальні витрати за звітний період. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладено в П(С)БО 16 "Витрати".

Підприємства малого бізнесу можуть використовувати рахунок 80 та інші рахунки класу 8 "Витрати за елементами" замість рахунків класу 9 "Витрати діяльності"; інші підприємства – як рахунок для управлінських цілей і для збирання статистичних даних.

На дебеті рахунку 80 "Матеріальні витрати", відображають суми визнаних матеріальних витрат, на кредиті – їх списання: на рахунки класу 9 "Витрати діяльності", якщо понесені витрати належать до витрат періоду (якщо підприємство не користується рахунками класу 9 "Витрати діяльності" – на рахунок 79 "Фінансові результати") або потребують додаткового розподілу (непрямі виробничі витрати); на рахунок 23 "Виробництво", якщо ці витрати включають до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг.

Рахунок 80 "Матеріальні витрати" має такі субрахунки:

801 "Витрати сировини і матеріалів";

802 "Витрати купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів";

803 "Витрати палива й енергії";

804 "Витрати тари й тарних матеріалів";

805 "Витрати будівельних матеріалів";

806 "Витрати запасних частин";

807 "Витрати матеріалів сільськогосподарського призначення";

808 "Витрати товарів";

809 "Інші матеріальні витрати".

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" призначений для обліку витрат на оплату праці за звітний період.

На дебеті рахунку 81 "Витрати на оплату праці" відображають суму визнаних витрат на оплату праці, на кредиті – їх списання на рахунки класу 9 "Витрати діяльності" (аналогічно до рахунку 80).

Рахунок 81 "Витрати на оплату праці" має такі субрахунки :

811 "Виплати за окладами й тарифами";

812 "Премії та заохочення";

813 "Компенсаційні виплати"

814 "Оплата відпусток";

815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу";

816 "Інші витрати на оплату праці".

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" призначений для обліку витрат, пов'язаних з відрахуванням на соціальні заходи.

На дебеті рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи" відображають збільшення понесених витрат, пов'язаних з відрахуваннями на соціальні заходи, на кредиті їх списання на рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

Рахунок 82 "Відрахування на соціальні заходи" має такі субрахунки:

821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";

822 "Відрахування на соціальне страхування";

823 "Страхування на випадок безробіття";

824 "Відрахування на індивідуальне страхування".

На цих субрахунках обліковують відрахування згідно з назвами субрахунків.

Рахунок 83 "Амортизація" призначений для обліку сум нарахованої амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів.

На дебеті рахунку 83 "Амортизація" відображають суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на кредиті – їх списання на рахунки класу 9. Рахунок 83 "Амортизація" має такі субрахунки:

831 "Амортизація основних засобів";

832 "Амортизація інших необоротних матеріальних активів";

833 "Амортизація нематеріальних активів".

Рахунок 84 "Інші операційні витрати" призначений для обліку операційних витрат, які не відображаються на інших рахунках класу 8 "Витрати за елементами".

Ці витрати переважно визнаються як витрати періоду, якщо не входять до собівартості виробництва продукції, робіт, послуг. Зокрема, до інших операційних витрат належать вартість робіт, послуг, одержаних від сторонніх підприємств, нараховані податки та інші обов'язкові збори і платежі (крім податків на прибуток), втрати від курсових різниць, знецінення запасів, псування цінностей, списання та уцінки активів, сума фінансових санкцій та ін.

Страхові організації можуть обліковувати на цьому рахунку витрати з перестрахування та виплати страхових відшкодувань.

На дебеті рахунку 84 "Інші операційні витрати" відображають суму визнаних витрат, на кредиті – їх списання на рахунки класу 9 "Витрати діяльності".

Облік операційних витрат. Облік операційних витрат ведеться на таких рахунках:

92 "Адміністративні витрати";

93 "Витрати на збут";

94 "Інші витрати операційної діяльності".

На дебеті цих рахунків відображають суму визнаних витрат, на кредиті – їх списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Облік інших витрат діяльності. До інших витрат діяльності належать фінансові витрати, втрати від участі в капіталі, надзвичайні витрати, інші витрати.

Облік фінансових витрат. У процесі своєї фінансової діяльності підприємство несе відповідні витрати.

Витрати фінансової діяльності підприємства – витрати на відсотки (за одержаними кредитами, випущеними облігаціями, фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства.

Для обліку таких витрат Планом рахунків передбачено рахунок 95 "Фінансові витрати". На дебеті рахунку відображають суму визнаних витрат, на кредиті – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

Рахунок 95 "Фінансові витрати" має такі субрахунки:

951 "Відсотки за кредит";

952 "Інші фінансові витрати".

Облік витрат від участі в капіталі. Багато підприємств, що здійснюють інвестиції обліковують втрати від своєї діяльності за методом участі в капіталі.

Втрати від участі в капіталі – збитки від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, які обліковують за методом участі в капіталі.

На рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі" обліковують втрати від зменшення вартості інвестицій, облікованих методом участі в капіталі, що виникають у процесі інвестиційної діяльності підприємства. Основні вимоги до обліку інвестицій викладено в П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". На дебеті рахунка відображають суму визнаних втрат, на кредиті – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".


 
 

Цікаве

Загрузка...